Regulamin Rozpatrywania Skarg i Wniosków w SPZOZ w Sanoku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres:
ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:spanek@zozsanok.pl.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wy-pełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów,
z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Regulamin określa zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (gwarantując równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa) w sposób następujący:

I

1. Za skargę uznaje się każde wystąpienie bez względu na jego formę, którego przedmiotem jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórkę organizacyjną SPZOZ lub przez pracowników. Naruszenie praworządności lub interesów skarżących, na przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.

II

1. Skargi i wnioski w SPZOZ są przyjmowane w sekretariacie Dyrektora Szpitala.
2. Strony w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
a) Dyrektor Naczelny – w sprawach medycznych
poniedziałki i środy godz. 11:00-12:00
b) Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – w sprawach administracyjnych
środa godz.11:00-12:00
c) Naczelna Pielęgniarka – w sprawach pielęgniarskich
wtorek godz.11:00-12:00
3. W razie nieobecności Dyrektora strony przyjmują osoby wymienione w pkt. 2 b,c.
4. Dyrekcja Szpitala może przekazać skargę do rozpatrzenia Działowi Organizacji lub kierownikowi komórki organizacyjnej, której skarga dotyczy.
5. Rejestr Skarg i Wniosków prowadzi Dział Organizacyjny. Każdorazowo sekretariat Dyrektora Szpitala przekazuje do Działu Organizacyjnego kopię skargi lub wniosku wraz z informacją otrzymaną od Dyrektora o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

III

1.Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz ustnie do protokołu.
2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy instytucji) oraz adresu zamieszkania (do korespondencji), pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. W przypadku wniesienia skargi/ wniosku poczta elektroniczną prosi się skarżącego lub wnioskodawcę o potrzebie złożenia skargi lub wniosku pisemnie w terminie 7 dni. Wnoszący skargę/wniosek może zatrzeć nie ujawnianie swoich danych osobowych.
4. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
5. W przypadku, gdy treść pisma wpływającego do komórki organizacyjnej wskazuje na skargę lub wniosek, kierownik komórki organizacyjnej niezwłocznie przekazuje skargę lub wniosek do Sekretariatu Dyrekcji SPZOZ.

IV

1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.
2. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis sprawy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Pobierz.
3. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli żąda tego wnoszący.
4. W przypadku skarg lub wniosków wnoszonych ustnie obowiązuje tryb postępowania określony dla rozpatrywania skarg lub wniosków wnoszonych pisemnie.
5. Skargi i wnioski wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu podlegają rejestracji w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ.
6. W przypadku skarg lub wniosków wnoszonych telefonicznie sprawę załatwia się w sposób natychmiastowy lub poucza się o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

V

1. Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi.
2. Rozpatrzenie skargi lub wniosku powinno być poprzedzone analizą wszystkich okoliczności sprawy. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza pracownik Działu Organizacyjnego lub komisja powołana w tym celu.
3. W przypadku nie rozstrzygnięcia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w pkt. V ust. 1 należy poinformować skarżącego lub wnioskodawcę o podjętych czynnościach zmierzających do rozpatrzenia skargi lub wniosku.
4. Instytucje, które przekazały skargę lub wniosek innej osoby, powinny być zawiadomione o sposobie rozpatrywania skargi lub wniosku, a jeżeli rozpatrzenie skargi wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o zakresie jej rozpatrzenia, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
5. Jeżeli SPZOZ nie jest właściwy do rozpoznania skargi lub wniosku, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dniu, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
6. W przypadku nierozpatrzenia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1 należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia postępowania wyjaśniającego.

VI

1. Wnoszącego pisemnie skargę lub wniosek należy zawiadomić pisemnie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skarg powinno zawierać, w szczególności:
a) oznaczenie komórki udzielającej odpowiedzi na skargę,
b) wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona,
c) podpis osoby odpowiedzialnej za rozpatrzenie skargi (Dyrekcja SPZOZ).
3. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

VII

Regulamin ma zastosowanie także do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności SPZOZ przekazanych do rozpatrzenia przez inne instytucje, do których skarga została złożona, w tym do:
a) Rzecznik Praw Pacjenta działającemu przy Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ (Podkarpacki Wojewódzki NFZ ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, tel. 017 86 04 170)
b) Rzecznik Praw Pacjenta działającemu w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa tel. 022 572 61 55)
c) W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta działającego Ministerstwie Zdrowia (Biuro Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, bezpłatna infolinia 800-190-590, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl)
d) Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych powołanemu przez Rzecznik Praw Obywatelskich (00-090 Warszawa Al. Solidarności 77 tel. tel. Centrala: 022 551 77 00)
e) Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, który działa zarówno przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11 a, 31-123 Kraków, tel. 012 429 21 41; Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków, tel. 012 422 88 54).

VIII

Dział Organizacyjny sporządza za każdy rok sprawozdanie z rozpatrywania skarg i wniosków.