Klauzula Informacyjna Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, reprezentowany przez Dyrektora .
2. W SPZOZ został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, bądź za pomocą adresu e-mail rodo@zozsanok.pl
3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary SPZOZ w Sanoku zlokalizowane przy ulicy 800-lecia 26, ulicy Konarskiego 8, ulicy Lipińskiego 10
4. Monitoring obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne – korytarze szpitalne, klatki schodowe oraz tereny na zewnątrz wokół obiektów, głównie parkingi i bramy wjazdowe na teren. Natomiast nie obejmuje ulic wokół szpitala oraz sąsiednich posesji graniczących ze szpitalem.
5. Monitoring obejmuje pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów tj. Sala obserwacyjna na SOR oraz Sala wybudzeniowa na Bloku Operacyjnym,
6. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
7. SPZOZ dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
a. na wniosek osób trzecich;
b. na wniosek organów prowadzących postępowania;
c. na wniosek Kierownika jednostki.
8. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
12. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
14. Osoba, której dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo do :
a) Informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresu i danych do kontaktu,
b) Dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach ,
c) Żądania usunięcia danych jej dotyczących ,
d) Prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
e) Prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas

INFORMATION CLAUSE MONITORING

According to art. 13 para. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of personal data of 27.4.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of their personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC , Journal EU L 119, 4.5.2016 (hereinafter: RODO), I inform that:

1. The administrator of your personal data is the Independent Public Health Care Center in Sanok, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, represented by the Director.
2. In SPZOZ, the Inspector of Personal Data Protection has been appointed, with whom contact is possible at the correspondence address SPZOZ in Sanok, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, or using the e-mail address rodo@zozsanok.pl.
3. Video monitoring covers areas of SPZOZ in Sanok located at ul. 800-lecia 26, Konarskiego 8, Lipińskiego 10.
4. Monitoring covers public areas – hospital corridors, stairwells and outdoor areas around buildings, mainly car parks and entrance gates to the premises. However, it does not include streets around the hospital and neighboring properties bordering the hospital.
5. Monitoring covers rooms in which health services and patients’ stay are provided, i.e. an observation room for emergency medical services and an excitatory room on the operating block,
6. All data recorded by video monitoring cameras are saved and available for a maximum of 3 months. The storage time depends on the number of events and the capacity of the recorder’s disk. After the disk space is over, data is automatically overwritten. The recording and storage of data on the media is subject only to the image (without sound).
7. SPZOZ for evidential purposes secures events registered by the video monitoring system, which, among other things, threaten security and public order, destroy and steal property:
a. at the request of third parties;
b. at the request of the bodies conducting proceedings;
c. at the request of the Unit Manager.
8. Each protection of events registered by video monitoring shall be carried out upon a written request submitted to the Unit Manager. Secured data from video monitoring are made available only to authorities conducting proceedings regarding a registered event, eg police, prosecutor’s office, courts, which operate on the basis of separate regulations.
9. Your personal data will be processed in order to ensure public safety and order as well as protection of persons and property pursuant to art. 23a of the Act of 15 April 2011. about medical activity, art. 6 par. 1 lit. c of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (RODO) and on the basis of .22² § 1 of the Act of June 26, 1974 – Labor Code.
10. Your personal data may be made available only to authorities entitled to receive it under the provisions of applicable law.
11. Your personal data will not be transferred to countries outside the European Economic Area, which are the countries of the European Union and Iceland, Norway and Liechtenstein.
12. Your person will not be subject to automated decisions (decisions without a significant human contribution), including your personal data will not be subject to profiling.
13. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body – the President of the Office for Personal Data Protection, if the processing of your personal data violates the provisions on the protection of personal data.
14. A person whose data is in the materials obtained from monitoring, has the right to:
a) Information on the existence of monitoring in a specific place, its scope, purpose, name of the entity responsible for the installation, its address and contact details,
b) Access to recordings in justified cases,
c) Requests to delete data concerning it,
d) The right to anonymize the image on registered images and / or to delete personal data concerning it,
e) The right to process data for a limited time,