Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim.

flaga i godło Polski

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”.
W marcu 2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zawarł ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim umowę nr S-II.3111.2.COVID-19/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup cyfrowego system radiograficznego obrazowania DR dla SPZOZ w Sanoku”

Dofinansowanie ze środków z Funduszu: 427 680,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 427 680,00,00 zł.

Nazwa zadania pn. : Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”. Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartość zamówienia przekraczającej kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp. ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)- powyżej 215 000,00 € oznaczenie sprawy: SPZOZ/PN/03/2022 został zakupiony cyfrowy system radiograficzny obrazowania DR umożliwiający diagnostykę i leczenie pacjentów. Miejscem zainstalowania cyfrowego systemu radiograficznego obrazowania DR jest Pracownia RTG oraz Oddziały Szpitalne w Szpitalu w Sanoku przy ul. 800-lecia 26. Cyfrowy system radiograficznego obrazowania DR znacząco usprawni wykonywanie badań przyłóżkowych pacjentom z COVID-19. Skróci czas na wykonywanie badań w pracowniach stacjonarnych a także istotnie poprawi jakość wykonywanych badań. Przy hospitalizacji pacjentów Covid-19 jakość i szybkość wykonywania badań RTG ma kluczowe znaczenie.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przy dużej ilości przyjmowanych i hospitalizowanych pacjentów w SOR zachodzi konieczność w przypadku wątpliwości wyniku testu antygenowego wykonania testu genetycznego PCR , który realizują inne podmioty lecznicze a czas oczekiwania na wynik wynosi 1-2 dni. Tym samym przedmiotowy analizator pozwoli na wykonywanie szybkich testów PCR na SOR w Sanoku (wynik po 20 minutach), co w przypadkach wątpliwych (ujemny wynik testu antygenowego a objawy sugerują chorobę Covid-19) umożliwi szybką diagnostykę i kierowanie pacjenta na właściwy oddział bez blokowania łóżek dla pacjentów podejrzanych na SOR.