Komunikat

W dniu 2 sierpnia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 13:00, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ w Sanoku przeprowadzi 2-godzinny strajk ostrzegawczy w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku.
Zgodnie z informacją przekazaną przez MOZ OZZPiP w strajku nie będą uczestniczyły pielęgniarki zabezpieczające funkcjonowanie stanowisk pracy, na których zagrożone jest życie i zdrowie pacjentów.
Komórki organizacyjne SP ZOZ w Sanoku będą funkcjonować normalnie.
Strajk ostrzegawczy spowodowany jest rozbieżnością stanowisk MOZ OZZPiP i Pracodawcy – SPZOZ w Sanoku odnoszącą się do wysokości i sposobu kształtowania wynagrodzeń zasadniczych w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych powyżej najniższego wynagrodzenia, określonego na podstawie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz.1352).
W/w ustawa wprowadziła od dnia 1 lipca 2022 r. wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego wśród pielęgniarek i położnych do poziomu od 5323 zł do 7305 zł – w zależności od posiadanego stanowiska, wykształcenia i doświadczenia.
MOZ OZZPiP żąda znaczącego podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego w stosunku do kwot najniższego wynagrodzenia zasadniczego, tj. do poziomu od 6795 zł do 9626 zł.
Zaznaczyć przy tym należy, iż do wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa powyżej, należy doliczyć wszelkie dodatki do wynagrodzenia – tzw. pochodne wynikające z obowiązujących przepisów (m.in. dodatki stażowe, dodatki za pracę w noce i święta, dodatki funkcyjne) co średnio daje wynagrodzenie w wysokości ok. 150% kwot wynagrodzenia zasadniczego.
Warto również wspomnieć, iż jednym z głównych postulatów MOZ OZZPiP jest niwelowanie różnic w wynagrodzeniach pielęgniarek, w tym pomiędzy pielęgniarkami z wykształceniem średnim, a pielęgniarkami z tytułem magistra i specjalizacją. Tymczasem nie sposób nie dostrzec, iż propozycje Organizacji Związkowej zasadniczo wprowadza także rozpiętość wynagrodzenia zasadniczego pomiędzy tymi pielęgniarkami w ramach minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w stosunku do ustalanego na podstawie ustawy, który wynosi 1982 zł, natomiast w razie realizacji żądań MOZ OZZPiP wynosiłaby 2831 zł.
Niezależnie od powyższego, jak wielokrotnie informowano MOZ OZZPiP w toku rokowań i mediacji w ramach toczącego się sporu zbiorowego, realizacja żądań jest obiektywnie niemożliwa przy obecnej sytuacji finansowej Szpitala – wymagałaby bowiem przeznaczenia dodatkowo ok. 24 mln rocznie (poza ustawowymi podwyżkami) tylko i wyłącznie na wzrost wynagrodzeń w grupie pielęgniarek i położnych, podczas gdy całkowite zadłużenie Szpitala kształtuje się na poziomie ok. 40 mln.