Komunikat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: S-II.967.204.2020.ŁP z dnia 29.10.2020, SP ZOZ w Sanoku został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny, wyznaczony do leczenia pacjentów z pozytywnym wynikiem testu RT-PCR lub testu antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2.
Mając powyższe na względzie, jak również biorąc pod uwagę konieczność zmian organizacyjnych wynikających z przekształcenia szpitala, w tym wprowadzenia ograniczeń i zakazów mających na celu ograniczenie szerzenia się koronawirusa, wprowadza się:

1. Zakaz odwiedzin
2. Zakaz przemieszczania się po terenie budynków szpitala przez osoby postronne (niezatrudnione lub nie udzielające świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Sanoku)

Jedocześnie, wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów i ich rodzin Dyrektor SP ZOZ
w Sanoku informuje o uruchomieniu INFOLINII, gdzie w dni powszednie
w godz. od 7:00 do 19:00 pod nr tel. 13 46 56 137 można uzyskać informacje o:

1. Miejscu przebywania pacjenta hospitalizowanego (Oddział)
2. Sposobie kontaktu z pacjentem hospitalizowanym
3. Sposobie uzyskania przez osobę bliską informacji o stanie zdrowia pacjenta hospitalizowanego w SP ZOZ w Sanoku
4. Możliwości i sposobie przekazania pacjentowi hospitalizowanemu w tut. Szpitalu produktów żywnościowych, środków higieny osobistej itp.