Wykaz świadczonych usług w poszczególnych działach medycznych

 1. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Wewnętrznym:

  Oddział Wewnętrzny prowadzi diagnostykę i leczenie między innymi chorób układu pokarmowego, endokrynnego, oddechowego, krążenia, kostno – stawowego, moczowego oraz innych wchodzących w zakres chorób wewnętrznych.

  W ramach hospitalizacji wykonywane są badania:
  – endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, kolonoskopia
  – ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, serca
  – elektrokardiograficzne: spoczynkowe, wysiłkowe, 24 – godzinnego zapisu EKG – (Holter EKG)
  – 24 godzinnego zapisu ciśnienia tętniczego (Holter RR)
  – tomografia komputerowa (TK) jamy brzusznej, miednicy, klatki piersiowej
  – rezonans magnetyczny (MRI) dróg żółciowych
  Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Endoskopii, w której wykonywane są badania i zabiegi w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego: gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia.

 2. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym :
  W oddziale wykonuje się badania USG, do dyspozycji Oddziału jest Pracownia Endoskopii oraz Pracownia Radiologii Zabiegowej. Znieczulenie do zabiegu operacyjnego oraz opieka lekarska w czasie przebiegu operacji przeprowadzana jest przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

  Chirurgia Ogólna:
  – operacje kamicy pęcherzyka żółciowego/laparoskopia, cholecystektomia klasyczna/operacje żółtaczki mechanicznej
  – operacje przepuklin pachwinowych, pępkowych, brzusznych
  – operacje tarczycy
  – operacje trzustki, żołądka i dwunastnicy, jelita cienkiego
  – operacje jelita grubego
  – ostre choroby jamy brzusznej, perforacje przewodu pokarmowego, zapalenia trzustki, masywne krwawienia, ostre niedokrwienia jelit, niedrożności jelit, wyrostka robaczkowego
  – urazy wielonarządowe
  – urazy głowy (trepanacje czaszki) i szyi, klatki piersiowej, brzucha
  – operacje żylaków kończyn dolnych
  – operacje proktologiczne (przetoki okołoodbytnicze, szczeliny odbytu, hemoroidy, wypadanie odbytnicy)
  – gastroskopie diagnostyczne oraz leczenie endoskopowe tamowanie krwawień, usuwanie zmian polipowatych
  – kolonoskopie diagnostyczne i kolonoskopie z polipektomią

  Chirurgia Naczyniowa:
  – operacje tętniaków aorty brzusznej
  – operacje naprawcze naczyń kończyn dolnych i górnych
  – operacje wszczepiania protez naczyniowych aortalno – udowych, udowo-podkolanowych (miażdżyca tętnic)
  – operacje udrożnienia tętnic szyjnych
  – operacje ostrych stanów naczyniowych (zatory, ostre niedokrwienia kończyn)
  – zabiegi wewnątrznaczyniowe (arteriografie, flebografie, angioplastyki, stentowanie tętnic)
  – ciężkie postacie stopy cukrzycowej
  – zespolenia naczyniowe do dializy.
  Urologia:
  – radykalne usunięcie prostaty
  – radykalne lub częściowe usunięcie nerki
  – endoskopowe zabiegi pęcherza moczowego
  – leczenie dopęcherzowe – BCG terapia
  – kamica układu moczowego
  – łagodny przerost gruczołu krokowego
  – leczenie zwężeń cewki moczowej
  – nietrzymanie moczu
  – operacje żylaków powrózka nasiennego
  – wady wrodzone układu moczowego
  – urazy narządów układu moczowo-płciowego.

 3. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w stanach ciężkich niewydolności narządowych, szczególnie przebiegających z niewydolnością oddechową, krążeniową i uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.
  Do chorób będących przyczyną powyższych zaburzeń należą:
  – zaostrzenia przewlekłych chorób prowadzących do niewydolności oddechowej i krążeniowej
  – ciężkie infekcje prowadzące do sepsy i wstrząsu septycznego
  – ciężkie urazy wielonarządowe (zwłaszcza urazy klatki piersiowej i głowy)
  – stany po nagłym zatrzymaniu krążenia i resuscytacji
  – następstwa zatruć
  – następstwa nadużywania alkoholu
  – następstwa krwotoków
  – udary mózgu
  – stany po rozległych zabiegach operacyjnych lub po operacjach pacjentów ze znacznymi obciążeniami zdrowotnymi.

 4. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Dziecięcym :

  Diagnostyka i leczenie:
  – ostrych chorób układu oddechowego
  – chorób układu nerwowego
  – chorób układu krążenia
  – chorób układu moczowego
  – chorób układu pokarmowego w tym możliwość wykonania badań w kierunku celiakii
  – zatruć przypadkowych i celowych
  – innych ostrych stanów chorobowych wymagających diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych
  Oddział ma dostęp do całodobowej diagnostyki laboratoryjnej funkcjonującej w naszym szpitalu, a także do badań RTG, USG, tomografii komputerowej (TK) , rezonansu magnetycznego (MRI), EEG, EKG, ECHO serca, Holter EKG, Holter ABPM.

  Oddział posiada własną Pracownię Ultrasonografii Pediatrycznej umożliwiającą wykonanie badań w trybie pilnym jak i planowym.

 5. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Pulmonologicznym :

  – całodobowa diagnostyka i leczenie pacjentów w systemie opieki stacjonarnej z ostrymi i przewlekłymi, infekcyjnymi chorobami układu oddechowego (zapalenia płuc i opłucnej, ciężkie spastyczne zapalenia oskrzeli, ropnie płuc i ropniaki opłucnej etc).
  – diagnostykę i leczenie nowotworów płuc i śródpiersia
  – diagnostykę swoistych chorób układu oddechowego (gruźlica, mykobakteriozy)
  – leczenie ciężkich chorób obturacyjnych jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
  – diagnostykę i leczenie astmy oskrzelowej
  – leczenie zatorowości płucnej
  – diagnostykę i leczenie rzadkich chorób jak choroby śródmiąższowe płuc, alergiczne i z autoimmunizacji, pasożytnicze, ziarniniaki, krwawienia pęcherzykowe, grzybice
  – kwalifikację do tlenoterapii domowej w przewlekłej niewydolności oddechowej (DLT)
  – badania polisomnograficzne (diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego – OBS)
  – leczenie OBS poprzez kwalifikację do leczenia za pomocą aparatu CPAP
  – rehabilitację oddechową
  Pracownia Bronchoskopii w Oddziale Pulmonologii to:
  – badania bronchofiberoskopowe z pobraniem badań histopatologicznych
  i cytologicznych
  – biopsje przezoskrzelowe płuc
  – usuwanie ciał obcych przypadkowo zaaspirowanych do drzewa oskrzelowego
  – badanie popłuczyn oskrzelowych z wykonaniem BAL, cytologii, posiewów
  Pracownia USG oferuje:
  – badania obrazowe użyteczne w diagnostyce chorób płuc i opłucnej
  – punkcje opłucnowe z ewakuacją i pełną diagnostyką płynów w jamie opłucnowej
  – biopsje pod kontrolą USG
  Pracownia Polisomnografii w Oddziale Pulmonologii prowadzi:
  – kompleksową diagnostykę obturacyjnego bezdechu sennego (OBS)
  – kwalifikację do leczenia OBS aparatem CPAP
  Pracownia Spirometrii oferuje:
  – badania spirometryczne z uwzględnienie prób rozkurczowej i prowokacyjnej niezbędne w obturacyjnych schorzeniach układu oddechowego
  W ramach procedur medycznych u hospitalizowanego pacjenta wykonujemy także:
  – badania alergologiczne (alergeny wziewne i pokarmowe)
  – kompleksową diagnostykę mikrobiologiczną i immunochemiczną
  – badania markerów nowotworowych
  – kompleksową diagnostykę obrazową (rtg, tomografia komputerowa, badania usg)
  – badania cytologiczne i mikrobiologiczne płynów i popłuczyn oskrzelowych
  Oddział Pulmonologii SPZOZ w Sanoku dysponuje czterema koncentratorami tlenu używanymi w domowym leczeniu tlenem (DLT), które wypożyczamy pacjentom w sytuacjach awaryjnych.

 6. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym:

  W ramach oddziału prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i terapia chorób wątroby, głównie wirusowych zapaleń typu B i C, w ramach realizacji programów terapeutycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowością jest wdrażana terapia bezinterferonowa do leczenia przewlekłego WZW typu C.
  Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem szerokiego spectrum chorób zakaźnych o etiologii wirusowej, grzybiczej i pasożytniczej ze szczególnym uwzględnieniem:
  – schorzenia infekcyjne przewodu pokarmowego – biegunki
  – choroby odkleszczowe – borelioza
  – neuroinfekcje – zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych
  – choroby pasożytnicze i odzwierzęce – toksokaroza, toksoplazmoza
  – choroby przebiegające z uszkodzeniem skóry i błon śluzowych ( róża, półpasiec)
  Badania diagnostyce wykonywane są na bazie własnej Pracowni Mikrobiologii oraz w ramach współpracy z ośrodkami w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie.
  Ciągłość opieki poszpitalnej zapewniamy trybie ambulatoryjnym w ramach Poradni Chorób Zakaźnych oraz Poradni Hepatologicznej.
  Ponadto w ramach Poradni Chorób Zakaźnych świadczone są usługi medyczne w zakresie:
  – ekspozycji zawodowej i pozazawodowej zakażeń krwiopochodnych (całodobowo)
  – kwalifikacja pacjentów do szczepień przeciwko wściekliźnie wraz z możliwością wykonania szczepienia.

 7. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego:

  Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób sercowo-naczyniowych pacjentów przyjętych
  w trybie nagłym, jak również planowym. Zakres działalności oddziału obejmuje diagnostykę nieinwazyjną, leczenie chorób serca i naczyń w tym zapewnienie intensywnego nadzoru kardiologicznego.
  Zakres działalności medycznej obejmuje:
  – Niezabiegowe leczenie ostrych zespołów wieńcowych jako pomost do inwazyjnej terapii,
  – Niezabiegowe leczenie zaburzeń rytmu serca,
  – Leczenie niewydolności serca,
  – Leczenie nadciśnienia tętniczego,
  – Leczenie wad zastawkowych,
  – Leczenie choroby niedokrwiennej serca,
  – Leczenie zatorowości płucnej,
  – Leczenie infekcyjnego zapalenia serca
  – Konsultowanie pacjentów z chorobami serca w innych oddziałach szpitala (w tym SOR)
  W ramach oddziału zorganizowane są sale intensywnego nadzoru kardiologicznego ( 8 łóżek), z wyodrębnionym personelem i stałym monitoringiem, poprzez centralną stację monitorowania. Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii: pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, defibrylatory, respiratory, urządzenia do czasowej stymulacji serca, każde stanowisko wyposażone jest w pompy infuzyjne, kardiomonitory. Wszyscy pacjenci objęci są stałym monitorowaniem EKG i RR.
  W strukturze Oddziału Kardiologii funkcjonują:
  1) Pracownia EKG, prób wysiłkowych, badań holterowskich (24 – godz. monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego krwi)
  2) Pracownia ECHO i echokardiografii przezprzełykowej (w pracowni wykonuje się klasyczne badanie echokardiografii przezklatkowej (TTE), badanie echokardiografii przezprzełykowej (TEE)
  W ramach oddziału wykonywane są też testy pochyleniowe – będące badaniem diagnostycznym omdleń wazowagalnych.

  Oddział współpracuje z Podkarpackim Centrum Interwencji Sercowo – Naczyniowych w Sanoku – GVM „Carint”, Kliniką Kardiochirurgii w Rzeszowie, Kliniką Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM w Warszawie.

 8. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym:

  Oddział świadczy pełny zakres hospitalizacji obejmujący wszystkie choroby neurologiczne:
  – choroby naczyniowe układu nerwowego (udary niedokrwienne mózgu, krwotoki śródmózgowe, krwotoki podpajęczynówkowe, udary żylne, TIA)
  – padaczka
  – stwardnienie rozsiane
  – choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (np. choroba Parkinsona, zespoły otępienne, choroba Huntingtona, choroba Wilsona)
  – choroby mięśni
  – bóle głowy i twarzy
  – zawroty głowy
  – bóle kręgosłupa (rwa kulszowa)
  – choroby nowotworowe układu nerwowego (guzy mózgu)
  – neuropatie obwodowe
  – choroba neuronu ruchowego
  – niektóre zatrucia i zaburzenia metaboliczne upośledzające funkcje mózgu
  Leczenie udarów niedokrwiennych mózgu
  Od 2014 roku na oddziale prowadzone jest dożylne leczenie trombolityczne u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Ponieważ lek można podać do 4,5 godzin od początku choroby, do leczenia kwalifikują się chorzy, u których znana jest godzina wystąpienia pierwszych objawów udaru i u których przed upływem tego czasu zostaną wykonane badania diagnostyczne tj. badanie tomograficzne głowy i badania laboratoryjne.
  Leczenie chorych z udarem mózgu – oprócz terapii farmakologicznej – obejmuje również wczesną rehabilitację ruchową i logopedyczną, a także wsparcie psychologa.
  We współpracy z zespołem lekarzy chirurgów naczyniowych i radiologów z Pracowni Radiologii Zabiegowej, prowadzona jest diagnostyka i leczenie zwężonych miażdżycowo tętnic szyjnych (stentowanie).
  Uzupełnieniem oddziału jest Poradnia Neurologiczna przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku, gdzie lekarze neurolodzy kontynuują leczenie pacjentów z oddziału, a także prowadzą i konsultują ambulatoryjnie pacjentów

 9. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Otolaryngologicznym:
  Operacje guzów łagodnych i złośliwych skóry z plastyką ubytków skóry

  Operacje w zakresie jamy ustnej, gardła i przełyku:
  – usunięcie migdałka gardłowego
  – usunięcie migdałków podniebiennych
  – przycięcie migdałków podniebiennych metodą klasyczna i przy użyciu diatermii radioczęstotliwościowej
  – wycięcie zmiany podniebienia, języka, jamy ustnej i gardła
  – pobranie wycinków do badań histopatologicznych
  – usunięcie zmiany wargi z plastyką ubytku
  – leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (UPP)
  – diagnostyka dysfagii (ezofagoskopia)
  – podcięcie wędzidełka języka
  – nacięcie ropnia okołomigdałkowego
  – usunięcie ciała obcego
  Operacje w zakresie krtani:
  – pobranie wycinka z krtani (mikrochirurgia)
  – usunięcie polipa krtani (mikrochirurgia)
  – operacje przerostowego zapalenia krtani – obrzęk Reinkego (mikrochirurgia)
  – laterofiksacja porażonych fałdów głosowych
  Operacje w zakresie ślinianek:
  – usunięcie złogów ze ślinianki podżuchwowej
  – usunięcie ślinianki podżuchwowej, przyusznej
  – operacje guzów ślinianek
  Operacje w zakresie nosa i zatok przynosowych:
  – operacje endoskopowe nosa i zatok przynosowych (FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery)
  – operacje zatok przynosowych metoda klasyczną
  – chirurgiczne i chemiczne opanowanie krwawień z nosa
  – usuwanie ciał obcych
  – repozycja kości nosa po złamaniu
  – korekcja przegrody nosa (septoplastyka)
  – operacje plastyczne nosa (rynoseptoplastyka)
  – usunięcie polipów nosa
  – redukcja małżowin nosowych
  Operacje w zakresie ucha:
  – plastyka błony bębenkowej
  – nacięcie błony bębenkowej
  – wytworzenie drenażu jamy bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego
  – operacje ucha środkowego
  – wycięcie zmiany z małżowiny usznej i przewodu słuchowego z plastyką miejscową
  – operacje nowotworów ucha
  – operacje plastyczne małżowin usznych (korekcja odstających małżowin usznych)
  – operacje pourazowe uszu
  – usuwanie ciał obcych
  Operacje w obrębie szyi:
  – wycięcie torbieli środkowej i bocznej szyi
  – pobranie węzła chłonnego szyi
  – operacje guzów szyi
  – tracheotomi

 10. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym :
  – wypadki komunikacyjne,
  – nagły szkodliwy wpływ środowiska (udar cieplny, porażenie prądem, podtopienie, rozległe oparzenia, wychłodzenie organizmu, ostre reakcje uczuleniowe),
  – ostre zatrucia, np. lekami, środkami chemicznymi,
  – nagła silna duszność,
  – nagły ostry ból w klatce piersiowej lub jamie brzusznej,
  – sinica, żółtaczka, wysypka krwotoczna na ciele,
  – nagłe osłabienie połowy ciała, zaburzenia mowy,
  – utrata przytomności,
  – psychoza, majaczenie,
  – napady drgawek,
  – znaczny wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi, arytmia serca,
  – krwotok z przewodu pokarmowego,
  – krwotok z dróg oddechowych,
  – upadek z wysokości,
  – próba samobójcza,
  – masywne wymioty z krwią.
 11. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej :
  Oddział świadczy usługi w zakresie:
  – leczenia urazów kości i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia)
  – leczenia urazów mięśni, ścięgien i więzadeł
  – operacji rekonstrukcji więzadeł
  – wszczepiania sztucznych stawów biodra (endoprotezoplastyka)
  – artroskopii stawów.
 12. Wykaz podstawowych usług świadczonych na Bloku Operacyjnym :

  Blok Operacyjny dysponuje 5 salami operacyjnymi, które wyposażone są w nowoczesną aparaturę medyczną, pozwalającą na wykonywanie specjalistycznych operacji z zakresu:

  • Chirurgii Naczyniowej (operacje tętniaków, pomostowanie naczyń w zakresie kończyn dolnych, ostre niedokrwienia kończyn, przetoki A-V),

  • Chirurgii Ogólnej (laparoskopowe operacje usunięcia pęcherzyka żółciowego, otwarte operacje pęcherzyka i dróg żółciowych, niedrożności jelit, guzy jelit, operacje tarczyc, wycinanie zmian tkanek miękkich, choroby proktologiczne)

  • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej (endoprotezoplastyka stawów biodrowych, artroskopie stawów barkowych i skokowych, zespolenia złamań kończyn)

  • Urologii (operacje guzów nerek, kamicy moczowej, nowotwory pęcherza i prostaty, operacje stulejki i wodniaków)

  • Otolaryngologii (usunięcie migdałka gardłowego, usunięcie migdałków podniebiennych, wycięcie zmiany podniebienia, języka, jamy ustnej i gardła, usunięcie ciała obcego, usunięcie złogów ze ślinianki podżuchwowej, repozycja kości nosa po złamaniu ).

  Wszystkie sale operacyjne wyposażone są w system klimatyzacji z nawiewem laminarnym, a ich ściany pokryte są okładziną ze stali nierdzewnej, co gwarantuje najwyższy standard czystości mikrobiologicznej. Stanowiska do operacji oświetlają nowoczesne, bezcieniowe lampy operacyjne z tzw. jednostką centralną i satelitą, sale wyposażone są w kamery i tory wizyjne, które umożliwiają bezpośredni podgląd pola operacyjnego na dużym ekranie na sali operacyjnej.
  Blok Operacyjny zapewnia również nadzór poznieczuleniowy na 5 wydzielonych stanowiskach na Sali wybudzeń.
  13) Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (stacjonarny) :
  Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.
  Leczenie w Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu (Stacjonarny ) trwa 6 tygodni.
  W sytuacjach uzasadnionych terapeutycznie, możliwe jest przedłużenie leczenia.
  Cele terapii:
  Celem terapii jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego pacjentów i osiągana jest przez:
  • pomoc w osiągnięciu i utrzymaniu abstynencji od alkoholu, ograniczenie ryzyka związanego z używaniem.
  • trening umiejętności służących radzeniu sobie w sytuacjach życiowych
  • rozwiązanie problemów psychologicznych
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów w rodzinie i środowisku.

 13. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu :

  Leczenie w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu trwa 8 tygodni. Zajęcia obywają się od poniedziałku do piątku. Pacjenci uczestniczą w programie terapeutycznym opierającym się na oddziaływaniach grupowych i indywidualnej pracy z terapeutą. Pomoc w oddziale znajdą przede wszystkim osoby, które mają mało doświadczeń w utrzymywaniu dłuższej abstynencji, źle znoszą abstynencję, chcą uczestniczyć w programie terapii, a jednocześnie nie chcą opuszczać domu na dłuższy czas.
  Pacjenci chcący podjąć leczenie w Oddziale Dziennym powinni zgłosić się po skierowanie do Poradni Leczenia Uzależnień lub Poradni Zdrowia Psychicznego.

 14. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym :

  Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych obejmujące diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym psychotycznymi, powyżej 18 roku życia.
  16) Wykaz podstawowych usług świadczonych w Zakładzie Analityki :
  a) badanie własności fizycznych i składu (chemicznego i morfotycznego) płynów ustrojowych, wydzielin i wydalin w celu zapobiegania chorobom, rozpoznawania ich, kontroli leczenia i orzekania,
  b) wykonywanie badań analitycznych pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu, oraz osobom ze skierowaniem lub bez skierowania za odpłatnością,
  c) wykonywanie badań rutynowych w dniach i godzinach normalnej pracy Zakładu Analityki,
  d) badań dyżurowych,
  e) prowadzenie wewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości wszystkich parametrów oznaczanych w laboratorium zgodnie z normami jakości obowiązującymi w laboratoriach,
  f) prowadzenie dokumentacji i statystyki medycznej,
  g) prowadzenie i nadzór nad magazynem materiałów i odczynników diagnostycznych,
  h) tworzenie planu zakupów materiałów i odczynników diagnostycznych oraz wnioskowanie o ich zakup,
  i) prawidłowe gospodarowanie zapasami w zakresie materiałów i odczynników diagnostycznych.

 15. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Zakładzie Mikrobiologii:

  1) wykonywania rutynowych badań bak teriologicznych, badań diagnostycznych, profilaktycznych i sanitarno epidemiologicznych,
  2) badania wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Zakładu oraz dla pozostających pod opieką poradni specjalistycznych na podstawie skierowania oraz odpłatnie,
  3) prowadzenie konsultacji w zakresie mikrobiologii i farmakologii klinicznej na rzecz oddziałów Szpitala oraz innych instytucji,
  4) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami,
  5) prowadzenie i nadzór nad magazynem materiałów i odczynników diagnostycznych,
  6) tworzenie planu zakupów materiałów i odczynników diagnostycznych oraz wnioskowanie o ich zakup,
  7) prawidłowe gospodarowanie zapasami w zakresie materiałów i odczynników diagnostycznych,
  8) Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.
  5. Współdziałanie z innymi komórkami:

  Zakład Mikrobiologii porozumiewa się z komórkami o charakterze medycznym w sprawie procesu diagnostycznego pacjenta, a w szczególności problemów dotyczących fazy przedlaboratoryjnej związanej z pobraniem odpowiedniego materiału diagnostycznego oraz fazy postlaboratoryjnej związanej z właściwą interpretacją wyników badań.

  18) Wykaz podstawowych usług świadczonych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w tym w komórkach organizacyjnych :
  Komórki organizacyjne:
  a) Pracownia USG,
  b) Pracownia Mammografii,
  c) Pracownia Rtg
  c) Pracownia TK,
  d) Pracownia Radiologii zabiegowej

 16. Do zadań Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy:
  a) Wykonywanie badań diagnostycznych: radiograficznych, ultrasonograficznych, mammograficznych, Tomografii Komputerowej (TK) oraz leczniczych w ramach radiologii zabiegowej na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, podmiotów zewnętrznych na
  podstawie stosownych umów, a także dla pacjentów na podstawie skierowania lub bez skierowania w oparciu o cennik szpitala z wyłączeniem badania TK i mammografii,
  b) wykonywanie badań odpłatnych wg ustalonego cennika,
  c) prowadzenie dokumentacji badań oraz ich archiwizacja,
  d) prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy oraz szkoleń wewnętrznych dla lekarzy, techników elektroradiologii.
  6. Współdziałanie z innymi komórkami:
  1) Zakład Diagnostyki Obrazowej współpracuje z:
  a) Oddziałami Zakładu,
  b) Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym z Izbą Przyjęć,
  c) Poradniami Specjalistycznymi,
  d) Zakładami (Pracowniami) Diagnostycznymi,
  e) Apteką,
  f) wszystkimi działami wspomagającymi i zapewniającymi prawidłową działalność Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

 17. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi:

  a) Badanie krwi i jej składników zgodnie z zasadami określonymi w medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązującymi w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.
  b) Określanie grup krwi ABO i Rh,
  c) Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych,
  d) Próba zgodności krwi,
  e) Badanie w kierunku konfliktu serologicznego,
  f) Badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D,
  g) Inne badanie uzgodnione z RCKiK,
  h) Składanie zamówień na krew i jej składniki,
  i) Odbiór krwi i jej składników,
  j) Przechowywanie krwi i jej składników,
  k) Wydawanie krwi i jej składników,
  l) Prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników,
  m) Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.

 18. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Centralnej Sterylizacji :

  Centralna Sterylizacja świadczy kompleksowe usługi dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego a także oddziałów szpitalnych
  i Poradni Specjalistycznych . Zgodnie Z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Centralna Sterylizacja podzielona jest na trzy strefy : brudną , czystą i sterylną co umożliwia ruch postępowy obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i urządzenia myjąco – dezynfekcyjne oraz dwa sterylizatory parowe a także niskotemperaturowy umożliwia wykonywanie przez wyszkolony personel usług na wysokim poziomie a także monitorowanie prowadzonych procesów dekontaminacji w poszczególnych strefach.
  Każdy proces mycia i sterylizacji jest kontrolowany za pomocą odpowiednich testów. Wyniki monitorowania prawidłowości przebiegu procesów mycia i sterylizacji są dokumentowane i przechowywane .Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych a także organizacyjnych zgodnie z wytycznymi z 2017 w sprawie sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia zwiększyło się bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta i personelu wykonującego usługi sterylizacyjne.

 19. Wykaz podstawowych procedur medycznych świadczonych w Aptece:
  1) zakup i zarządzanie zapasami leków, prowadzenie rachunku materiałowego
  z uwzględnieniem właściwego przechowywania leków oraz monitorowanie leków
  w oddziałach i innych komórkach działalności podstawowej,
  2) sporządzanie leków recepturowych,
  3) zaopatrywanie oddziałów szpitalnych i pozostałych komórek działalności podstawowej w produkty lecznicze, preparaty
  do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środki kontrastowe, opatrunki i wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne, gazy medyczne,
  4) nadzór nad systemem dystrybucji leków, nadzór i rozliczanie leków występujących w oddziałach i innych komórkach działalności
  podstawowej,
  5) nadzór i kontrola recept szpitalnych w zakresie racjonalnej gospodarki lekiem,
  6) opracowywanie standardów leczenia w oparciu o wytyczne farmakoterapeutyczne i zapobiegające nieracjonalnej gospodarce lekiem,
  7) udział w Komitecie Terapeutycznym i redagowanie lekospisu szpitalnego – Receptariusz Szpitalny,
  8) wykonywanie analiz farmakoekonomicznych i opracowań ekonomicznych w celu obniżenia kosztów leczenia,
  9) planowanie potrzeb asortymentowo – finansowych, kontrola i analiza zużycia leków i wyrobów medycznych,
  10) zarządzanie aptecznym systemem informatycznym, jako integralną częścią informatycznego systemu szpitalnego,
  11) udzielanie informacji o lekach na potrzeby pracowników medycznych,
  12) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie racjonalizacji farmakoterapii,
  13) Organizuje i prowadzi szkolenia wewnętrzne personelu,
  14) Prowadzi praktyki studenckie oraz praktyki zawodowe.
  3. Tryb pracy Apteki:
  1) Apteka realizuje zadania od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:05,
  2) przyjmowanie zamówień z oddziałów Zakładu odbywa się w dniach i godzinach ustalonych w harmonogramie wewnętrznym Zakładu,
  3) wydawanie leków na „cito” z bieżących zleceń odbywa się codziennie w godzinach pracy Aptek.
 20. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Przychodni Specjalistycznej:
  • wykonywanie badań lekarskich zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
  • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
  • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe, lub rehabilitację leczniczą;
  • orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w przepisach;
  • prowadzenie edukacji i promocji zachowań prozdrowotnych.
  Komórki organizacyjne Przychodni Specjalistycznej :
  1) Poradnia Alergologiczna
  2) Poradnia Chirurgii Ogólnej
  3) Poradnia Chorób Zakaźnych
  4) Poradnia Diabetologiczna
  5) Poradnia Endokrynologiczna
  6) Poradnia Gastroenterologiczna
  7) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
  8) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
  9) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci
  10) Poradnia Hepatologiczna
  11) Poradnia Kardiologiczna
  12) Poradnia Leczenia Uzależnień
  13) Poradnia Neurologiczna
  14) Poradnia Neurologii Dziecięcej
  15) Poradnia Okulistyczna
  16) Poradnia Otolaryngologiczna
  17) Poradnia Rehabilitacyjna
  18) Poradnia Reumatologiczna
  19) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
  20) Poradnia Urologiczna
  21) Poradnia Zdrowia Psychicznego
  22) Poradnia Dermatologiczna
  23) Poradnia Chirurgii Naczyniowej
  24) Pracownia Spirometrii
  25) Pracownia Audiometrii
  26) Pracownia EKG
  27) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  28) Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych innych niż Alkohol
  29) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży –
  (Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży PZP-II poziom ref)
  30) Oddział Dzienny Psychiatryczny.
 21. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w tym Powiatowe Centrum Rehabilitacji Medycznej:

  Powiatowe Centrum Rehabilitacji Medycznej – Pracownia Fizjoterapii
  Do zadań Zakładu należy w szczególności:
  a) zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wykonywanych zabiegów dla pacjentów szpitalnych i lecznictwa otwartego,
  b) przyjmowanie pacjentów na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  c) wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych m.in.: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja (indywidualna praca z pacjentem), ćwiczenia różne: (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne), ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej (ćwiczenia specjalne), ćwiczenia ogólnousprawniające,
  d)wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych m.in.: leczenie ciepłem, krioterapię, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, biostymulacja promieniowaniem laserowym, pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości, ultradźwięki,
  e) wykonywanie masażu leczniczego,
  f) prowadzenie i przechowywanie obowiązującej dokumentacji medycznej,
  g) dokonywanie analiz i sprawozdań dla potrzeb Zakładu,
  h) doskonalenie zawodowe personelu, prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych uczestniczenie w szkoleniu studentów,
  i) dbanie o prawidłowy stan aparatury medycznej oraz jej racjonalne wykorzystywanie,
  j) dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu,
  k) przestrzeganie praw pacjenta i etyki zawodowej,
  l) szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.
  a) zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wykonywanych zabiegów dla pacjentów szpitalnych i lecznictwa otwartego,
  b) przyjmowanie pacjentów na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  c) wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych m.in.: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja (indywidualna praca z pacjentem), ćwiczenia różne: (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne), ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej (ćwiczenia specjalne), ćwiczenia ogólnousprawniające,
  d)wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych m.in.: leczenie ciepłem, krioterapię, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, biostymulacja promieniowaniem laserowym, pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości, ultradźwięki,
  e) wykonywanie masażu leczniczego,

 22. Wykaz podstawowych usług świadczonych Zakładzie Medycyny Pracy :

  Do zadań Medycyny Pracy należy w szczególności:
  a) ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
  b) ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
  c) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,
  d) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą
  e) badanie kierowców,
  f) uczestnictwo w komisjach BHP,
  g) przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Szpitala,
  h) przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia z Zakładem Medycyny Pracy.

 23. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Prosektorium:
  a) Transport osób zmarłych z pomieszczenia post mortem lub Oddziału Zakładu do chłodni na zasadach określonych w procedurze zakładowej,
  b) Przygotowanie zwłok osób zmarłych do pochówku,
  c) Przechowywanie zwłok osób zmarłych w chłodni do czasu wydania ich osobom uprawnionym o pochówku,
  d) Świadczenie usług przechowywania zwłok w chłodni i udostępnianie prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury na podstawie odrębnych umów,
  e) Wykonywanie sekcji zwłok,
  f) Sporządzanie protokołów sekcyjnych,
  g) Pobieranie materiału sekcyjnego,
  h) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i dbanie o prawidłowy obieg dokumentów pomiędzy Oddziałami Zakładu a prosektorium zgodnie z obowiązującą procedurą.
 24. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Pracowni Echokardiograficznej :
  Do zadań pracowni należy w szczególności:
  1. Planowanie badań, ustalanie kolejności na podstawie przyjmowanych skierowań / zleceń na badania
  2. Wykonywanie badań pacjentom hospitalizowanym w szpitalu
  3. Wykonywanie badań dla pacjentów posiadających skierowanie z poradni
  4. Prowadzenie dokumentacji pracowni zgodnie z procedurą.
 25. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Pracowni Bronchoskopii:
  1. Planowanie badań, ustalanie ich kolejności na podstawie przyjmowanych skierowań / zleceń na badania
  2. Wykonywanie badań dla chorych hospitalizowanych w szpitalu.
  3. W ramach pracowni bronchoskopii wykonuje się następujące badania:
  a) bronchoskopia terapeutyczna,
  b) bronchofiberoskopia diagnostyczna z pobraniem wymazu szczoteczkowego wycinka z oskrzela, z wykonaniem: płukania pęcherzykowo-oskrzelowego (BAL), oraz badania cyto-i histopatologicznego,
  c) usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych
  d) tamowanie krwotoków w obrębie dróg oddechowych
  4. Prowadzenie dokumentacji pracowni zgodnie z procedurą.
 26. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Pracowni Endoskopii :
  W Pracowni Endoskopii wykonuje się pełen zakres specjalistycznych badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopie, kolonoskopie, rektoskopie, polipektomie).
  Do zadań pracowni należy w szczególności:
  1) Wykonywanie badań dla chorych hospitalizowanych w szpitalu.
  2) Wykonywanie badań dla pacjentów posiadających skierowanie.
  3) Przyjmowanie skierowań/zleceń oraz ustalanie kolejności badań.
  4) Pobieranie materiału do badań diagnostycznych, histopatologicznych.
  5) Prowadzenie dokumentacji pracowni zgodnie z procedurą.
 27. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Pracowni Audiometrii :
  1. Do zadań pracowni należy w szczególności:
  a) wykonywanie badania audiometrycznego celem oceny progu słyszenia, pozwalającym określić rodzaj oraz stopień upośledzenia zmysłu słuchu.
  b) wykonywanie videonystagmografii (VNG) – badanie błędnika diagnozujące zawroty głowy,
  c) wykonywanie badania tympanometrii – badanie wykonywane w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego.
  2. Przyjmowanie zleceń na badanie, ustalanie kolejności i wykonywanie badań.
  3. Wykonywanie badań dla chorych hospitalizowanych w szpitalu.
  4. Prowadzenie dokumentacji pracowni zgodnie z procedurą.
 28. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Pracowni EEG :
  1. Pracownia podlega pod Oddział Neurologiczny.
  2. W pracowni EEG wykonywane są badania czynności mózgu, przy pomocy aparatu encefalograficznego.
  3. Pracownia EEG wykonuje badania ambulatoryjnie oraz zlecone przez poszczególne oddziały Szpitala.
  4. Do głównych zadań pracowni należy w szczególności:
  1) Wykonywanie badania EEG ułatwiające rozróżnianie schorzeń czynnościowych
  i organicznych mózgu,
  2) Analiza zapisu fal mózgowych pozwalające na wykrycie i zidentyfikowanie niektórych zaburzeń w pracy mózgu,
 29. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Pracowni Neurofizjologii :
  1. Pracownia podlega pod Oddział Neurologiczny
  2. Do zadań pracowni należy w szczególności:
  1) Diagnostyka chorób nerwowo-mięśniowych.
  2) Wykonywanie badań przewodnictwa nerwowego (ENG), przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, badania jakościowe i ilościowe mięśni (EMG).
  3) Wykonywanie badań dla chorych posiadających skierowanie z poradni.
  4) Wykonywanie badań dla chorych hospitalizowanych w szpitalu.
  5) Prowadzenie dokumentacji pracowni.
 30. Wykaz podstawowych usług świadczonych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotna
  W dni wolne od pracy w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent ma prawo udać się po pomoc medyczną do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania.
  Pomoc jest udzielana w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy.
  W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowane są świadczenia
  w zakresie wyjazdowej opieki medycznej.
  Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać
  w razie:
  – nagłego zachorowania;
  – nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
  – gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  – gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
  W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe.
  Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.
  W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych, można skorzystać z pomocy Zespołów Ratownictwa Medycznego dzwoniąc pod numer 999 lub 112