Praktyki studenckie

UWAGA

Termin obowiązkowego szkolenia z zakresu bhp, p.poż., zakażeń szpitalnych oraz ochrony danych osobowych RODO obędzie się 01.07.2019 r. godz. 08.00 Sala Edukacyjna tut. SPZOZ

Zasady przyjmowania na praktyki studenckie w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku:

Na praktyki zawodowe studenci kierowani są na podstawie skierowania (wniosku) ze strony uczelni, adresowanego do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku lub prośby studenta bezpośrednio adresowanej do Dyrektora SPZOZ w Sanoku.
Podanie wzór – Pobierz

Skierowanie/prośba powinny zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko studenta
2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji
3) nazwa uczelni, rok, kierunek studiów
4) proponowany termin odbycia praktyk
5) program praktyk

Po podpisaniu przez Dyrektora SPZOZ w Sanoku skierowania/prośby pracownik Sekretariatu powiadamia o tym studenta (w formie pisemnej). Aby student mógł odbyć praktyki musi być podpisane Porozumienie w sprawie organizacji praktyki pomiędzy uczelnią a SPZOZ w Sanoku. Ze strony uczelni sygnatariuszem umowy jest rektor, dziekan, dyrektor instytutu lub inna osoba upoważniona do spraw studenckich praktyk zawodowych,
zaś ze strony SPZOZ w Sanoku Porozumienie podpisuje Dyrektor Naczelny lub osoba upoważniona. Porozumienie sporządza się w 2 egzemplarzach. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Po podpisaniu Porozumienia, Uczelnia kieruje studenta na praktykę. Szpital wyznacza opiekuna praktyki i w porozumieniu ze studentem, określa termin praktyki. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyk studenci zostają przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studenci powinni posiadać:

1) ubezpieczenie od OC i NNW (z poszerzeniem ubezpieczenia o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej) na okres trwania praktyk, w przypadku gdy uczelnia nie ubezpiecza studenta w czasie odbywania przez niego praktyk.
2) książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami oraz aktualne badania lekarskie lekarza medycyny pracy.
3) szczepienia przeciwko WZW typu B
4) ochronne obuwie i ubranie medyczne,
5) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia,
6) identyfikator wykonany przez studenta we własnym zakresie.

Studenci zostają zapoznani z treścią Regulaminu Pracy obowiązującego w SPZOZ w Sanoku oraz z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Po odbyciu praktyki, opiekun dokonuje wpisu w stosownym dokumencie, który potwierdza odbycie praktyki przez studenta zgodnie z programem. Ze swojej strony zapewniamy, że studenci wyższych uczelni mogą zapoznać się z pracą szpitala specjalistycznego, nowocześnie wyposażonego, dysponującego wyspecjalizowaną kadrą.

Informacje w sprawie praktyk:
Edyta Dżułyk
Sekretariat pok. Nr 3
Budynek Administracji Szpitala
telefon: 134656284
e-mail: edzulyk@zozsanok.pl

Podstawa prawna odbywania praktyk studenckich

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 138 i poz. 650.)

Art. 21. [Świadczenia zdrowotne w ramach wolontariatu]
1. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane również w ramach wolontariatu, na zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartym z wolontariuszem.
2. Do wolontariatu stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni, w której prowadzone jest kształcenie w kierunkach medycznych, pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treści kształcenia.

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 1115.)

Art. 22. [Obowiązki osób wykonujących zawód medyczny]
1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 20 ust. 1, osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta.
2. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 617; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650 i poz. 697.)

Art. 36. [Obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta]
1. Lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta.
2. (uchylony).
3. Lekarz ma obowiązek dbać, aby inny personel medyczny przestrzegał w postępowaniu z pacjentem zasady określonej w ust. 1.
4. Do klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie niezbędnym do celów dydaktycznych nie stosuje się art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.