Dokumenty uprawniające prawo do świadczeń

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest:

1. Dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:
– raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
– aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
– legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;
2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
– aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA);
3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
– zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;
4. Dla emerytów i rencistów:
– legitymacja emeryta-rencisty,
– aktualne zaświadczenie z ZUS/ KRUS/WBE/ZER;
5. Dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:
– aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;
6. Dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:
– umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA);
7. Dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
– decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;
8. Dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:
– zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego.
Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku
9. Dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:
– zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.
10. Dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:
– zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.
11. Dla członka rodziny ubezpieczonego:
– dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA);
– aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
– zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny
Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.
12. Dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:
– poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), certyfikat, karta EKUZ.