Projekty unijne

5in1


Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku

Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku

Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM

Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim przez rozbudowę SOR w Sanoku, zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla helikopterów

Modernizacja SPZOZ w Sanoku – alokacja Oddziału Kardiologii – profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez odnowę i unowocześnienie bazy transportowej Zespołów Ratownictwa Medycznego

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna SterylizacjaNagłówek projektów unijnych złożony z czterech elementów: logo funduszy europejskich realizowanych w ramach programu regionalnego, flaga Polski, logo województwa podkarpackiego, logo Unii Europejskiej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku realizuje projekt pn.:

„Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku”

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr XI REACT-EU, działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Celem niniejszego projektu jest podniesienie poziomu jakości, oraz zwiększenie efektywności i dostępności usług w sektorze zdrowia na terenie województwa podkarpackiego.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup i instalację sprzętu informatycznego i niezbędnego oprogramowania, oraz wdrożenie warstwy narzędziowej umożliwiającej osiągnięcie wyższej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie komunikacji wszystkich uczestników Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej na terenie województwa podkarpackiego, do czego niezbędnym jest również utrzymanie integracji z platformą regionalną RCIM po jej modernizacji.

Wśród długoterminowych korzyści, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu wyróżnić należy:

  • Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zarówno w powiecie,jak i na terenie województwa podkarpackiego,
  • Możliwość realizacji bardziej funkcjonalnych e-usług o poziomie dojrzałości 3 stopnia w obszarze e-zdrowia,
  • Zwiększenie niezawodności działania systemów informatycznych,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony danych,
  • Zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług publicznych i umożliwianie im pełniejszego udziału w życiu społecznym,
  • Poprawa warunków zarządzania i zwiększenie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług,
  • Dorównanie standardów służby zdrowia działającej na Podkarpaciu do poziomu krajów wysokorozwiniętych.

Wartość całkowita projektu: 3 922 616,58 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 314 068,87 PLNProgram Operacyjny: EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V – Infrastruktura publiczna, Działanie 5.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Tytuł Projektu: Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku

Opis: Aparat wyposażony jest w 5 sond i posiada najnowsze oprogramowanie. Umożliwia przeprowadzanie szerokiego spektrum badań ultrasonograficznych, m.in. narządów jamy brzusznej, miednicy, tarczycy, sutka, jąder, naczyń żylnych i tętniczych oraz narządu rodnego. Wysoka czułość urządzenia pozwala na wykrywanie chorób we wczesnym okresie.

Instytucją pośredniczącą dla w/w programu jest Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 265 391,25 PLN

Wartość całkowita projektu: 326 672,40 PLNProgram Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, RPPK.03.00.00 – 3.1 Społeczeństwo informacyjne

Tytuł projektu: Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM

Opis: Celem projektu jest zwiększenie dostępu obywateli do usług zdrowotnych realizowanych poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych (nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wspierających e-usługi w tym głównie e-Zdrowie) w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako elemencie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).
Realizacja projektu dała szanse na stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Jednocześnie zostały osiagnięte cele szczegółowe takie jak:
– redukcja kosztów jednostki, poprawa efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia,
– ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko zakładu radiologii,
– poprawa jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów,
– poprawa dostępu do informacji medycznej dla obywateli,
– usprawnienie procesu zarządzania SPZOZ w Sanoku,
– stworzenie stabilnego systemu informacji o ochronie zdrowia.

Beneficjentami bezpośrednimi projektu będą osoby korzystające z poszczególnych komponentów PSIM. Projekt przyniósł szereg korzyści dla pacjentów korzystających z usług Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 3 016 754,36 PLN

Wartość całkowita projektu: 3 584 972,53 PLNProgram Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Opis: W latach 2013 – 2014 wykonano termomodernizację obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Prace objęły trzy budynki:
– Główny kompleks szpitalny przy ulicy 800-lecia 26
– Pawilon Pulmonologiczno-Zakaźny przy ulicy 800-lecia 26
– Przychodnię Specjalistyczną przy ulicy Lipińskiego 10

W ramach robót budowlanych związanych z projektem wykonano następujące prace:
– Docieplenie elewacji i stropów
– Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
– Wymianę zaworów i głowic termostatycznych
– Regulację instalacji centralnego ogrzewania

Kwota dofinansowania ze środków UE: 1 173 315,38 PLN

Wartość całkowita projektu: 2 752 648,47 PLN

Strona internetowa projektuProgram Operacyjny: „Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”, Priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 – „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

Tytuł projektu:
„Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim przez rozbudowę SOR w Sanoku, zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla helikopterów”

Opis: Działanie „Zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę SOR w Sanoku, zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla helikopterów” wpisuje się w szerszy projekt organizacji przy Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku (SP ZOZ w Sanoku) „Bieszczadzkiego Centrum Ratownictwa Medycznego”. Jest to zadanie integralne, traktowane jako etap zamknięty. Etap ten polega na „Zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sanoku, zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sanoku i budowę lądowiska dla helikopterów sanitarnych wraz z infrastrukturą techniczną (budowa sieci oświetleniowej, energetycznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej) oraz komunikacyjną (drogi wewnętrzne dojazdowe i zjazd publiczny z drogi gminnej)”. Lokalizacja w oddaleniu od dużych ośrodków miejskich, rozległa powierzchnia i górskie ukształtowanie terenu wywiera istotny wpływ na konieczność posiadania sprawnego, nowoczesnego, dostępnego dla mieszkańców i turystów systemu transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim przez rozbudowę SOR w Sanoku, zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla helikopterów” stanowi niezależny zarówno technicznie, jak i finansowo etap organizacji „Bieszczadzkiego Centrum Ratownictwa Medycznego” dla którego zakłada się następujące fazy realizacji: Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez stworzenie bazy lokalowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z salą odpraw i szkoleń ratowników medycznych oraz budowę zaplecza technicznego w postaci trzech garaży dla karetek Zespołów Ratownictwa Medycznego Zakup sprzętu medycznego – rentgen z ramieniem C dla SOR Budowa lądowiska dla helikopterów sanitarnych wraz z infrastrukturą techniczną.

Stan: Podpisana umowa na dofinansowanie, zakończono I etap (stworzenie bazy lokalowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego) o wartości kosztorysowej ok. 0,7 mln zł. Przewidywane zakończenie realizacji projektu I kwartał 2011.

Wkład wspólnotowy: 3 349 712,35 PLN

Całkowity koszt inwestycji: 3 940 838,06 PLN

Wydarzenia

Wmurowanie kamienia węgielnego pod lądowisko dla helikopterów sanitarnych

Dnia 18.08.2010 r. Wiceminister Zdrowia Marek Haber, Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski i Starosta Sanocki Wacław Krawczyk dokonali wmurowania aktu erekcyjnego pod lądowisko dla helikopterów sanitarnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku. Budowa zrealizowana zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania inwestycyjnego: „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sanoku, zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sanoku i budowę lądowiska dla helikopterów sanitarnych wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zakończenie budowy nowych garaży dla karetek Pogotowia Ratunkowego

Dnia 28.04.2011 r. zostały oddane do użytku garaże dla karetek Pogotowia Ratunkowego. Zlokalizowane są przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (od strony wschodniej – ul. Stawiska). Nowe garaże mają trzy miejsca postojowe – dla ambulansu specjalistycznego (reanimacyjnego), ambulansu podstawowego (wypadkowego) i karetki transportowej. Wszystkie stanowiska są wyposażone w specjalne instalacje elektryczne i odciągi spalin.

Nowe garaże będą sprzyjały zachowaniu ciągłej gotowości technicznej ambulansów i zapobiegną ich przedwczesnemu zużyciu. Umiejscowienie przy SOR daje gwarancję najszybszego wyjazdu ambulansu do chorego, a tym samym pozwala na skrócenie czasu dotarcia do osoby wymagającej pomocy medycznej.

Budowa garaży jest częścią dużego zadania inwestycyjnego realizowanego przez SPZOZ w Sanoku ze środków Unii Europejskiej: „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim przez rozbudowę SOR w Sanoku, zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla helikopterów”.

Koszt budowy garaży: 202 000 PLN

Strona internetowa projektuProgram Operacyjny: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Tytuł projektu: „Modernizacja SP ZOZ w Sanoku – alokacja Oddziału Kardiologii – profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia”

Opis: Przedmiotem niniejszego Projektu jest alokacja Oddziału Kardiologicznego w głównym kompleksie szpitalnym SPZOZ w Sanoku przy ul. 800-lecia 26. Obecnie Oddział Kardiologii funkcjonuje w 130-letnim budynku zlokalizowanym przy ul. Konarskiego 8, który aktualnie nie spełnia podstawowych wymogów techniczno-sanitarnych, powierzchniowych oraz przeciwpożarowych dotyczących placówek zakładów opieki zdrowotnej. Oddział w chwili obecnej posiada 1 salę Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej z 6 stanowiskami oraz 4 sale zwykłe z 34 łóżkami. Liczba sal oraz ich powierzchnia powodują, że Oddział nie wypełnia aktualnych potrzeb dotyczących przede wszystkim liczby przyjętych i hospitalizowanych pacjentów (OIOK) oraz liczby udzielonych specjalistycznych porad lekarskich. Również warunki sanitarne oraz brak odpowiednich pomieszczeń dla personelu medycznego oraz zaplecza technicznego utrudniają w znacznym stopniu prowadzenie świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie. W ramach niniejszego Projektu planuje się przebudowę parteru i piwnic północno-zachodniego skrzydła głównego kompleksu szpitalnego przy ul. 800-lecia 26 na cele nowego Oddziału Kardiologii, użytkowanego do niedawna przez oddział pogotowia ratunkowego oraz oddział serologii. Przebudowany obiekt będzie spełniał wszelkie wymogi i normy stawiane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Obiekt będzie się składał z trzech stref użytkowych: intensywnego nadzoru kardiologicznego, części lekarsko-pielęgniarskiej oraz sal chorych z węzłami sanitarnymi. Na strefę intensywnego nadzoru kardiologicznego składać się będą 3 sale „R” (łącznie 13 łóżek-stanowisk) wraz z łazienkami i pomieszczeniami magazynowymi – wszystkie pomieszczenia zostaną zlokalizowane na poziomie parteru. Również na parterze zostanie zlokalizowana strefa sal chorych, na którą składać się będzie 10 pokoi z łączną liczbą 26 łóżek. Każdy pokój będzie miał dostęp do węzła sanitarnego (specjalna oddzielna łazienka dla osób niepełnosprawnych). Niniejszy Projekt zakłada również pełne wyposażenie Oddziału Kardiologii w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz meble i inne urządzenia techniczno-użytkowe.

Całkowita wartość projektu: 7 287 299,55 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 5 252 446,22 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE: 3 598 450,90 PLNSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zrealizował projekt:

„Zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez odnowę i unowocześnienie bazy transportowej Zespołów Ratownictwa Medycznego, (zakup ambulansu specjalistycznego z wyposażeniem) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” .

PROGRAM OPERACYJNY: Infrastruktura i Środowisko
PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
DZIAŁANIE: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Celem projektu jest podniesienie poziomu życia poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej, a w szczególności infrastruktury ochrony zdrowia. Wdrożenie projektu zwiększa dostępność mieszkańców regionu do nowoczesnej i szybkiej pomocy medycznej w zakresie ratownictwa medycznego, umożliwi szybsze dotarcie do pacjenta, w trudnych warunkach terenowych oraz udzielenie niezwłocznej wysokospecjalistycznej pomocy przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

W ramach projektu zakupiono ambulans specjalistyczny z wyposażeniem.
Wartość projektu 435 040,13 zł w tym kwota dofinansowania 318 750,00 zł.

Program Operacyjny: „Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”, XII oś priorytetowa „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”. Działanie 12.1 – „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

Tytuł projektu: „Zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez odnowę i unowocześnienie bazy transportowej Zespołów Ratownictwa Medycznego„

Opis: W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”) SPZOZ w Sanoku przygotował wniosek o sfinansowanie zakupu karetki wraz ze sprzętem medycznym dla działu Ratownictwa Medycznego w Sanoku. Odpowiednie dokumenty złożone zostały 29.09.2008 r. w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisję konkursową (w II turze). Przeprowadzone w V-VI br. postępowanie przetargowe wyłoniło dostawcę karetki.

Ambulans kosztował 432 040,13 zł (+3 000 zł na promocję – łącznie 435 040,13 zł).

Zakup ambulansu sfinansowano:

1. Unia Europejska: 318 750,00 PLN
2. Starostwo Powiatowe w Sanoku: 87 500,00 PLN
3. SPZOZ: 28 790,13 PLN

Region Bieszczadzki cechuje się trudnymi warunkami drogowymi i znacznym rozproszeniem ludności, dlatego też pozyskanie nowej karetki jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Lepszy transport to dla pacjenta gwarancja szybkiej, niezawodnej pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia (wypadek drogowy, uraz w pracy, nagłe zachorowanie w domu).

Stan: Zakupiono ambulans, oddano do eksploatacji.

Strona internetowa projektu


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizacja – nr RPPK.06.02.01-18-0019/17”
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu miało miejsce w dniu 28 listopada 2017r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczeństwa zamieszkałego w rejonie Bieszczad, a także w regionie podkarpacia poprzez rozbudowę i przebudowę bazy lokalowej bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji.

Projekt zakłada
Inwestycja j.w. została podzielona na 3 zakresy oraz etapy realizacyjne, dla:
Etap I, wchodzący w skład niniejszego projektu w ramach podziałania 6.2.1 obejmujący:

• zagospodarowanie terenu wraz z instalacjami zewnętrznymi, przyłączami, oraz zakresem drogowym (chodniki, schody terenowe)
• budowę segmentu B (łącznika) – obiektu 3 kondygnacyjnego wraz z klatką schodową oraz dźwigiem osobowym,
• przebudowę segmentu C w zakresie:
– 1 kondygnacji, z przeznaczeniem na Centralną Sterylizację
– 2 kondygnacji, z przeznaczeniem na Blok Operacyjny
– remont istniejącego dachu – na fragmencie – nad Blokiem Operacyjnym
Zakres szerszego projektu niewchodzącego w skład przedmiotowego projektu
Całkowita wartość projektu wynosi: 19 919 225,13 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 9 999 278,83 zł