Zakład Medycyny Pracy

Zakład Medycyny Pracy jest jednostką organizacyjną zakładu leczniczego „Ambulatorium SPZOZ w Sanoku”.

1. Zakład Medycyny Pracy podlega Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.
a) świadczenia z zakresu medycyny pracy realizowane są przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich pracowników na podstawie stosownych przepisów o medycynie pracy, oraz pielęgniarka medycyny pracy,
2. Do zadań Medycyny Pracy należy w szczególności:
a) ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
b) ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
c) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,
d) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą
e) badanie kierowców,
f) uczestnictwo w komisjach BHP,
g) przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Szpitala,
h) przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia z Zakładem Medycyny Pracy.