Praktyki studenckie

UWAGA

Zasady przyjmowania na praktyki studenckie w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku:

Na praktyki zawodowe studenci kierowani są na podstawie skierowania (wniosku) ze strony uczelni, adresowanego do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku lub prośby studenta bezpośrednio adresowanej do Dyrektora SPZOZ w Sanoku.
Podanie wzór – Pobierz

Skierowanie/prośba powinny zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko studenta
2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji
3) nazwa uczelni, rok, kierunek studiów
4) proponowany termin odbycia praktyk
5) program praktyk

Po podpisaniu przez Dyrektora SPZOZ w Sanoku skierowania/prośby pracownik Sekretariatu powiadamia o tym studenta (w formie pisemnej). Aby student mógł odbyć praktyki musi być podpisane Porozumienie w sprawie organizacji praktyki pomiędzy uczelnią a SPZOZ w Sanoku. Ze strony uczelni sygnatariuszem umowy jest rektor, dziekan, dyrektor instytutu lub inna osoba upoważniona do spraw studenckich praktyk zawodowych,
zaś ze strony SPZOZ w Sanoku Porozumienie podpisuje Dyrektor Naczelny lub osoba upoważniona. Porozumienie sporządza się w 2 egzemplarzach. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Po podpisaniu Porozumienia, Uczelnia kieruje studenta na praktykę. Szpital wyznacza opiekuna praktyki i w porozumieniu ze studentem, określa termin praktyki. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyk studenci zostają przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studenci powinni posiadać:

1) ubezpieczenie od OC i NNW (z poszerzeniem ubezpieczenia o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej) na okres trwania praktyk, w przypadku gdy uczelnia nie ubezpiecza studenta w czasie odbywania przez niego praktyk.
2) książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami oraz aktualne badania lekarskie lekarza medycyny pracy.
3) szczepienia przeciwko WZW typu B
4) ochronne obuwie i ubranie medyczne,
5) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia,
6) identyfikator wykonany przez studenta we własnym zakresie.

Studenci zostają zapoznani z treścią Regulaminu Pracy obowiązującego w SPZOZ w Sanoku oraz z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Po odbyciu praktyki, opiekun dokonuje wpisu w stosownym dokumencie, który potwierdza odbycie praktyki przez studenta zgodnie z programem. Ze swojej strony zapewniamy, że studenci wyższych uczelni mogą zapoznać się z pracą szpitala specjalistycznego, nowocześnie wyposażonego, dysponującego wyspecjalizowaną kadrą.

Informacje w sprawie praktyk:
Edyta Dżułyk
Sekretariat pok. Nr 3
Budynek Administracji Szpitala
telefon: 134656284
e-mail: edzulyk@zozsanok.pl