Zasady przyjmowania

Pacjenci, zgłaszający się do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku mogą być przyjmowani:

– w trybie planowym
– w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania
– w trybie nagłym

Pacjenci przyjmowani w trybie planowym
1. Pacjent zgłaszający się do Ogólnej Izby Przyjęć (gabinet nr 5) przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym podaje skierowanie do szpitala, dokument potwierdzający dane osobowe (dowód osobisty, paszport), aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej są zobowiązani do przedstawienia Europejskiej Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ponadto pacjent powinien zabrać ze sobą do
przyjęcia wyniki badań wykonanych podczas leczenia ambulatoryjnego, a także karty informacyjne z wcześniejszych hospitalizacji.
2. Pacjent podaje dane osoby, której można udzielić informacji o jego pobycie w szpitalu i stanie zdrowia.
3. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy potwierdza podpisem zgodę na hospitalizację oraz zgodę na udzielanie informacji o jego pobycie, stanie zdrowia i udostępnianie dokumentów lub oświadczenie o nieudzielaniu powyższych informacji.
4. Pacjent kierowany jest do przebieralni, gdzie osoba uprawniona dokonuje spisu w dwóch egzemplarzach rzeczy pacjenta – jeśli zostawia je w Depozycie Ubrań. Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi załączony jest do pozostawionych rzeczy.
5. Pielęgniarka/Ratownik medyczny odprowadza/zawozi pacjenta na oddział wraz z historią choroby i przekazuje personelowi danego oddziału.

Pacjenci przyjmowani w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania
1. Pacjent zgłasza się do dyspozytorni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
2. Pielęgniarka/rejestratorka informuje o przybyciu pacjenta lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
3. Pielęgniarka/rejestratorka dokonuje czynności rejestracyjnych na podstawie dokumentów jak w trybie planowym. W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta na to nie pozwala dane te są zbierane w gabinecie gdzie pacjent jest badany lub od rodziny/opiekuna pacjenta.
4. Wskazuje pacjentowi poczekalnię lub gabinet, w którym pacjent będzie badany.
5. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego bada pacjenta, podejmuje decyzje dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.
6. Na badania diagnostyczne wykonywane poza Oddziałem Ratunkowym pacjent transportowany jest przez pielęgniarkę/ratownika medycznego.
7. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
8. Dalsze czynności związane z przyjmowaniem pacjenta do szpitala odbywają się jak w przyjęciu planowym (pkt 4 i 5).

Pacjenci przyjmowani w trybie nagłym
1. W pierwszej kolejności zaopatrywani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
2. Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zobowiązany jest do natychmiastowej oceny stanu zdrowia i podjęcia działań zależnych od tej oceny.
3. W przypadku pacjenta nieprzytomnego lub pacjenta, z którym nie jest możliwe nawiązanie logicznego kontaktu, decyzję dotyczącą postępowania z pacjentem (hospitalizacja, transport do innego ośrodka, diagnostyka inwazyjna, zabieg operacyjny) podejmowane są przez lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub zespół lekarzy zgodnie z najlepszą wiedzą i aktualnymi standardami medycznymi.
4. Lekarz dyżurny zleca przyjęcie pacjenta do oddziału.
5. Czynności rejestracyjne wykonywane są na dyspozytorni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podczas wykonaniu czynności medycznych.
6. W przypadku pozostawienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym rzeczy pacjenta nieprzytomnego wykonywany jest ich spis oraz przekazanie tych rzeczy do depozytu ubrań. Rzeczy wartościowe przekazywane są do depozytu rzeczy wartościowych.

Odmowa przyjęcia do szpitala
W przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
– udziela pacjentowi wskazówek dotyczących dalszego postępowania i leczenia
– wydaje pacjentowi kartę informacyjną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
W przypadku, gdy pacjent nie wyraża zgody na pozostanie w szpitalu i odmawia podpisania stosownego świadczenia, lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dokonuje zapisu w dokumentacji medycznej.

Pacjenci przyjmowani do szpitala powinni posiadać:
– Przybory toaletowe
– Ręcznik
– Piżamę i kapcie
– Szlafrok
– Bieliznę osobistą

INFORMACJE DLA PACJENTA SKIEROWANEGO DO SZPITALA

Uprzejmie prosimy pacjentów do planowej hospitalizacji, ze skierowaniem do szpitala i ustalonym terminem przyjęcia, o zgłaszanie się na Izbę Przyjęć w ustalonych godzinach. Pozwoli to na skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na przyjęcie zarówno w Izbie Przyjęć, jak i w oddziale.
1. Oddział Otolaryngologiczny – o godz. 7.30
2. Oddział Urazowo-Ortopedyczny – o godz. 8:00
3. Oddział Pulmonologiczny – o godz. 8:00
4. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym – o godz. 9:00
5. Oddział Wewnętrzny – o godz. 11:00
6. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym – o godz. 11:00
7. Oddział Kardiologiczny – o godz. 12:00