Oferty pracy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni Z-cę Dyrektora Ds. Ekonomicznych
Wymiar zatrudnienia: do 1 etatu

Opis stanowiska:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

1. Organizowanie, kierowanie i koordynowanie oraz podział pracy pomiędzy bezpośrednio podporządkowanych pracowników komórek organizacyjnych w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału,
2. Kształtowanie i realizacja strategii finansowej SPZOZ,
3. Przygotowanie raportów ekonomiczno-finansowych dla instytucji zewnętrznych,
4. Przygotowywanie i wdrażanie planów naprawczych i restrukturyzacyjnych oraz ich aktualizacja,
5. Prowadzenie polityki związanej z zaciąganiem pożyczek i kredytów,
6. Optymalizowanie polityki podatkowej,
7. Ocena i opiniowanie projektów inwestycyjnych pod względem rozwoju działalności SPZOZ,
8. Nadzorowanie pracy Głównego Księgowego w tym Działu Finansowo-Księgowego,
9. Nadzorowanie pracy Działu Teleinformatyki, w szczególności w zakresie sprawności funkcjonowania systemu informatycznego SPZOZ,
10. Przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych na działania inwestycyjne (dotacje, programu UE, inne ), Współpraca z organami samorządu i administracji państwowej w zakresie finansowania bieżącej działalności oraz finansowania inwestycji.
11. Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem i sprawozdawczością dotacji i projektów unijnych,
12. Analizowanie kosztów komórek organizacyjnych oraz bieżące informowanie w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej zespołu,
13. Nadzór nad przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do wystawiania rachunków za sprzedawane usługi,
14. Nadzór nad prawidłowym przygotowywaniem materiałów źródłowych do prowadzenia analiz ekonomicznych,
15. Kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi i wszystkich dokumentów o charakterze rozliczeniowym stanowiącym podstawę wydania środków pieniężnych;
16. Nadzorowanie prac komórek organizacyjnych Zespołu w przedmiocie sprawozdawczości finansowej i statystycznej;
17. Nadzorowanie egzekwowania należności, w tym odsetek za nieterminowe zapłaty,
18. Sporządzanie okresowych analiz oraz prognoz i opracowywanie na ich podstawie propozycji przedsięwzięć zmierzających do eliminacji nieprawidłowości lub uprawnienia funkcjonowania SPZOZ.
19. Opracowywanie planów rzeczowo – finansowych Zespołu we współpracy z Głównym Księgowym,
20. Nadzór nad terminowym i zgodnym z umową przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktur) za sprzedawane usługi w tym NFZ,
21. Nadzór nad procedurą wyceniania realizowanych świadczeń zdrowotnych, w tym poszczególnych procedur,
22. Nadzór nad prawidłowym przygotowywaniem materiałów źródłowych do prowadzenia analiz ekonomicznych,
23. Kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi i wszystkich dokumentów o charakterze rozliczeniowym stanowiącym podstawę wydania środków pieniężnych;
24. Sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi w zakładzie regulaminami,
25. Nadzorowanie prac nad sporządzaniem sprawozdawczości finansowej i statystycznej;
26. Nadzorowanie egzekwowania należności, w tym odsetek za nieterminowe zapłaty za usługi.
27. Analiza materiałów statystycznych i sprawozdawczych, z poszczególnych komórek organizacyjnych SPZOZ, w zakresie dostarczania informacji umożliwiających podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze
• ukończone studia podyplomowymi z zakresu ekonomii lub finansów lub zarządzania .
• minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w podmiotach działalności leczniczej albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w podmiotach działalności leczniczej;
• bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień ekonomicznych oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności :
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku pozycja 1870 z późn.zm.) i aktów wykonawczych do ustawy
• ustawy z dnia 15 kwietnia 2001 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 roku pozycja 1638 z późn.zm.) i aktów wykonawczych do ustawy
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
• bardzo dobra organizacja pracy własnej
• sumienność o dokładność w wykonywaniu obowiązków
• samodzielność, rzetelność, pracowitość i systematyczność
• wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne
• umiejętność kierowania zespołem oraz pracy pod presją czasu
• odpowiedzialny stosunek do wykonywanych zadań
Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe w instytucjach finansów publicznych
Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w SPZOZ w Sanoku)
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe
• oświadczenie o niekaralności (w tym także, że nie jest prowadzone postępowanie) za prawomocne skazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także że i nie jest prowadzone postępowanie
• oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
• list motywacyjny
• CV opatrzone własnoręcznym podpisem zawierające klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i we wszystkich załączonych do niej dokumentach na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Z-cy Dyrektora Ds. Ekonomicznych oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierającej wymagane dokumenty z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Z-cy Dyrektora Ds. Ekonomicznych” w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, pocztą na adres: SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2020r.
• Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
• Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni pracownika na stanowisko: ELEKTRYK

Wymagania:
– wykształcenie minimum zawodowe
– uprawnienia energetyczne SEP w zakresie:
Grupa I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające
i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Uprawnienia energetyczne SEP są niezbędne przy wykonywaniu konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń elektrycznych zainstalowanych na terenie szpitala.

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać drogą listowną na adres SP ZOZ ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok lub w formie elektronicznej na adres szpital@zozsanok.pl w terminie do 30.04.2020 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@zozsanok.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni pracownika na stanowisko:
KONSERWATOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zakres obowiązków:
– obsługa i konserwacje sprzętu medycznego
– drobne naprawy i wstępna diagnostyka uszkodzeń aparatury medycznej
– diagnozowanie i realizacja napraw zgłoszonych przez użytkowników sprzętu medycznego
– wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych zgodnie z harmonogramem

Wymagania:
– wykształcenie minimum średnie techniczne
– chęć do pracy
– uprawnienia energetyczne SEP w zakresie:
Grupa I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające
i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV
– umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się pakietem Office

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać drogą listowną na adres SP ZOZ ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok lub w formie elektronicznej na adres szpital@zozsanok.pl w terminie do 30.04.2020 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@zozsanok.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;


 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku poszukuje kandydatów na stanowisko: Diagnosta Laboratoryjny
Od kandydata oczekujemy:

– wykształcenie: ukończone 5-letnie studia analityczne, specjalizacja z mikrobiologii medycznej lub chęć podjęcia specjalizacji
– otwartości i pracowitości
– dokładność, skrupulatność
– odpowiedzialność
– umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– możliwość rozwoju zawodowego

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać drogą listowną na adres SP ZOZ ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok lub w formie elektronicznej na adres szpital@zozsanok.pl w terminie do 31.10.2019 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@zozsanok.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy Asystent Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego

Wymagania:
• aktualne prawo wykonywania zawodu
• posiadanie specjalizacji w zakresie chorób zakaźnych
• doświadczenie w pracy na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym
• elastyczność, kreatywność, samodzielność w działaniu
• odporność na stres
Oferujemy:
• stałe zatrudnienie – forma zatrudnienia do uzgodnienia
• bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia
• możliwość pełnienia dyżurów medycznych
• niezbędne narzędzia pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ( zawierające klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i we wszystkich załączonych do niej dokumentach na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Oddziału oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku.”) i listu motywacyjnego na adres e-mail: szpital@zozsanok.pl. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr. 13 46 56 100 (Sekretariat Dyrekcji)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zozsanok.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy; administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego

Wymagania:
• aktualne prawo wykonywania zawodu
• posiadanie specjalizacji w zakresie chorób zakaźnych
• doświadczenie w pracy na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym
• umiejętność sprawnego zarządzania oddziałem oraz dużą grupą personelu
• elastyczność, kreatywność, samodzielność w działaniu
• zdolność analizowania i rozwiązywania problemów oraz zarządzania czasem pracy
• odporność na stres
Oferujemy:
• stałe zatrudnienie – forma zatrudnienia do uzgodnienia
• bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia
• możliwość pełnienia dyżurów medycznych
• niezbędne narzędzia pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ( zawierające klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i we wszystkich załączonych do niej dokumentach na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Oddziału oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku.”) i listu motywacyjnego na adres e-mail: szpital@zozsanok.pl. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr. 13 46 56 100 (Sekretariat Dyrekcji)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zozsanok.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy; administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zozsanok.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.