Prosektorium

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 165

Jest komórką organizacyjną zakładu leczniczego „Szpital SPZOZ w Sanoku”

1. Nadzór nad pracą Prosektorium sprawuje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa .
2. Do podstawowych zadań Prosektorium należy:
a) Transport osób zmarłych z pomieszczenia post mortem lub Oddziału Zakładu do chłodni na zasadach określonych w procedurze zakładowej,
b) Przygotowanie zwłok osób zmarłych do pochówku,
c) Przechowywanie zwłok osób zmarłych w chłodni do czasu wydania ich osobom uprawnionym o pochówku,
d) Świadczenie usług przechowywania zwłok w chłodni i udostępnianie prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin zwłok na zlecenie Prokuratury na podstawie odrębnych umów,
e) Wykonywanie sekcji zwłok,
f) Sporządzanie protokołów sekcyjnych,
g) Pobieranie materiału sekcyjnego,
h) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i dbanie o prawidłowy obieg dokumentów pomiędzy Oddziałami Zakładu a prosektorium zgodnie z obowiązującą procedurą.