Pozytywny wynik przeglądu akredytacyjnego w SPZOZ w Sanoku

Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku został pozytywnie oceniony przez Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia i otrzyma akredytację Ministerstwa Zdrowia w zakresie działalności zakładu leczniczego – Szpital Specjalistyczny.

W dniu 2 listopada 2022r. do SPZOZ w Sanoku wpłynął raport z przeglądu akredytacyjnego przeprowadzonego w szpitalu w dniach 12-14 października 2022 roku. Na podstawie obserwacji, przeglądu dokumentacji oraz wywiadów przeprowadzonych w trakcie wizyty, przedstawiciele CMJ dokonali oceny poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych.

Należy podkreślić, iż na chwilę obecną, posiadanie akredytacji nie jest wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ani przez Ministerstwo Zdrowia. Jest to proces nieobowiązkowy, a szpitale poddają się tej kontroli w sposób dobrowolny. Uzyskanie certyfikatu ma na celu przede wszystkim poprawić jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo pacjenta ale też zwiększyć prestiż szpitala i uregulować działalność jednostki względem ogólnoświatowych wymagań w dziedzinie dostarczania usług medycznych.


zdjęcie raportu z przeglądu akredytacyjnego


Czym jest akredytacja

Akredytacja to metoda zewnętrznej oceny funkcjonowania jednostek w oparciu o określone wymogi – tzw. standardy akredytacyjne. Obowiązujący zestaw standardów dla szpitali zawiera ponad 200 standardów umieszczonych w 15 działach, które skierowane są głównie na poprawę jakości i bezpieczeństwo opieki, ale również obejmują kompleksowe funkcjonowanie szpitala.
Wszechstronnego przeglądu i oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Sanoku dokonali wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Kontrola objęła wszystkie poziomy funkcjonowania jednostki, w tym m.in:
• ocenę stanu i opiekę nad pacjentem oraz poszanowanie jego praw,
• zabiegi chirurgiczne i znieczulenia,
• kontrolę zakażeń,
• żywienie i leczenie chorych,
• funkcjonowanie diagnostyki obrazowej, apteki i laboratoriów,
• środowisko opieki w tym również infrastrukturę i bezpieczne warunki pracy,
• politykę zarządzania, w tym również zarządzenie informacją i zasobami ludzkimi.
Ocena akredytacyjna jest oparta na porównaniu stwierdzonej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami, jakie stanowią standardy akredytacyjne oraz dokonaniu oceny stopnia ich spełnienia. Oceny dokonuje Ośrodek Akredytacyjny zgodnie z delegacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2016.2135 t.j. z dnia 2016.12.23). Zasady procedury akredytacyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U.2022.1738 t.j. z dnia 2022.08.18).
Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych. Certyfikat akredytacyjny stanowi dowód, iż podmiot leczniczy cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.


Wynik przeglądu akredytacyjnego

Zakład Leczniczy – Szpital Specjalistyczny na podstawie przeprowadzonej przez wizytatorów osiągnął wynik uprawniający do uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia.

Podczas trwającej wizyty akredytacyjnej komisja dokonała przeglądu dokumentacji szpitala, przyglądała się także pracy personelu medycznego w oddziałach oraz zadawała pytania pacjentom. Pozytywny wynik przeglądu jest dowodem na to, że udzielanie świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu odbywa się zgodnie z standardem akredytacyjnym, a nasi pacjenci są bezpieczni i otoczeni właściwą opieką. Dokonana ocena to również znaczne wyróżnienie dla naszej kadry medycznej w szczególności lekarskiej i pielęgniarskiej, będące potwierdzeniem ich dużej wiedzy, doświadczenia oraz profesjonalnego podejścia do codziennych obowiązków. Reasumując Szpitale które przechodzą pozytywnie przegląd akredytacyjny, są uznawane za bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi. Akredytacja niesie ze sobą także dodatkowe korzyści dla szpitala np. zwiększenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dodatkowe punkty przy aplikowaniu o środki UE i MZ.

Akredytacja jako zewnętrzna forma oceny jakości szpitali, nadawana jest w imieniu ministra zdrowia przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W województwie podkarpackim na chwilę obecną akredytacje posiada siedemnaście jednostek, głównie szpitale wojewódzkie i prywatne. W skali całego kraju szpitali posiadających certyfikat jest około 170 (ok.13%)

Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom za wkład i pracę wykonaną w ramach przygotowania do przeglądu akredytacyjnego oraz zaangażowanie w organizację i przebieg samej wizyty.

Dyrektor SPZOZ w Sanoku