Dział Higieny Szpitalnej

Telefon: (013) 465 62 95 – Kierownik Działu Irena Pastuszak

Działem Higieny Szpitalnej kieruje Kierownik podległy Naczelnej Pielęgniarce
Podstawowe zadania Działu to:
1) Utrzymanie czystości wizualnej i mikrobiologicznej w obiektach SPZOZ zgodnie z obowiązującymi procedurami i prowadzenie dokumentacji.
2) Transporty wewnętrzny między poszczególnymi komórkami SPZOZ,
3) Pomoc w transporcie pacjentów pod nadzorem personelu medycznego,
4) Transport towarów, dokumentów, sprzętów i materiałów do badań diagnostycznych,
5) Gromadzenie odpadów wytwarzanych w poszczególnych komórkach SPZOZ,
6) Stosowanie środków dezynfekcyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
7) Prowadzenie rozdzielnika środków czystościowych,
8) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do organizacji przetargów i innych procedur określonych prawem zamówień publicznych dla zakupów środków czystości.
9) Kontrolowanie posiadania przez podległych pracowników wymaganych kwalifikacji, zaświadczeń oraz okresowych badań lekarskich,