Apteka

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 275

Apteka jest komórką organizacyjną zakładu leczniczego „Szpital SPZOZ w Sanoku”.

1. Kierowanie Apteką
1) Pracą Apteki kieruje Kierownik, podległy bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
2) W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni wyznaczony Zastępca Kierownika zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawne.
2. Zadania Apteki:
1) zakup i zarządzanie zapasami leków, prowadzenie rachunku materiałowego z uwzględnieniem właściwego przechowywania leków oraz monitorowanie leków w oddziałach i innych komórkach działalności podstawowej,
2) sporządzanie leków recepturowych,
3) zaopatrywanie oddziałów szpitalnych i pozostałych komórek działalności podstawowej w produkty lecznicze, preparaty
do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środki kontrastowe, opatrunki i wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne, gazy medyczne,
4) nadzór nad systemem dystrybucji leków, nadzór i rozliczanie leków występujących w oddziałach i innych komórkach działalności
podstawowej,
5) nadzór i kontrola recept szpitalnych w zakresie racjonalnej gospodarki lekiem,
6) opracowywanie standardów leczenia w oparciu o wytyczne farmakoterapeutyczne i zapobiegające nieracjonalnej gospodarce lekiem,
7) udział w Komitecie Terapeutycznym i redagowanie lekospisu szpitalnego – Receptariusz Szpitalny,
8) wykonywanie analiz farmakoekonomicznych i opracowań ekonomicznych w celu obniżenia kosztów leczenia,
9) planowanie potrzeb asortymentowo – finansowych, kontrola i analiza zużycia leków i wyrobów medycznych,
10) zarządzanie aptecznym systemem informatycznym, jako integralną częścią informatycznego systemu szpitalnego,
11) udzielanie informacji o lekach na potrzeby pracowników medycznych,
12) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie racjonalizacji farmakoterapii,
13) Organizuje i prowadzi szkolenia wewnętrzne personelu,
14) Prowadzi praktyki studenckie oraz praktyki zawodowe.
3. Tryb pracy Apteki:
1) Apteka realizuje zadania od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:05,
2) przyjmowanie zamówień z oddziałów Zakładu odbywa się w dniach i godzinach ustalonych w harmonogramie wewnętrznym Zakładu,
3) wydawanie leków na „cito” z bieżących zleceń odbywa się codziennie w godzinach pracy Apteki.