Oferty pracy

Dyrekcja SPZOZ w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej:

– Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego
– Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Ogłoszenie o konkursie


Lekarzy do pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym.
Wymagania:
– tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej lub w trakcie specjalizacji

Dodatkowe wymagania:
– nienaganna opinia z dotychczasowego miejsca pracy

Wymagane dokumenty:
– Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem
– CV
– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko LEKARZA CHIRURGA w Sanoku

Dodatkowe informacje:
– Dokumenty należy składać w kserokopiach, przy czym ogłaszający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedstawionych dokumentów,
– Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać drogą listowną w terminie do dnia 30 marca 2017 r. do godziny 15:00, adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok ( decyduje data wpływu podania wraz z wymaganymi dokumentami do Sekretariatu Szpitala)
– Na kopercie Kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres a także adnotację „Nabór na stanowisko Lekarza chirurga”
– O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie
– O wynikach naboru Dyrektor Szpitala poinformuje kandydatów niezwłocznie
– Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w SPZOZ w Sanoku