Dział Personalno-Organizacyjny

Telefon: 013 46 56 309 (Kierownik)
Telefon: 013 46 56 180 (Sekcja Personalna)
Telefon: 013 46 56 310 (Sekcja Personalna)
Telefon: 013 46 56 269 (Sekcja Organizacyjna)
Telefon: 013 46 56 276 (Sekcja Organizacyjna)
Telefon: 013 46 56 283 (Dział Płac)
Telefon: 013 46 56 184 (Dział Płac)

mgr. Agnieszka Biodrowicz – Kierownik działu

1. Działem Personalno-Organizacyjnym kieruje Kierownik.
2. W skład Działu wchodzą:
1) Sekcja Personalna, którą kieruje Kierownik działu
2) Sekcja Płac, którą kieruje Kierownik działu
3) Sekcja Organizacyjna, którą kieruje Kierownik działu
3. Podstawowe zadania Działu:
3.1 Sekcja personalna w zakresie spraw kadrowych :
1) Wykonywanie czynności związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników,
2) Naliczaniem i prowadzeniem ewidencji urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy,
3) Prowadzenie akt osobowych pracowników SPZOZ, wykonywanie wszelkich czynności nakazanych przepisami prawa pracy itp.
4) Badanie i analiza zasobów ludzkich w celu dostosowania zatrudnienia do potrzeb działalności i planów rozwojowych SPZOZ,
5) Poszukiwanie, selekcja oraz rekomendacja odpowiednich kandydatów na stanowiska pracy,
6) Sprawdzanie formalne kwalifikacji zatrudnionych pracowników ,
7) Analiza potrzeb szkoleniowych i sterowanie działalnością dotyczącą szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników SPZOZ,
8) Wnioskowanie w sprawach: wynagrodzeń dla nowo zatrudnionych pracowników, nagród i dodatków specjalnych, awansowania pracowników w oparciu o przepisy płacowe i w ramach posiadanych środków finansowych.
9) Obliczanie wysługi lat i przyznawanie dodatków stażowych,
10) Uzgadnianie ze związkami zawodowymi wniosków dotyczących pracowników w zakresie spraw osobowych,
11) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
12) Prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników na renty inwalidzkie i emerytury ,
13) Działalność w zakresie dyscypliny pracy, analiza absencji chorobowej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz opracowywanie wniosków związanych z udzielaniem kar regulaminowych,
14) Realizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym w zakresie obowiązków pracodawcy,
15) Prowadzenie archiwum akt osobowych,
16) Prowadzenie harmonogramów czasu pracy („grafików”) osób dyżurujących w poszczególnych oddziałach, Zakładzie Analityki, Pracowni TK, nocnej i świątecznej pomocy doraźnej
17) Ustalanie i organizacja zastępstw lekarzy dyżurujących, pisanie oddelegowań i prowadzenie pisemnej ewidencji w tym zakresie.
18) Organizacja i ustalanie czasu pracy poszczególnych lekarzy w zakresie działalności Zakładu.
19) Prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, stały monitoring umów cywilnoprawnych.
20) Prowadzenie i weryfikacja świadczeń dla celów rozliczeniowych osób będących na umowach cywilno – prawnych.
21) Sporządzanie oraz aktualizacja harmonogramu pracy poradni specjalistycznych.
22) Przygotowywanie i sporządzanie umów z zakresu specjalizacji personelu działalności podstawowej Zakładu.
23) Prowadzenie, ewidencja oraz ustalanie harmonogramu staży podyplomowych lekarzy stażystów.
24) Przygotowywanie i aktualizacja wniosków akredytacyjnych o wpis na listę Ministerstwa Zdrowia w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK, umożliwiających realizację zadań związanych z kształceniem specjalizacyjnym.
3.2 Sekcja Płac w zakresie spraw płacowych :
1) Wyliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń należnych pracownikom z tytułu umowy o pracę i umowy o dzieło /zlecenie, itp.,
2) Rozliczanie i ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników pod względem obowiązkowych składek i podatków,
3) Organizowanie wypłaty wynagrodzeń,
4) Ewidencja księgowa nie podjętych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia/dzieła,
5) Rozliczanie pracowników z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych,
6) Realizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym w zakresie obowiązków pracodawcy,
7) Rozliczanie i ewidencja podatku dochodowego od osób fizycznych,
8) Ewidencja zasiłków chorobowych i macierzyńskich i itp. należnych i wypłacanych pracownikom.
9) Sporządzanie imiennych wykazów wynagrodzeń za przepracowane lata byłym i obecnym pracownikom dla celów emerytalno-rentowych.
10) Pełna ewidencja wynagrodzeń pracowników Zespołu.
11) Archiwizowanie dokumentacji płacowej.
3.3 Sekcja Organizacyjna w zakresie spraw organizacyjnych :
1) Przygotowywanie ofert z zakresu świadczeń zdrowotnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych podmiotów leczniczych, przygotowanie materiałów do negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz warunków umów,
2) Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
3) Stały monitoring w/w umów celem zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych w tym składanie wniosków o kontynuację, na 3 miesiące przed końcem obowiązującej umowy, do akceptacji przez Z-ce Dyrektora ds. Lecznictwa.
4) Wprowadzanie i ewidencjonowanie zmian zachodzących podczas realizacji kontraktów w Portalu potencjału, SOP.
5) Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie działalności Działu, udzielania usług medycznych w zakresie określonym właściwymi przepisami i wymogami zakładu.
6) Przygotowywanie i aktualizacja wniosków akredytacyjnych o wpis na listę Ministerstwa Zdrowia w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK, umożliwiających realizację zadań związanych z kształceniem specjalizacyjnym.
7) Przygotowanie i sporządzanie, prowadzenie rejestru umów na świadczenia medyczne zawarte w trybie konkursowym.
8) Merytoryczny nadzór nad realizacją umów na świadczenia zdrowotne wykonywanych poza strukturą SPZOZ.
9) Monitorowanie i aktualizacja zarządzeń dyrektora w zakresie działalności podstawowej zgodnie z wymogami formalnymi i zamianami organizacyjnymi.
10) Przygotowywanie materiałów (projektów uchwał, wniosków, opinii) na posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ, oraz ich dystrybucja do poszczególnych członków Rady. Współpraca w tym zakresie z Z-cą Dyrektora ds. Administracyjnych.
11) Dokonywanie wpisów do rejestru podmiotów działalności leczniczej i ich aktualizowanie
12) Uaktualnianie aplikacji SOP, zmiany w harmonogramie pracy lekarzy, nanoszenie umów o podwykonawstwo, wprowadzanie nowo zakupionego sprzętu.
13) Wprowadzanie do SOP osób udzielających świadczeń ze wszystkimi szczegółowymi danymi.
14) Prowadzenie ewidencji druków recept dla lekarzy zatrudnionych w SPZOZ w tym ich zamawianie i dystrybucja.
15) Monitorowanie, przygotowywanie i dystrybucja aktualnych aktów prawnych, wymogów NFZ, komunikatów dotyczących działalności SPZOZ, przygotowywanie w tym względzie zarządzeń, informacji do odpowiednich komórek organizacyjnych.
16) Prowadzenie rejestru wzorów pieczątek, bieżący nadzór i aktualizacja pieczątek działalności podstawowej zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, monitorowanie cennika usług oferowanych przez szpital, jego aktualizacja w ścisłej współpracy z Działem Księgowości.