Radca Prawny

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
tel (013) 465 61 77
mgr Tadeusz Kosior
mgr Ewa Sawka

1.Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy:

1) Udzielanie Dyrektorowi opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa,
2) Informowanie Dyrektora o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Zespołu,
3) Informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
4)Sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności,
5) Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
6) Opiniowanie i parafowanie:
a) Wydawanych aktów o charakterze ogólnym,
b) Spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,
c) Umów na roboty i usługi, zawartych umów wieloletnich lub nietypowych,
d) Wniosków o rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
e) Odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
f) Należności spisywanych w straty
g) Spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
h) Ugody w sprawach majątkowych,
i) Umorzenia wierzytelności,
j) Zawarcie i rozwiązanie umowy z kontrahentem zagranicznym.
7) Zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.
2. Stanowisko Radcy Prawnego podlega bezpośrednio Dyrektorowi SPZOZ