Regulamin użytkowania i wynajmowania sali odpraw i szkoleń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób składających podania/wnioski o wynajem Sali Odpraw i Szkoleń jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres:
ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: spanek@zozsanok.pl.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wy-pełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów,
z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Regulamin użytkowania i wynajmowania sali odpraw i szkoleń SPZOZ w Sanoku

1. Z sali mają prawo korzystać pracownicy SPZOZ w Sanoku, związki zawodowe działające na terenie Zespołu, zaproszeni goście, oraz osoby lub podmioty wynajmujące salę.
2. Dozwolone jest prowadzenie zarobkowej działalności usługowej związanej z wynajmowaniem sali i organizowania komercyjnych spotkań , konferencji itp.,
3. Pierwszeństwo w korzystaniu z sali mają osoby zatrudnione w SPZOZ w Sanoku,
4. Korzystanie ze sprzętu multimedialnego sali odbywać się może tylko za zezwoleniem Dyrektora lub Z-cy Dyrektora,
5. Korzystanie ze sprzętu multimedialnego sali odbywa się przy udziale pracownika Działu Teleinformatyki ( Dział Teleinformatyki obsługuje sprzęt multimedialny i dysponuje urządzeniami do jego uruchomienia),
6. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do wpisania się w zeszycie odwiedzin sali multimedialnej (znajdującego się w Sekretariacie Dyrekcji) – z podaniem imienia i nazwiska, daty oraz ogólnego celu korzystania,
7. Kluczami do sali dysponują pracownicy Sekretariatu Dyrekcji, którzy wydają je osobie wpisanej do zeszytu odwiedzin sali (osoba ta zwraca klucze do Sekretariatu)
8. Korzystający odpowiada materialnie za wyposażenie sali i za wyrządzone w nim szkody.
9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w użytkowanej sali i znajdującym się tam sprzęcie należy zgłaszać pracownikom Sekretariatu Dyrekcji,
10. NIE WOLNO zmieniać ustawień systemowych, instalować własnych programów, kasować zainstalowanych programów oraz dokonywać zmian technicznych związanych ze sprzętem komputerowym i multimedialnym, podejmować działania w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu,
11. Wyznacza się następujące dni i godziny pracy sali – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. Sala może być użytkowana poza tymi godzinami za zgodą Dyrektora,
12. Poza godzinami wyznaczonymi w punkcie 11 mogą przebywać jedynie pracownicy technicznej obsługi tj. Sekcji Informatycznej a także posiadający zezwolenie Dyrektora lub jego Zastępcy.
13. Osoby lub podmiotu wynajmujące salę (z wyłączeniem pracowników i związków zawodowych SPZOZ w Sanoku) zobowiązane są złożyć do Dyrektora SPZOZ w Sanoku pisemne (dopuszcza się także e-mail) podanie/wniosek o wynajęcie Sali z podaniem daty, godzin, przybliżonej liczby uczestników, celu wynajmu, oraz zobowiązania do pokrycia kosztów wynajmu zgodnie z cennikiem obowiązującym w SPZOZ w Sanoku oraz kosztów ewentualnych szkód.