Zakup urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran dla SPZOZ w Sanoku

flaga i godło Polski

„ Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim cz. II ”.

W czerwcu 2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zawarł ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim umowę nr S-II.3111.53.COVID-19/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran dla SPZOZ w Sanoku”

Dofinansowanie ze środków z Funduszu: 43 200,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 43 200,00,00 zł.

Nazwa zadania pn. : Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim cz. II „.

Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – powyżej 215 000,00 € oznaczenie sprawy: SPZOZ/PN/07/2022 zostały zakupione 2 szt. urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran umożliwiających diagnostykę i leczenie pacjentów.

Miejscem zainstalowania urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran jest Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w Szpitalu w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

W SPZOZ w Sanoku leczeni są pacjenci chorzy na Covid – 19 , których stan jest ciężki lub bardzo ciężki, częstym powikłaniem wynikającym z długotrwałego leżenia (pomimo najlepszej opieki jaką oferujemy) jest w niektórych przypadkach wystąpienie odleżyn, które przy pomocy urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran przyśpiesza czas gojenia ran zakażonych bakteriami o 44%.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.