Oferty pracy

SPZOZ w Sanoku zatrudni pracownika na stanowisko w Dziale Finansowo-Księgowym: Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

– opracowywanie analiz kosztów, stanu majątkowego i wyniku finansowego Zespołu wspólnie z Głównym Księgowym, z zastępcą Dyrektora ds. Administracyjnych oraz z kierownikami poszczególnych komórek w sprawach finansowych i administracyjnych.
– przygotowanie i wykonywanie dyspozycji wydatków środków pieniężnych,
– prowadzenie cyklicznych analiz w zakresie efektywności kosztownej działalności medycznej i spotkań z poszczególnymi jednostkami zadaniowymi,
– uczestnictwo w procesie tworzenia budżetów i prognozowania finansowego.
– prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
– możliwość rozwoju zawodowego (awans na stanowisko Kierownika Działu Finansowo-Księgowego).
– niezbędne narzędzia pracy.

Od kandydatów oczekujemy:

– wykształcenia wyższego ekonomicznego.
– inicjatywy i kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów,
– dojrzałości biznesowej i samodzielności w działaniu.
– umiejętności strategicznego myślenia i długofalowego planowania.
– znajomość arkusza kalkulacyjnego na poziomie zaawansowanym,
– chęci rozwoju zawodowego oraz ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny na adres:
38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
e-mail: szpital@zozsanok.pl

Termin zgłaszania ofert: do 30.06.2018 r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi ofertami.
Zgodnie z ar i. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38- 500 Sanok:
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@zozsanok. pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przemarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowa mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów>, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną. dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem. zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu praw o dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni pracowników do brygady transportowej na stanowisko:

– sanitariusz noszowy

Wymagania:
– wykształcenie minimum średnie
– sumienność, dyspozycyjność
– cierpliwość, miłe podejście do innych
– zaangażowanie i chęć do pracy
– umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Podanie na wyżej wymienione stanowisko wraz z CV należy składać osobiście lub przesłać drogą listowną na adres SP ZOZ ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok lub w formie elektronicznej na adres szpital@zozsanok.pl w terminie do 11.05.2018 r. z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni lekarzy specjalistów do pracy w:

– Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym
– Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym
– Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
– Oddziale Otolaryngologii
– Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
– Oddziale Pulmonologicznym
– Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni pracownika na stanowisko:
KONSERWATOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO I SIECI MEDYCZNYCH, PAROWYCH I POWIETRZNYCH

Wymagania:

– wykształcenie minimum średnie techniczne
– umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office (Word, Excel)
– uprawnienia energetyczne SEP w zakresie:

Grupa I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające
i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Grupa II – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych w tym sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW, Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kw, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze
o mocy powyżej 50 kW, sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych

Uprawnienia energetyczne SEP są niezbędne przy wykonywaniu konserwacji, napraw i przeglądów okresowych urządzeń ciśnieniowych podlegających pod nadzór techniczny wykonywany przez UDT Rzeszów /posiadające książeczki paszportowe

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać drogą listowną na adres SP ZOZ ul. 800-lecia 26 38-500 Sanok lub w formie elektronicznej na adres szpital@zozsanok.pl w terminie do 28.02.2018 r.