Regulamin Odwiedzin

1.Odwiedziny w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku odbywają się we wszystkie dni tygodnia.
2. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od specyfiki Oddziału, w którym przebywa Pacjent. – szczegółowe informacje w regulaminie dostępnym w Oddziałach
3. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych chorych , odwiedziny mogą być ograniczone przez lekarza kierującego oddziałem. Decyzja ma być wydana w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia i przewidywalnego terminu trwania ograniczenia.
4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.
5. Podczas wizyt lekarskich, konsultacji i wykonywania zabiegów przez pielęgniarki, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.
7. Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności ciszy i spokoju.
8. Odwiedziny pacjentów w SPZOZ w Sanoku odbywają się codziennie, we wszystkich oddziałach szpitalnych oprócz Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
9. Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemicznego, o czym pacjenci zostaną powiadomieni i stosowne ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do oddziału
10. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby
11. Rodzice mają prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku w oddziale pediatrycznym.
12. Opiekunowie prawni/faktyczni mają prawo do udziału w procesie opieki na chorym.
13. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

Bezwzględnie zakazuje się odwiedzin osobom:
a) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
b) wykazujących objawy infekcji wirusowej
c) dotkniętych chorobą zakaźną.

Osoby odwiedzające są obowiązane do:
a) zapoznać się z niniejszym regulaminem i go przestrzegać,
b) szanować mienie Szpitala,
c) odnosić się z szacunkiem do innych chorych i personelu, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu,
d) zachować czystość w salach chorych, toaletach i łazienkach,
e) dezynfekcji rąk przed wejściem na salę chorych i przy opuszczeniu oddziału – zgodnie z instrukcją
f) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00,
g) podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitala.

Osobom odwiedzającym zabrania się:
a) przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich,
b) wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych bez zgłoszenia tego faktu personelowi medycznemu (lekarz, pielęgniarka)
c) przynoszenia i przekazywania pacjentowi leków, żywności bez zgody i wiedzy lekarza,
d) dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających oraz artykułów spożywczych zabronionych przez lekarza/pielęgniarkę,
e) siadania na łóżkach pacjentów,
f) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
g) spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych,
h) uprawiania gier hazardowych,
i) prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjenta w stan niepokoju,
j) zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
k) przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych,
l) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,
ł) wprowadzania (przynoszenia) zwierząt,
m) przynoszenia kwiatów,
n) chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
o) filmować i fotografować osób przebywających w oddziale.
Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do postanowień regulaminu mogą zostać wydalone poza obręb szpitala i pozbawione prawa odwiedzania pacjentów