Informacja dla pacjentów niepełnosprawnych

MIEJSCA PARKINGOWE
Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z parkingu, został on usytuowany w dwóch miejscach: Szpital SPZOZ Sanok bezpośrednio przy Wejściu Głównym od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pod wejściem na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

DOSTĘP DO BUDYNKÓW SZPITALA, ODDZIAŁÓW, PORADNI, DIAGNOSTYKI
Wejścia do budynku wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych, posiadają automatyczne drzwi dwuskrzydłowe, otwierane na fotokomórkę. Na terenie Szpitala funkcjonują windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych, a trakty komunikacyjne pomiędzy danymi obszarami umożliwiają poruszanie się w obrębie szpitala bez przeszkód. W holach głównych Szpitala oraz oddziałach, poradniach, pracowniach diagnostycznych znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na oddziałach znajdują się sanitariaty dostosowane do osób niepełnosprawnych z instalacją przyzywową.
Skargi i wnioski można składać zgodnie z informacją zamieszczoną na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala www.zozsanok.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
1. W SPZOZ w Sanoku pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem.

2. Zasady organizacyjne:
Tryb planowy:
1. Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść do Szpitala Specjalistycznego pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem druku dostępnego na stronie internetowej www.zozsanok.pl.
Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego
2. Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
a. pocztą elektroniczną: szpital@zozsanok.pl
b. osobiście w Sekretariacie
c. faksem na numer 13 46 56 200
3. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
4. Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
5. Pracownik Szpitala kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

Tryb nagły
1. W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania wskazanego pracownika Szpitala (posługującego się językiem migowym)