Specjalista ds. Higieny i Epidemiologii

mgr Bożena Jastrzębska – Specjalista ds. Higieny i Epidemiologii
Telefon: (013) 465 62 81
Adres e-mail: zakazenia@zozsanok.pl

mgr Agnieszka Bassara- Wójciak – Specjalista ds. Epidemiologii
Telefon: (013) 465 63 12
Adres e-mail: abwojciak@zozsanok.pl

Do podstawowych zadań Pielęgniarki specjalisty ds. Higieny i Epidemiologii) należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad:
a) Przestrzeganiem reżimów sanitarno-higienicznych we wszystkich komórkach organizacyjnych z uwzględnieniem komórek o wzmożonym reżimie sanitarnym,
b) Nadzór na segregacją odpadów medycznych zgodnie z opracowaną wewnątrzzakładową instrukcją,
c) Nadzór nad transportem odpadów medycznych,
d) Nadzór nad transportem bielizny szpitalnej (brudnej i czystej),
e) Prowadzeniem dokumentacji pokontrolnej (protokoły).
2. Prowadzenie monitoringu sterylizacji:
a) Kontrola prawidłowości prowadzonej dokumentacji w zakresie monitoringu sterylizacji (Punkt Sterylizacyjny oraz pozostałe komórki organizacyjne)
3. Prowadzenie kontroli prawidłowości stosowanej dezynfekcji,
4. Dobór środków dezynfekcyjnych w zależności od specyfiki komórek – przygotowywanie specyfikacji technicznej w tym zakresie dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
5. Opracowywanie procedur i standardów wewnątrz zakładowych mających na celu zabezpieczenie przed zakażeniem pacjentów i personelu.
6. Aktywne uczestnictwo i opracowanie wytycznych w razie wystąpienia ogniska zakażeń,
7. Prowadzenie Zespołu Pielęgniarek Epidemiologicznych:
a) Wdrażanie procedur,
b) Opiniowanie merytoryczne nowo opracowanych procedur,
c) Prowadzenie dokumentacji Zespołu,
8. Aktywny udział i praca w Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych i realizacja zadań m.in.,
a) Opracowanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych ,
b) prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz przedstawianie wyników i wniosków z kontroli kierownikowi zakładu
c) szkolenie personelu z zakresu kontroli zakażeń szpitalnych.
9. Współpraca z Zakładem Mikrobiologii w zakresie badań czystościowych powierzchni:
a) Współudział w pobieraniu badań,
b) Opracowywanie wytycznych,
c) Organizowanie zespołów roboczych w przypadku nieprawidłowych wyników,
d) Organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnątrzszpitalnych,
10. Współpraca z PSSE i WSSE w zakresie:
a) Uczestnictwa w kontrolach sanitarnych prowadzonych przez pracowników PSSE i WSSE,
b) Prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznej procesów sterylizacji (opracowanie statystyk),
c) Prowadzenie dokumentacji prawidłowości stosowanych środków dezynfekcyjnych, udział w kontroli kompleksowej szpitala,
d) Egzekwowanie zaleceń kontroli kompleksowej dla podległych komórek.
11. Opiniowanie projektów modernizacji pomieszczeń w zakresie wymogów sanitarnych,
12. Współpraca z Zespołem Terapeutycznym w zakresie gospodarowania środkami dezynfekcyjnymi,
13. Nadzorowanie prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego wszystkich pomieszczeń
związanych z leczeniem pacjentów oraz podejmowanie niezbędnych działań eliminujących nieprawidłowości