Zakup echokardiografu dla SPZOZ w Sanoku

flaga i godło Polski
„Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”.
W marcu 2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zawarł ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim umowę nr S-II.3111.2.COVID-19/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup echokardiografu dla SPZOZ w Sanoku”

Dofinansowanie ze środków z Funduszu: 387 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 387 000,00 zł.

Nazwa zadania pn. : Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”.

Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartość zamówienia przekraczającej kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)- powyżej 215 000,00 € oznaczenie sprawy: SPZOZ/PN/03/2022 został dokonany zakup echokardiografu Vivid S70N – aparat obejmujący badania układu krążenia w tym badania rutynowe, kontrolne oraz złożonych przypadków.
Zapalenie mięśnia sercowego jest możliwym choć rzadkim bądź bardzo rzadkim powikłaniem zakażenia SARS-CoV-2. Badanie echokardiograficzne jest wskazane w przypadku objawów klinicznych wskazujących na takie rozpoznanie i/lub istotnie podwyższonych stężeń troponin sercowych. Rola echokardiografii i ECHO w diagnostyce i monitorowaniu chorych z COVID 19 polega na wykrywaniu i śledzeniu skutków upośledzenia kurczliwości mięśnia sercowego przez infekcję wirusem SARS CoV 2 co przy stanie pacjentów na intensywnej terapii jest stałym procesem diagnostycznym.

Miejscem zainstalowania echokardiografu jest Oddział Kardiologiczny w Szpitalu w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.