Dział Zamówień Publicznych

Telefon: (013) 465 62 93 – Kierownik mgr Krystian Skoczyński
Telefon: (013) 465 62 90 – Dział Zamówień Publicznych
Adres e-mail: zam.pub@zozsanok.pl

Działem Zamówień Publicznych kieruje Kierownik.

1. Podstawowe zadania Działu to:
1) Prowadzenie wszystkich czynności poprzedzających dokonywania zamówień publicznych dla SPZOZ w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego,
2) Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych.
3) Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z opracowanym planem.
4) Współpraca z komisją przetargową w zakresie zapewniającym właściwą realizację zamówień publicznych:
5) Opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
6) Przygotowywanie projektów umów w wyniku zakończenia procedur zamówień publicznych zaopiniowanych przez radcę prawnego w szczególności: dostawy, sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, robót budowlanych, usług, użyczenia, testowania, i
innych (z wyłączeniem umów z zakresu prawa pracy w tym umów zleceń oraz umów na świadczenia zdrowotne),
7) Analiza wnoszonych środków odwoławczych oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na wniesione odwołania.
8) Współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławcza, organami ścigania w ramach obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
9) Sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielania zamówień publicznych
10) Prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
11) Archiwizacja dokumentacji w zakresie zamówień publicznych.
12) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych i zarządzeń dotyczących realizacji zamówień publicznych.
13) Organizowanie szkoleń i instruktażu z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla pracowników SPZOZ w szczególności członków komisji przetargowych,
14) Prowadzenie i przygotowywanie postępowań w przedmiocie sprzedaży, najmu, dzierżawy użyczenia aktywów trwałych SPZOZ,
15) Przygotowywanie umów i aneksów w przedmiocie sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczania aktywów trwałych trwałych SPZOZ