Zespół ds. etyki

Skład zespołu ds. Etyki
W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w SPZOZ w Sanoku, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, psycholog, kapelan. Skład Zespołu jest stały.

Zadania Zespołu ds. Etyki
Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki oraz przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie. 3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:
1. personel – pacjent bądź jego rodzina
2. przełożony – pracownik,
3. pracownik – pracownik. 4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:
– naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
– naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
– trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
– podejrzenia zachowania o charakterze mobbingu wśród personelu,
– wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
– donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
– wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii w tym zakresie współpraca z Zespołem ds. ); 5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej. 6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds. Etyki?
Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy:
1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. 2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds. Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego można oczekiwać od Zespołu ds. Etyki po zgłoszeniu wniosku?
Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji, przekazanie sprawy innej instytucji np. Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak można skontaktować się z Zespołem?
Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
1. Zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki. 2. Zgłoszenie drogą e mailową na adres komisja.ds.etyki@zozsanopk.pl
3. W przypadkach szczególnych możliwe będzie bezpośrednie zgłoszenie się do Kierownika Zespołu Etyki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Sekretariat Dyrekcji).

Wniosek powinien zawierać:
1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.