Zakup systemu monitorowania pacjentów z COVID-19 dla SPZOZ w Sanoku

logo_covid_apar

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim cz. II”.
W czerwcu 2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zawarł ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim umowę nr S-II.3111.53.COVID-19/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup systemu monitorowania pacjentów z COVID – 19 dla SPZOZ w Sanoku”

Dofinansowanie ze środków z Funduszu: 415 800,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 415 800,00,00 zł.
Nazwa zadania pn. : Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim cz. II”.

Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartość zamówienia przekraczającej kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – powyżej 215 000,00 € oznaczenie sprawy: SPZOZ/PN/07/2022 został zakupiony system monitorowania pacjentów z COVID – 19 umożliwiający diagnostykę i leczenie pacjentów. Miejscem zainstalowania systemu monitorowania pacjentów z COVID – 19 jest Blok Operacyjny w Szpitalu w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.
Zakupiony dla SPZOZ w Sanoku system monitorowania pacjentów z COVID – 19 pozwoli na analizę parametrów życiowych pacjentów i zastosowanych procedur odciążając w ten sposób personel medyczny z konieczności ciągłego odczytu parametrów z urządzeń przy pacjencie. Monitorowanie będzie odbywało się automatycznie poprzez zapis danych z urządzeń w Centrali Monitorującej.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.