Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Od 1 lipca, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Sanoku funkcjonuje nowy system obsługi pacjentów.

To efekt nowego rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego przyjmowania pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych, które wnosi zmiany w systemie zarządzania SOR i wprowadza ujednolicony system segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOPSOR.

Tryb Obsługi Pacjenta w SOR (TOP SOR) ma na celu stworzenie wystandaryzowanego systemu rejestracji i przyjęć pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Pacjent zgłaszający się do SOR pobiera bilet z biletomatu i po zarejestrowaniu się w oddziale ratunkowym, zostanie przydzielony do jednej z kategorii (czerwona – konieczna natychmiastowa pomoc, żółta – konieczna pomoc z możliwym krótkim czasem oczekiwania, zielona – czas oczekiwania może wynieść do 240 minut, niebieska – czas oczekiwania na przyjęcie do 360 minut, a w praktyce – bez określenia górnej granicy).

topsor-1

topsor-2

Osoby, zgłaszające się do SOR:
a) pobierają w automacie biletowym bilet z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do oddziału;
b) są niezwłocznie poddawane segregacji medycznej, w przebiegu której ich stan zdrowia jest oceniany pod względem ustalenia priorytetu udzielania im świadczeń zdrowotnych i przypisania do jednej z kategorii, o których mowa powyżej;
c) są rejestrowane na stanowisku rejestracji medycznej;
d) oczekują na pierwszy kontakt z lekarzem i kolejne etapy udzielenia im świadczeń zdrowotnych

W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej pacjent jest przydzielany do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”, gdzie:
1) kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
2) kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
3) kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
4) kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
5) kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Pacjenci przydzieleni do określonych grup pilności pozostają na terenie oddziału pod opieką pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub lekarza systemu i w razie potrzeby poddawane są ocenie ich stanu klinicznego. Ocena stanu klinicznego dokonywana jest nie rzadziej niż co 90 minut, licząc od chwili pobrania biletu, a jej wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej.
Szpitalny oddział ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
W oddziale nie odbywają się przyjęcia osób skierowanych na leczenie szpitalne w trybie planowym
W skład oddziału wchodzą obszary:
1) segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, w którym zapewnia się:
– przeprowadzenie wstępnej oceny osób zgłaszających się do SOR
– przeprowadzenie segregacji medycznej, rejestrację i przyjęcie
– warunki niezbędne do przeprowadzenia wywiadu z zespołami, jednostkami lub podmiotami oraz z osobą, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, lub z osobą jej towarzyszącą.
2) resuscytacyjno-zabiegowy, w którym zapewnia się:
a) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych;
b) prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej;
c) prowadzenie resuscytacji okołourazowej;
d) wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów.
3) wstępnej intensywnej terapii, w którym zapewnia się:
a) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych;
b) prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej;
c) wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia;
d) prowadzenie resuscytacji płynowej;
e) leczenie bólu;
f) wstępne leczenie zatruć.
4) terapii natychmiastowej składający się z sali:
a) zabiegowej;
b) opatrunków gipsowych.
5) obszar obserwacji wchodzą cztery stanowiska obserwacyjne, w obrębie którego jest możliwość monitorowania funkcji życiowych pacjenta, podawania leków i wykonywane są badania diagnostyczne w trakcie niezbędnego pobytu