Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy – mgr Magdalena Niemczyk
Telefon: (013) 465 61 82

Telefon: Dział Finansowo-Księgowy – (013) 465 61 73, (013) 465 61 83
Adres e-mail: ksiegowosc@zozsanok.pl

1. Działem Finansowo Księgowym kieruje Kierownik – Z-ca Głównego Księgowego.
2. Podstawowe zadania Działu to:
1) Prowadzenie ewidencji księgowej dla całego SPZOZ w zakresie rachunkowości,
2) Przystosowywanie zakładowego planu kont i ewidencji księgowej do aktualnych potrzeb analizy przychodów i kosztów w jednostkach organizacyjnych SPZOZ ,
3) Prowadzenie ewidencji gospodarki funduszami celowymi, środkami inwestycyjnymi, funduszem socjalnym i jego wykorzystaniem oraz środkami z działalności dodatkowej SPZOZ,
4) Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych, rozliczeń z tytułu zakupu towarów i usług, rozliczania wyjazdów służbowych, rozliczania z tytułu rozrachunków z pracownikami, itp.,
5) Terminowa realizacja płatności SPZOZ z tytułu podatków i obowiązkowych składek,
6) Realizacja zobowiązań SPZOZ za dostawę towarów i usług,
7) Prowadzenie rejestru sprzedaży, wystawianych rachunków i faktur za świadczone przez SPZOZ usługi medyczne i pozostałą działalność.
8) Prowadzenie rejestru VAT z tytułu sprzedaży oraz zakupu towarów i usług,
9) Opracowywanie i wdrażanie instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
10) Czuwanie nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
11) Wnioskowanie w sprawie dostosowania obiegu dokumentacji SPZOZ do potrzeb ewidencji księgowej i analiz ekonomicznych.
12) Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych i wyposażenia niskocennego,
13) Prowadzenie spraw związanych z darowiznami na rzecz SPZOZ oraz ich ewidencja,
14) Archiwizowanie dokumentów księgowych.
15) Opracowywanie systemu i metodologii rozliczania kosztów SPZOZ oraz jego jednostek organizacyjnych, sporządzanie analiz ekonomicznych,
16) Wnioskowanie w sprawie racjonalizacji gospodarki finansowej SPZOZ ,
17) Systematyczne informowanie jednostek organizacyjnych SPZOZ o dynamice powstałych kosztów w poszczególnych jednostkach oraz wnioskowanie w sprawach ich racjonalizacji,
18) Opracowywanie wytycznych w sprawie kalkulacji cen usług medycznych oraz ustalanie cennika usług medycznych w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi SPZOZ ,
3. Podstawowe obowiązki Z-cy Głównego Księgowego to:
82
1) Przygotowanie i wdrożenie controlingu finansowego,
2) organizacja, koordynacja i kontrola pracy działu ekonomiczno-finansowego
3) działanie zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami prawa,
4) przygotowanie i wykonywanie dyspozycji wydatków środków pieniężnych;
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Zespołu w zakresie nadzorowanej działalności oraz kontroli realizacji podjętych przedsięwzięć,
6) przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, dotyczących kwestii finansowych w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
7) wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw finansowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
8) nadzór i prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdań finansowych w myśl obowiązujących przepisów,
9) opracowywanie analiz kosztów, stanu majątkowego i wyniku finansowego Zakładu wspólnie z Głównym Księgowym, współpraca z zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa i z zastępcą Dyrektora ds. Administracyjnych oraz z kierownikami poszczególnych komórek w sprawach finansowych i administracyjnych,
10) nadzór nad prawidłowym i sprawnym wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległy personel,
11) nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej przez podległy personel.
12) Zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobencości.