Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia:
Telefon: (013) 465 62 96 Kierownik Działu – Zbigniew Patryn
Telefon, fax: (013) 465 62 95
Telefon: (013) 465 61 86
Adres e-mail: zaopatrzenie@zozsanok.pl

Sekcja Transportu:
Telefon: (013) 465 61 89
Telefon: (013) 465 62 94
Adres e-mail: transport@zozsanok.pl

Magazyn:
Telefon: (013)465 62 91

1. Działem Gospodarczym i Zaopatrzenia kieruje Kierownik.
2. W skład Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia wchodzi:
1) Sekcja Transportu (ST), kierowana przez Kierownika
2) Magazyn Główny podległy kierownikowi Działu.
3. Podstawowe zadania Działu to:
1) Nadzór oraz organizowanie pracy magazynów SPZOZ w tym magazynów: sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku, artykułów gospodarczych, druków i materiałów biurowych, materiałów do remontu, środków czystości, materiałów zwracanych z użytkowania.
2) Współpraca ze służbami BHP na temat zakupu bielizny operacyjnej, odzieży roboczej, ochronnej, obuwia ochronnego oraz roboczego.
3) Przygotowanie, wycena przedmiotu zamówienia, współpraca z Działem Zamówień Publicznych w toku organizowanego postępowania o zamówienie publiczne.
4) Przeprowadzenie zakupów, wypisywanie zamówień po zawarciu umowy oraz zatwierdzonych zapotrzebowań zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych.
5) Prowadzenie rejestrów zamówień, sprawdzanie zgodności dostaw z umowami oraz terminem realizacji.
6) Analiza wystawionych faktur za dostarczony materiał, opisywanie pod względem merytorycznym.
7) Kontrola zakupów oraz przyjmowanych darowizn.
8) Bieżące dokonywanie analiz potrzeb jednostek organizacyjnych.
9) Załatwianie reklamacji jakościowych i ilościowych w tym gwarancyjnych.
10) Opracowanie rocznych planów zaopatrzenia i analiz.
11) Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych poprzez bieżące utrzymywanie czystości
dróg wewnętrznych szpitala, placów, chodników, parkingów, prace w terenach zielonych zgodnie z porami roku. Odśnieżanie w okresie zimy.
12) Składanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew-krzewów stosownie do przepisów w tym zakresie. Organizowanie wycinki po otrzymaniu zezwolenia.
13) Nadzór nad pracownikami kierowanymi przez Sąd na nieodpłatne prace na rzecz SPZOZ w Sanoku.
14) Organizacja, nadzór wywozu nieczystości, odpadów komunalnych, odpadów medycznych oraz gospodarczych.
15) Udział w komisjach kasacyjnych–wywóz złomu.
16) Prowadzenie analiz zawieranych umów na dostarczanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, gazów medycznych-tlenu, wody i odprowadzania ścieków.
17) Rozliczanie i analiza otrzymywanych faktur. Opisywanie pod względem merytorycznym.
18) Wykonywanie odczytów zużycia energii elektrycznej, wody – prowadzenie rozliczeń.
19) Nadzór nad magazynowaniem, przekazywaniem do unieszkodliwiania wytworzonych odpadów medycznych oraz gospodarczych w tym komunalnych.
20) Prowadzenie ewidencji, dokumentacji oraz okresowej i doraźnej sprawozdawczości z zakresu gospodarki komunalnej gospodarki odpadami medycznymi, gospodarczymi i ochrony środowiska,
21) Nadzorowanie i koordynowanie działalności wszelkich komórek organizacyjnych Zespołu w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz wykonywania wydanych poleceń, pozwoleń i decyzji,
22) Uczestniczenie w kontrolach przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.
23) Gospodarowanie lokalami, czuwanie nad efektywnym i prawidłowym ich wykorzystaniem, w tym również najem lokali oraz środków trwałych i przedmiotów niskocennych.
24) Zamawianie i prowadzenie rejestru pieczątek służbowych.
25) Zamawianie dostaw gazów medycznych
– tlenu, sprężonego powietrza na wniosek
– zapotrzebowania pracowników dyżurnych szpitala
– tleniarzy. Czuwanie nad terminową dostawą zgodnie z umową. Opisywanie faktur pod względem merytorycznym.

4.Podstawowe zadania Sekcji Transportu to :
1)transport sanitarny (nadzór merytoryczny nad ratownikami medycznymi w transporcie sanitarnym sprawuje Kierownik Pogotowia oraz Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca Innych Pielęgniarek Stacji Pogotowia Ratunkowego)
zgodnie z wymogami NFZ w tym w szczególności: przewozu chorych po zakończonych hospitalizacjach do domu, przewozu
chorych do dalszego leczenia lub konsultacji do najbliższego zakładu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem,
2) transport gospodarczy w szczególności zabezpieczenie środków transportu dla Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia, Działu Żywienia i Dietetyki, Działu Teczniczno-Eksploatacyjnego, Działu Higieny Szpitalnej
3) planowanie i zabezpieczenie obsady kierowców i kierowców-ratowników medycznych oraz obsady dyspozytorów transportu saniatranego.
4) Obsługa techniczna ambulansów ratownictwa medycznego, karetek transportowych oraz innych samochodów tj.prowadzenie spraw związanych z przeglądami okresowymi, przeglądami rejestracyjnymi, ubezpieczeniowymi, naprawami bieżącymi, itp.
5) Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym samochodów oraz sanitarno-higienicznym maszyn i pomieszczeń związanych z stanowiskiem pracy,
6) Rozliczanie kart drogowych i paliwa ambulansów ratownictwa medycznego, karetek transportowych i samochodów gospodarczych.
7) Kontrolowanie posiadania przez podległych pracowników wymaganych kwalifikacji, zaświadczeń oraz okresowych badań lekarskich,
8) Ewidencja i rozliczanie dostaw i usług, sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków,
9) Dokonywanie zakupów części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodów Zespołu.
10) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do organizacji przetargów i innych procedur określonych prawem zamówień publicznych dla zakupów części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodów Zespołu