Dział Teleinformatyki

Telefon: (013) 465 61 81
Adres e-mail: informatycy@zozsanok.pl

Kierownik Działu – mgr inż. Łukasz Węgrzyniak

Działem Teleinformatyki kieruje Kierownik.

1. Podstawowe zadania Działu:
1) Administrowanie systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie SPZOZ,
2) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Systemów Przetwarzania Danych zgodnie z instrukcją o sposobie
zarządzania systemami informatycznymi,
3) Obsługa teletransmisji danych,
4) Wspieranie i udzielanie rad pracownikom zatrudnionym na stanowiskach komputerowych,
5) Opieka nad systemami komputerowymi i nadzór nad siecią SPZOZ,
6) Administrowanie serwerem pocztowym i www oraz edycja strony własnej SPZOZ, obsługa kont pocztowych,
7) Opiniowanie zakupów sprzętu komputerowego oraz systemów lub programów komputerowych, zgłaszanie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne do systemów komputerowych,
8) Pilotowanie i prowadzenie prac rozwojowych związanych z komputeryzacją SPZOZ,
9) Interwencja we wszystkich sytuacjach awaryjnych dotyczących systemów komputerowych.
10) Zabezpieczenie obsługi telefonicznej dla Zespołu,
11) zabezpieczenie działania systemów teleinformatycznych, łączności telefonicznej i radiowej Dyspozytorni Medycznej PRM .
11) zabezpieczenie działania systemu monitoringu na terenie Zespołu
12) Całokształt spraw związanych z realizacją i rozliczaniem umów o świadczenie usług telefonicznych, faxowych, radiotelefonicznych oraz przyjmowanie zgłoszeń w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu linii telefonicznej i aparatów telefonicznych,
13) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do organizacji przetargów i innych procedur określonych prawem zamówień publicznych dla zakupów części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania, usług serwisu i wsparcia systemów informatycznych, usług telefonicznych,
12) Ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, zgodnie z „Ustawą z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej” (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) oraz bieżące uzupełnianie tych informacji.
3. Kierownik Działu odpowiada za całokształt spraw związanych z wdrożeniem systemu informatycznego w SPZOZ zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i jakości