Organizacja udzielania świadczeń

I. PRZYJĘCIA PACJENTÓW DO SZPITALA
1. Przyjęcia pacjentów do Szpitala odbywają się całodobowo w dwóch trybach: planowym – na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, lekarza dentystę lub felczera lub w trybie nagłym.
2. Zgłoszenia nagłe lub poród oraz pacjenci przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego nie wymagają skierowania na leczenie (ZRM wystawia Kartę Czynności Ratunkowych).
3. Każdy pacjent zgłaszający się lub przywieziony do Szpitala podlega wstępnej ocenie i segregacji medycznej przez pielęgniarkę, ratownika medycznego z ewentualną konsultacją lekarza SOR –celem ustalenia rozpoznania wstępnego ze wskazaniem, co do dalszego trybu leczenia.
4. Wszystkie czynności wykonywane w SOR są udokumentowane odpowiednio przez lekarza i pielęgniarkę/ratownika
5. Jeżeli z wstępnego badania medycznego wynikają bezwzględne wskazania do natychmiastowego leczenia szpitalnego, lekarz w SOR kieruje pacjenta na właściwy Oddział Szpitala po uzyskaniu zgody pacjenta, jego opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów wskazane jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.
6. Jeżeli lekarz przy badaniu pacjenta posiada uzasadnione podejrzenie, że uszkodzenie ciała lub zaburzenia czynności organizmu pacjenta pozostają w związku z popełnieniem przestępstwa – bezzwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwą jednostkę organizacyjną Policji
7. W momencie przyjęcia do Szpitala pacjent obowiązany jest przedstawić:
7.1 Skierowanie do Szpitala wraz z posiadaną dokumentacja medyczną i wynikami badań zleconych przez lekarza kierującego,
7.2 Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta (paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna w przypadku osoby, która nie ukończyła 18-tego roku życia),
7.3 Potwierdzenie prawa do świadczeń poprzez weryfikację w systemie e-WUŚ (w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie, pacjent może przedłożyć dokument poświadczający uprawnienia pacjenta do uzyskania bezpłatnych świadczeń lub złożyć Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej).
8. Po zakwalifikowaniu chorego do leczenia szpitalnego przez lekarza, jego odzież i przedmioty wartościowe za pokwitowaniem są przekazane do Magazynu Odzieży i do depozytu Szpitala
9. W przypadku konieczności hospitalizacji lekarz uzyskuje zgodę pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna faktycznego na prowadzenie diagnostyki i leczenia. W odniesieniu do pacjenta małoletniego, który ukończył 16 rok życia – zgody kumulatywnej. Sprzeciw małoletniego, który ukończył 16 rok życia, osoby ubezwłasnowolnionej albo chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo, lecz dysponującej dostatecznym rozeznaniem wymaga zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę Szpitala
10. W przypadku natychmiastowej hospitalizacji pacjenta, gdy Szpital nie może zapewnić świadczeń w wymaganym zakresie, pacjent zostaje przewieziony do najbliższej placówki, z którą przyjęcie ustala telefonicznie lekarz SOR lub lekarz konsultujący w SOR wystawia zlecenie na realizację transportu.
11. Wszyscy pacjenci przyjmowani do Szpitala zaopatrywani są w opaski identyfikacyjne w celu ustalenia ich tożsamości.
12. Przy przyjęciu do Szpitala -pacjentowi zakłada się niezwłocznie dokumentację medyczną spełniającą aktualnie obowiązujące wymogi rozporządzenia MZ, wymogi NFZ oraz wewnętrzne wymogi Szpitala
13. Cały przebieg hospitalizacji dokumentowany jest w formie papierowej i/lub elektronicznej i obejmuje:
a. dokumentację indywidualną (wewnętrzną i zewnętrzną),
b. dokumentację zbiorczą
14. Przy przyjęciu należy uzyskać:
a. pisemną zgodę na hospitalizację oraz pisemną zgodę na wykonanie procedury o podwyższonym ryzyku (w trakcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego),
b. pisemne wskazanie osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia,
c. pisemne wskazanie osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji za życia i po jego śmierci
15. W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia uzyskanie w/w oświadczeń przy przyjęciu, należy odnotować przyczynę nie odebrania od pacjenta powyższych i uzyskać w trakcie pobytu pacjenta z chwilą, gdy stan zdrowia na to pozwoli.
16. Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:
a. realizację świadczeń zdrowotnych w zakresach podpisanych umów z NFZ,
b. produkty lecznicze i wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia w określonym zakresie,
c. pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,
d. transport sanitarny w niezbędnym zakresie
17. Organizację pracy w Oddziale określa Regulamin Oddziału.
18. Ordynator/Lekarz kierujący Oddziału wyznacza dla każdego pacjenta lekarza prowadzącego, odpowiedzialnego za bieżącą terapię i opiekę medyczną, bieżące informowanie oraz prowadzenie jego dokumentacji. 19. Lekarz planuje działania diagnostyczno-terapeutyczne w Indywidualnym Planie Leczenia pacjenta.
20. Pielęgniarka Oddziałowa wyznacza dla każdego pacjenta pielęgniarkę opiekującą się nim w trakcie zmiany. Wyznaczenie to może być dokonane poprzez przydział określonych sal chorych.
21. Personel sprawujący opiekę nad pacjentem ma obowiązek przedstawić się imieniem i nazwiskiem (niezależnie od obowiązku noszenia identyfikatora) wraz z zajmowaną funkcją.
20.Lekarz/Ordynator/Koordynator kierujący w godzinach ustalonych przez Ordynatora/Koordynatora Kierującego Oddziału udziela osobom upoważnionym – wskazanym w dokumentacji medycznej pacjenta (przedstawicielowi ustawowemu) informacji o stanie zdrowia pacjentów.
21.O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji osobom upoważnionym/ przedstawicielowi ustawowemu na bieżąco.
22.Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.
23. Pielęgniarki mogą udzielać informacji dotyczących wyłącznie opieki pielęgniarskiej.
24.Lekarze i Pielęgniarki Oddziału są obowiązani prowadzić na bieżąco indywidualną dokumentację medyczną pacjenta wraz z codzienną autoryzacją zapisów, zgodnie z zasadami określonymi w procedurach
25. Codziennie w wyznaczonych godzinach, lekarze i pielęgniarki przekazując pacjentów kolejnej zmianie, przedstawiają istotne informacje o stanie zdrowia pacjentów, nowych przyjęciach do Oddziału, interwencjach lekarskich oraz innych istotnych zdarzeniach i podjętych działaniach podczas wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z zasadami określonymi w procedurach
26. Lekarze i pielęgniarki dyżurne zobowiązani są prowadzić raporty lekarskie i pielęgniarskie odpowiednio w Księdze Raportów Lekarskich i Pielęgniarskich
27. W razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej inicjatywy bądź na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, zasięga opinii właściwego lekarza specjalisty lub organizuje konsylium lekarskie. Opinia konsultanta ma charakter doradczy, gdyż za całość postępowania odpowiada lekarz prowadzący leczenie.

II. WYPISANIE PACJENTA
1.Wypisanie pacjenta ze Szpitala następuje, gdy:
a. stan jego zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,
b. na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
c. gdy pacjent w sposób rażący narusza Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego bądź jego komórki organizacyjnej, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia innych osób.
2. Przy wypisywaniu dziecka w Szpitalu, pracownik Szpitala, w obecności osoby odbierającej dziecko, jest obowiązany sprawdzić jego tożsamość, odnotować tę okoliczność w dokumentacji medycznej i potwierdzić podpisem. Adnotację tę podpisuje także osoba odbierająca dziecko.
3. Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. Osoba ta składa pisemne „Oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie”, a w razie braku takiego oświadczenia, lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.
4. Pacjent wypisany ze Szpitala ma prawo do otrzymania:
a. Karty Informacyjnej z leczenia szpitalnego,
b. Recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne zlecone w karcie informacyjnej,
c. Zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami,
d. Zaświadczenia lekarskiego,
e. Wskazówki edukacyjne,
f. Zaleceń dla pacjenta, lekarza kierującego lub lekarza, który będzie sprawował dalszą opiekę nad chorym,
5. Jeżeli po wypisie pacjenta ze szpitala z jakichkolwiek powodów zajdzie konieczność zmiany treści Karty Informacyjnej z leczenia szpitalnego, zmienioną Kartę Informacyjną z leczenia szpitalnego przekazuje się pacjentowi osobiście lub listownie.
6. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od upływu terminu wyznaczonego na odebranie pacjenta ze Szpitala

III. SKARGI I WNIOSKI
1. W SPZOZ w Sanoku funkcjonuje Zespół ds. Etyki, do zadań, którego należy m. in. rozwiązywanie problemów natury etycznej osób zatrudnionych oraz pacjentów. Szczegółowe informacje udostępnione zostały na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń
2. W przypadku zauważonych niedociągnięć ze strony personelu podmiotu leczniczego, pacjent może zgłosić swoje uwagi lub skargi ustnie Ordynatorowi/Lekarzowi kierującemu Oddziału, Pielęgniarce Oddziałowej, lekarzowi dyżurnemu, lekarzowi prowadzącemu, Pełnomocnikowi ds. Praw Pacjenta, członkom Zespołu ds. Etyki.
3. Skargi i wnioski pacjentów zgłoszone na piśmie, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu rozpatrywane są przez Dyrektora lub osoby upoważnione