Zapytania Ofertowe

Serwis klimatyzatorów, agregatów wody lodowej, centrali wentylacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ssanoku

znak: SPZOZ/ZAP/319/2018

data: 23.05.2018

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Formularz ofertowy


Usługi w zakresie utrzymania sprawności technicznej istniejącej sieci łączności radiowej i współpracujących z nią urządzeń dla Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Sanoku działającej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

znak: SPZOZ/ZAP/152/2018

data: 12.03.2018

Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/46/2018

data: 06.03.2018

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Świadczenie kompleksowej obsługa w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki zdrowotnej w Sanoku – Powtórka

znak: SPZOZ/ZAP/85/2018

data: 05.03.2018

Zapytanie ofertowe
Informacja o zmianie warunków udziału w postępowaniu


Świadczenie kompleksowej obsługa w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/85/2018

data: 15.02.2018

Zapytanie ofertowe
Unieważnienie zapytania ofertowego


Umowa serwisowa produktów dostarczonych w ramach PSIM

znak: SPZOZ/ZAP/700/2017

data: 20.12.2017

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/620/2017

data: 16.11.2017

Zapytanie ofertowe
Umowa
Załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów oraz przeprowadzenia okresowej 5-cio letniej kontroli obiektów budowlanych oraz przeprowadzenia okresowej rocznej kontroli wentylacji SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/622/2017

data: 14.11.2017

Przegląd Budynków:

Zapytanie ofertowe
Załączniki 1,2
Załącznik 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Przegląd wentylacji:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Zakup i wykonanie druków medycznych, biurowych, ksiąg medycznych i innych dla SPZOZ w Sanoku – powtórka

znak: SPZOZ/ZAP/500/2017

data: 14.11.2017

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Załączniki
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Konserwacja wind osobowych – towarowych SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/621/2017

data: 09.11.2017

Zapytanie ofertowe
Umowa
Załącznik 1
Załącznik 2
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Zakup i wykonanie druków medycznych, biurowych, ksiąg medycznych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/500/2017

data: 18.10.2017

Zapytanie ofertowe
Umowa
Załącznik 2
Załącznik 3
Unieważnienie postępowania


Alokacja Oddziału Otolaryngologicznego – prace remontowe: powtórka nr 2

znak: SPZOZ/ZAP/435/2017

data: 10.10.2017

Zapytanie ofertowe
Umowa
Dokumentacja – załączniki
Informacja
Wynik postępowania


Alokacja Oddziału Otolaryngologicznego – prace remontowe: powtórka

znak: SPZOZ/ZAP/435/2017

data: 13.09.2017

Zapytanie ofertowe
Umowa
Dokumentacja – załączniki
Wynik postępowania


Naprawa dachu na budynku pracowni RTG przy ul. Konarskiego

znak: SPZOZ/ZAP/502/2017

data: 11.09.2017

Zapytanie ofertowe
Umowa
Wynik postępowania


Alokacja Oddziału Otolaryngologicznego – prace remontowe

znak: SPZOZ/ZAP/435/2017

data: 01.09.2017

Zapytanie ofertowe
Umowa
Dokumentacja – załączniki
Wynik postępowania


Wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Sanoku przy ulicy Konarskiego 8 w celu zwiększenia efektywności energetycznej”

znak: SPZOZ/ZAP/366/2017

data: 27.07.2017

Zapytanie ofertowe
Umowa
Wynik postępowania


Udzielenie kredytu lub pożyczki (limitu finansowego) w wysokości 11.000.000,00 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/267/2017

data: 26.05.2017

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Uchwała Rady Społecznej
Informacja
Zmiana
Harmonogram
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja dodatkowa


Wykonanie remontu części pomieszczeń byłego Oddziału położniczego z przeznaczeniem na Oddział Chirurgii Urazowo-ortopedycznej zgodnie z załączonym przedmiarami robót

znak: SPZOZ/ZAP/265/2017

data: 26.05.2017

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Wynik postępowania


Zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/134/2017

data: 23.03.2017

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Wynik postępowania


Usługa w zakresie napraw i konserwacji central telefonicznych, sprzętu telefonicznego oraz sieci telefonicznych znajdujących się w jednostkach organizacyjnych SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/130/2017

data: 23.03.2017

Zapytanie ofertowe
Załącznik
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Wynik postępowania


Wycinka drzew przy przychodni SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/112/2017

data: 3.03.2017

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Wynik postępowania


Usługa w zakresie utrzymania sprawności technicznej istniejącej sieci łączności radiowej i współpracujących z nią urządzeń dla Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Sanoku działającej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

znak: SPZOZ/ZAP/102/2017

data: 28.02.2017

Zapytanie ofertowe
Wynik postępowania


Świadczenie usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych końcowych i centrali wewnętrznej dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/74/2017

data: 15.02.2017

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Wynik postępowania


Usługa doradczo–konsultingowa dla projektu o roboczej nazwie „Rozbudowa istniejącego Budynku Głównego Szpitala w Sanoku o istniejący Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy (ETAP II) w zakresie bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji oraz laboratoriów analitycznego i mikrobiologicznego wraz z Przebudową i rozbudową pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala (cześć segmentu C obecnie Bloku Operacyjnego ) na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej nabór nr RPPK.06.02.01-IŻ.00-18-001/16. dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/46/2017

data: 25.01.2017

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Wynik postępowania


Usługa doradczo – konsultingowa dla projektu o roboczej nazwie „Rozbudowa istniejącego Budynku Głównego Szpitala w Sanoku o istniejący Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy (ETAP II) w zakresie bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji oraz laboratoriów analitycznego i mikrobiologicznego wraz z Przebudową i rozbudową pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala (cześć segmentu C obecnie Bloku Operacyjnego) na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej nabór nr RPPK.06.02.01-IŻ.00-18-001/16

znak: SPZOZ/ZAP/18/2017

data: 13.01.2017

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Wynik postępowania


Umowa serwisowa produktów dostarczonych w ramach PSIM dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/766/2016

data: 15.12.2016

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Wynik postępowania


Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Program Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. ” Modernizacja i alokacja Działu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku w tym zakup aparatów RTG – Rozbudowa i przebudowa Pracowni Tomografii Komputerowej dla potrzeb alokacji Pracowni RTG, USG i Mammografii „

znak: SPZOZ/ZAP/763/2016

data: 12.12.2016

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Wynik postępowania


Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Program Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala (cześć segmentu C obecnie Bloku Operacyjnego ) na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych (etap I) wraz z nadbudową tej części na potrzeby Archiwum Zakładowego/Składnicy Akt (etap II)”

znak: SPZOZ/ZAP/764/2016

data: 12.12.2016

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Wynik postępowania


Wykonanie usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej określonej w art. 4 ust. 1 u stawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (dz. U. Nr 178/09 poz. 1380 T.J.) dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/656/2016

data: 15.11.2016

Zapytanie ofertowe
Wynik postępowania


Wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Program Funkcjonalno-Użytkowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa istniejącego szpitala w Sanoku o Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy (ETAP II) w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji oraz laboratoriów analitycznego i mikrobiologicznego” dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/705/2016

data: 10.11.2016

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Zmiany w zapytaniu ofertowym
Wynik postępowania


Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/666/2016

data: 09.11.2016

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Wzór umowy
Wynik postępowania


Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/658/2016

data: 27.10.2016

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Wzór umowy
Wynik postępowania


Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli wentylacji SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/657/2016

data: 27.10.2016

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Wzór umowy
Wynik postępowania


Serwisowanie videokolonoskopów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/611/2016

data: 26.10.2016

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załącznik
Wzór umowy
Wynik postępowania


Wycinka drzew przy przychodni SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/636/2016

data: 26.10.2016

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Wynik postępowania


Koserwacja wind osobowych-towarowych SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/542/2016

data: 05.09.2016

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Zakres prac
Wynik postępowania


Zakup i wykonanie druków medycznych, biurowych, ksiąg medycznych i innych dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/540/2016

data: 05.09.2016

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Załącznik nr 2
Formularz ofertowy
Wynik postępowania


Dostawa dejonizatora wody oraz kapturów izolacyjnych na armaturę parową dla SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ZAP/494/2016

data: 31.08.2016

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Wynik postępowania


Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej

znak: SPZOZ/ZAP/526/2016

data: 19.08.2016

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Przedmiot zamówienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Wynik postępowania


Serwis klimatyzatorów, agregatów wody lodowej, centrali wentylacyjnych.

znak: SPZOZ/ZAP/454/2016

data: 13.07.2016

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1
Załącznik numer 2
Załącznik numer 3
Wynik postępowania