BHP

Telefon: (013) 465 62 78
Adres e-mail: bhp@zozsanok.pl

Tomasz Borowski
Jacek Oleniacz

1. Do podstawowych zadań Inspektora BHP należy:
1) Dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole, przyczyn powodujących wypadki przy pracy i zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz sporządzanie sprawozdań z wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
2) Inicjowanie i opracowywanie wniosków zmierzających do zapobiegania zagrożeniom, a zwłaszcza przyczynom powodującym wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
3) Sprawowanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników zasad i przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy,
4) Współdziałanie w organizowaniu badań lekarskich pracowników przewidzianych przepisami,
5) Opracowanie projektów i realizacja planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) Organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, a także sprawności urządzeń technicznych oraz określenie wspólnie z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych metod poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach roboczych,
7) Prowadzenie całokształtu prac dotyczących wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy, w tym udział w pracach komisji powypadkowej,
8) Kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej,
9) Organizowanie prawem przewidzianych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) Opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
11) Występowanie z wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności służbowej winnych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy.
28) Stanowisko Inspektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu.