Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Telefony
Kierownik / Pielęgniarz Oddziałowy – 13 46 56 237

Adres e-mail: sor@zozsanok.pl

Kierownik oddziału: lek. Wojciech Biernikiewicz – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Zastępca kierownika: lek. Marek Wojnarowski – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Lesław Jonarski – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
lek. Vitalii Yurkiv
lek. Hanna Shevelieva

Oddział posiada 3 miejsca specjalizacyjne (akredytowane)

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), który udziela świadczeń medycznych osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, szczególnie w przypadku urazów, zatruć i poważnych chorób wewnętrznych (zawał serca, udar mózgu, sepsa).
Sytuacjami oraz objawami mogącymi wskazywać na poważne zagrożenie funkcji życiowych są między innymi:
– wypadki komunikacyjne,
– nagły szkodliwy wpływ środowiska (udar cieplny, porażenie prądem, podtopienie, rozległe oparzenia, wychłodzenie organizmu, ostre reakcje uczuleniowe),
– ostre zatrucia, np. lekami, środkami chemicznymi,
– nagła silna duszność,
– nagły ostry ból w klatce piersiowej lub jamie brzusznej,
– sinica, żółtaczka, wysypka krwotoczna na ciele,
– nagłe osłabienie połowy ciała, zaburzenia mowy,
– utrata przytomności,
– psychoza, majaczenie,
– napady drgawek,
– znaczny wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi, arytmia serca,
– krwotok z przewodu pokarmowego,
– krwotok z dróg oddechowych,
– upadek z wysokości,
– próba samobójcza,
– masywne wymioty z krwią.

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:
– recepty na stosowane przewlekle leki,
– wykonania iniekcji,
– zmiany opatrunku,
– konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, bez wskazań nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
– zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z nagłym stanem zagrożenia życia lub zdrowia.

Zakres świadczonych usług medycznych:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na:
– diagnostyce urazów, zatruć i nagłych zachorowań,
– podjęciu leczenia i wykonywania procedur medycznych w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
– kontynuacji leczenia pacjentów kierowanych przez zespoły ratownictwa medycznego,
– pomocy medycznej ofiarom wypadków, klęsk żywiołowych i katastrof.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym. Jeżeli stan pacjenta nie zagraża jego zdrowiu lub życiu, prosimy o zgłaszanie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w nocy lub w dni wolne od pracy prosimy, aby korzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.
Mogą to być następujące sytuacje:
– zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
– infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką,
– bóle brzucha i bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
– biegunka lub wymioty,
– nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)
Od 1 lipca, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Sanoku funkcjonuje nowy system obsługi pacjentów.
To efekt nowego rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego przyjmowania pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych, które wnosi zmiany w systemie zarządzania SOR i wprowadza ujednolicony system segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOPSOR.
Tryb Obsługi Pacjenta w SOR (TOP SOR) ma na celu stworzenie wystandaryzowanego systemu rejestracji i przyjęć pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Pacjent zgłaszający się do SOR pobiera bilet z biletomatu i po zarejestrowaniu się w oddziale ratunkowym, zostanie przydzielony do jednej z kategorii (czerwona – konieczna natychmiastowa pomoc, żółta – konieczna pomoc z możliwym krótkim czasem oczekiwania, zielona – czas oczekiwania może wynieść do 240 minut, niebieska – czas oczekiwania na przyjęcie do 360 minut, a w praktyce – bez określenia górnej granicy).

topsor-1

topsor-2

Osoby, zgłaszające się do SOR:
a) pobierają w automacie biletowym bilet z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do oddziału;
b) są niezwłocznie poddawane segregacji medycznej, w przebiegu której ich stan zdrowia jest oceniany pod względem ustalenia priorytetu udzielania im świadczeń zdrowotnych i przypisania do jednej z kategorii, o których mowa powyżej;
c) są rejestrowane na stanowisku rejestracji medycznej;
d) oczekują na pierwszy kontakt z lekarzem i kolejne etapy udzielenia im świadczeń zdrowotnych
W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej pacjent jest przydzielany do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”, gdzie:
1) kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
2) kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
3) kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
4) kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
5) kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.
Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Pacjenci przydzieleni do określonych grup pilności pozostają na terenie oddziału pod opieką pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub lekarza systemu i w razie potrzeby poddawane są ocenie ich stanu klinicznego. Ocena stanu klinicznego dokonywana jest nie rzadziej niż co 90 minut, licząc od chwili pobrania biletu, a jej wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej.
Szpitalny oddział ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
W oddziale nie odbywają się przyjęcia osób skierowanych na leczenie szpitalne w trybie planowym
W skład oddziału wchodzą obszary:
1) segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, w którym zapewnia się:

– przeprowadzenie wstępnej oceny osób zgłaszających się do SOR
– przeprowadzenie segregacji medycznej, rejestrację i przyjęcie
– warunki niezbędne do przeprowadzenia wywiadu z zespołami, jednostkami lub podmiotami oraz z osobą, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, lub z osobą jej towarzyszącą.
2) resuscytacyjno-zabiegowy, w którym zapewnia się :
a) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych;
b) prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej;
c) prowadzenie resuscytacji okołourazowej;
d) wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów.
3) wstępnej intensywnej terapii, w którym zapewnia się:
a) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych;
b) prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej;
c) wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia;
d) prowadzenie resuscytacji płynowej;
e) leczenie bólu;
f) wstępne leczenie zatruć.
4) terapii natychmiastowej składający się z sali:
a) zabiegowej;
b) opatrunków gipsowych.
5) obszar obserwacji wchodzą cztery stanowiska obserwacyjne, w obrębie którego jest możliwość monitorowania funkcji życiowych pacjenta, podawania leków i wykonywane są badania diagnostyczne w trakcie niezbędnego pobytu

Wymienione powyżej obszary są wyposażone w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające wykonywanie zaawansowanych procedur z zakresu medycyny ratunkowej. Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do ratowania życia i zdrowia ludzkiego:
– zestawy do monitorowania parametrów życiowych
– kardiomonitory, aparaty EKG, zestawy do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną i nieinwazyjną,
– pulsoksymetry,
– kapnografy,
– termometr umożliwiający pomiar temperatury powierzchniowej i głębokiej ciała,
– defibrylatory z opcją kardiowersji i elektrostymulacji serca,
– pompy infuzyjne,
– aparaty do szybkiego toczenia płynów,
– aparaty do ogrzewania płynów infuzyjnych,
– aparaty do powierzchniowego ogrzewania pacjenta,
– ssaki elektryczne,
– respiratory stacjonarne,
– zestawy do trudnej intubacji.
Poza sprzętem medycznym zlokalizowanym stacjonarnie w poszczególnych strefach SOR ważną rolę odgrywa również sprzęt przenośny, pozwalający na transport pacjentów wymagających stałego monitorowania lub podtrzymywania funkcji życiowych do innych części szpitala (np. do pracowni diagnostyki obrazowej, bloku operacyjnego czy innego oddziału) np. respirator transportowy.
Poza wymienionym powyżej sprzętem niezwykle istotne jest wyposażenie SOR w aparaturę umożliwiającą szybką diagnostykę przyłóżkową pacjenta m.in. aparat USG, aparat RTG z ramieniem C, wykorzystywane w diagnostyce pacjenta po urazie.
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY NIE UDZIELA INFORMACJI TELEFONICZNYCH O STANIE ZDROWIA CHORYCH

PLANOWA IZBA PRZYJĘĆ

Zakres zadań Planowej Izby Przyjęć
1. Prowadzenie wstępnej diagnostyki i konsultacji specjalistycznych chorych zgłaszających się do Szpitala
2. Przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do planowych przyjęć,

INFORMACJE DLA PACJENTA SKIEROWANEGO DO SZPITALA

Uprzejmie prosimy pacjentów do planowej hospitalizacji, ze skierowaniem do szpitala i ustalonym terminem przyjęcia, o zgłaszanie się na Izbę Przyjęć w ustalonych godzinach. Pozwoli to na skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na przyjęcie zarówno w Izbie Przyjęć, jak i w oddziale.
1. Oddział Otolaryngologiczny – o godz. 7.30
2. Oddział Urazowo-Ortopedyczny – o godz. 8:00
3. Oddział Pulmonologiczny – o godz. 8:00
4. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym – o godz. 9:00
5. Oddział Wewnętrzny – o godz. 11:00
6. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym – o godz. 11:00
7. Oddział Kardiologiczny – o godz. 12:00

UWAGA: Niepoinformowanie o zmianie terminu zabiegu bądź rezygnacji wiąże się automatycznie z wykreśleniem pacjenta z listy oczekujących NFZ