Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają pacjenci:

1. Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, „Dawcy Przeszczepu”, „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
2. Inwalidzi wojenni i wojskowi,
3. Kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
4. Kobiety w ciąży,
5. Świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
6. Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii).
7. Uprawniony żołnierz i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24b ww.),
8. Osoby posiadające status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (Dz.U.2011.205.poz.1203).

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Sporządzono na podstawie:
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1128).