Udostępnianie dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentację medyczną przechowywaną w SPZOZ w Sanoku i w podległych mu poradniach specjalistycznych udostępnia się na wniosek:
• pacjenta, którego dokumentacja medyczna dotyczy,
• osoby upoważnionej przez pacjenta,
• przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu pacjenta,
• po śmierci pacjenta:
– osobie upoważnionej przez pacjenta za jego życia,
– osobie będącej przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym pacjenta za jego życia,
– osobie bliskiej pacjenta (także nieupoważnionej za życia pacjenta), tj. małżonkowi, krewnemu do drugiego stopnia lub powinowatemu do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicielowi ustawowemu, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu lub osobie wskazanej przez pacjenta, chyba że sprzeciwi się temu inna osoba bliska lub pacjent za życia sprzeciwił się udostępnianiu dokumentacji medycznej tej osobie bliskiej.
• innych osób lub podmiotów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć w dowolnej formie.
Przykładowy formularz wniosku –

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się:
a) w trakcie hospitalizacji w oddziale szpitalnym – wyznaczonej sekretarce medycznej,
b) po zakończonej hospitalizacji w oddziale szpitalnym – wyznaczonemu pracownikowi Działu Rozliczeń, Statystyki i Dokumentacji Medycznej w godzinach od 7:30 do 15:00, a poza tymi godzinami – wyznaczonemu pracownikowi danego oddziału szpitalnego,
c) w poradni specjalistycznej – wyznaczonej pielęgniarce lub sekretarce medycznej w rejestracji poradni.

Wniosek jest realizowany bez zbędnej zwłoki. Odmowa udostępnienia następuje w drodze pisemnej.

Aktualna wysokość stawek opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarte są w zakładce Informacje – Cenniki. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (Cennik ) należy uiścić w Kasie SPZOZ w Sanoku, a w przypadku poradni specjalistycznych, położonych poza terenem szpitala – w rejestracji poradni wyznaczonemu pracownikowi poradni, przed udostępnieniem dokumentacji medycznej.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, lub na informatycznym nośniku danych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1318 ze zm.)

Informacja dot. prawa do prawa do dokumentacji medycznej w języku migowym:

https://www.youtube.com/watch?v=cqOJOH9Rnkw