Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Działem Techniczno-Eksploatacyjnym kieruje Główny Specjalista
Telefon (013) 465 61 85 – Kierownik Działu mgr inż. Piotr Galik

1. W skład Działu Techniczno-Eksploatacyjnego wchodzi:

1) Sekcja Eksploatacyjna (SE) – w tym Pralnia, kierowana przez Kierownika (013) 465 62 86
Kierownik – Marek Grzebień

2) Samodzielne stanowiska pracy:
a) Inspektorzy ds. Sprzętu Medycznego (013) 465 61 79
inż. Joanna Sadowska
inż. Amanda Krzyśko
Adres e-mail: aparatura@zozsanok.pl

c) Inspektorzy nadzoru
d) Zakładowy Inspektor ds. p.poż

2. Podstawowe zadania Działu Techniczno-Eksploatacyjnego to:
1) Nadzór nad szkoleniami oraz podnoszeniem kwalifikacji podległych pracowników, w szczególności w zakresie konieczności posiadania wymaganych uprawnień i certyfikatów,
2) Udział w negocjacjach handlowych i opracowywanie projektów umów dotyczących realizowanych zadań,
3) Działalność administracyjna w obszarach realizowanych zadań, w tym przygotowywanie materiałów niezbędnych do organizacji przetargów i innych procedur określonych prawem zamówień publicznych,
4) Uczestniczenie w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych SPZOZ,
5) Opiniowanie pod względem merytorycznym umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, dotyczących realizowanych zadań,
6) Opracowywanie na zlecenie Dyrektora okresowych planów dotyczących działań planowych, dla realizacji których przewidziane są środki finansowe lub niezbędne będzie zapewnienie środków finansowych,
7) Udział w zespołach przygotowujących wnioski przy staraniach o dofinansowania z funduszy zewnętrznych,
8) Współpraca z podmiotami kontrolnymi i innymi służbami np. UDT, PSP, WSSE, Policją,
9) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi SPZOZ.
10) Opracowywanie pod względem merytorycznym faktur będących wynikiem prowadzonej przez Dział działalności oraz terminowe rozliczanie faktur i doraźnych zakupów gotówkowych,
11) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do organizacji przetargów i innych procedur określonych prawem zamówień publicznych.
2.1. W zakresie inwestycji i utrzymania obiektów to:
1) kompletowanie dokumentów niezbędnych do:
a) uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile jest wymagana), decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) uzyskiwania zgodnie z prawem budowlanym decyzji pozwolenia na budowę lub ro
zbiórkę dla realizowanych inwestycji lub zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
c) zawiadomienia właściwego organu oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę,
d) zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania,
e) uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
2) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem przez biura projektowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prowadzone remonty, adaptacje powierzchni oraz dokonywanie stosownych uzgodnień,
3) ewidencja dostarczanych przez projektantów projektów technicznych wszystkich branż,
4) prowadzenie uzgodnień, korespondencji z projektantami, inwestorami zastępczymi, inspektorami nadzoru oraz wykonawcami prac budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontów,
5) uczestniczenie z ramienia Szpitala w zwoływanych naradach dotyczących realizacji
poszczególnych zadań inwestycyjnych,
6) codzienny kontakt z wykonawcami na prowadzonych przez Szpital robotach budowlanych,
7)koordynacja prowadzonych przez wykonawców (firmy zewnętrzne) prac dotyczących różnych branż i bieżąca konsultacja ze służbami technicznymi Szpitala
8) udział w odbiorach robót inwestycyjno-remontowych,
9) sporządzanie planów inwestycji i remontów,
10) sporządzanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków zgodnie z prawem budowlanym z wyłączeniem przeglądów urządzeń i instalacji oraz realizacji na bieżąco stwierdzonych usterek,
11) prowadzenie książek obiektów budowlanych z dokonywaniem aktualnych wpisów na podstawie wykonywanych przez służby techniczne Szpitala przeglądami budynków i instalacji,
12) sporządzanie kosztorysów na drobne prace remontowe,
13)sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane o mniejszym zakresie wykonywane przez
firmy zewnętrzne,
14) nadzorowanie i kierowanie drobnymi pracami remontowo-budowlanymi wykonywanymi przez pracowników Szpitala bądź firmy zewnętrzne, a także utrzymanie w należytym stanie porządkowym otoczenia Szpitala,
15) uczestniczenie w przygotowywaniu specyfikacji przetargowych oraz w pracy komisji przetargowych,
16) sprawdzanie pod względem merytorycznym przedłożonych przez wykonawców faktur,
17) korespondencji z inspekcją sanitarną w ramach prowadzonych inwestycji

2.2. W zakresie infrastruktury i aparatury medycznej to:
1) Bieżące utrzymanie podległej infrastruktury w stanie zapewniającym realizację zadań SPZOZ oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia,
2) Inicjowanie i koordynowanie prac związanych z prawidłowym zarządzaniem aparaturą i sprzętem medycznym,
3) Merytoryczna opieka nad sprawami związanymi z energetyką SPZOZ,
4) Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw instalacji oraz urządzeń energetycznych zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego, szczegółowymi przepisami o eksploatacji poszczególnych urządzeń energetycznych, Polskimi Normami i obowiązującymi instrukcjami oraz oszczędne i racjonalne zużywanie energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej wody
oraz gazów medycznych ( w tym sprężonego powietrza do urządzeń medycznych),
5) Nadzór nad eksploatacją lub innym wykorzystaniem całej infrastruktury technicznej, realizowanymi na zasadach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne,
6) Nadzorowanie realizacji zawartych przez SPZOZ umów kontraktów dotyczących zakupów, dostaw, instalacji, napraw lub modernizacji podległej infrastruktury,
7) Organizacja i zlecanie okresowych przeglądów podległej infrastruktury,
8) Utrzymywanie w należytym stanie technicznym i konserwowanie aparatury, wyposażenia medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) Udzielanie informacji technicznych pracownikom SPZOZ, gromadzenie lektury fachowej z zakresu aparatury medycznej oraz gazów,
10) Koordynowanie prac adaptacyjnych pomieszczeń do potrzeb nowo zakupionej aparatury i sprzętu medycznego,
11) Zlecanie lub przeprowadzanie we własnym zakresie montażu i uruchomienia aparatury i sprzętu medycznego,
12) Przestrzeganie prawidłowości i terminowości wydawania orzeczeń o stanie technicznym wyposażenia w środki trwałe przez poważnione zakłady lub instytucje,
13) Zapewnienie sprawnego działania aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu Zespołu,
14) Dokonywanie napraw i konserwacji aparatury medycznej w oparciu o dokumentację techniczną,
15) Dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych zgodnie z zaleceniami ich produktów,
16) Utrzymywanie kontaktu z procedurami aparatury i sprzętu medycznego i ich serwisami oraz z zakładami naprawczymi sprzętu medycznego,
17) Kontrola na bieżąco posiadania świadectw dopuszczenia do ruchu aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w Zespole,
18) Prowadzenie paszportów oraz innych wymaganych dokumentów dot. Eksploatowanej aparatury i urządzeń medycznych,
19) Prowadzenie rejestru awarii urządzeń medycznych zgłaszanych przez poszczególne oddziały i komórki organizacyjne Zespołu,
20) Dokonywanie zakupów części zamiennych do naprawianej aparatury medycznej.
21) Opracowywanie pod względem merytorycznym faktur będących wynikiem prowadzonej przez Dział działalności oraz terminowe rozliczanie faktur i doraźnych zakupów gotówkowych,
22) Prowadzenie okresowych przeglądów urządzeń energetycznych, instalacji gazów medycznych, urządzeń chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń alarmowych i sygnalizacyjnych, sprzętu techniczno-gospodarczego oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,
23) Przygotowywanie materiałów niezbędnych do organizacji przetargów i innych procedur określonych prawem zamówień publicznych.
24) Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.

3. Podstawowe zadania Sekcji Eksploatacyjnej to:
1) Kierowanie i nadzorowanie pracy pracowników warsztatów, pralni, kotłowni i tlenowni,
2) Zapewnienie prawidłowej pracy wentylatorów, klimatyzatorów, instalacji sanitarnych, instalacji próżniowych, instalacji niepalnych gazów medycznych, agregatów prądotwórczych, stacji energetycznych,
3) Zapewnienie systematycznej konserwacja i przeglądów w/w instalacji i urządzeń oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
4) Nadzór nad właściwym wykorzystywaniem powierzonego pracownikom sprzętu, narzędzi i materiałów oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
5) Organizacja zbiórki surowców wtórnych, gromadzenie i dostawa do punktu skupu,
6) Organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji i napraw oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych,
7) Zapewnienie stałego funkcjonowania klimatyzacji i wentylacji mechanicznej zainstalowanej w pomieszczeń ich oraz organizowanie ich konserwacji.
8) Utrzymywanie w należytym stanie technicznym instalacji gazów medycznych oraz magazynowanie i gospodarka gazami ciekłymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) Ewidencja magazynowa i rejestrowa butli,
10) Ewidencja i rozliczanie dostaw i usług, sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków,
4. Podstawowe zadania Pralni wchodzącej w skład Sekcji Eksploatacyjnej to:
1) Przyjmowanie brudnej pościeli i innych asortymentów bielizny, odzieży itp., segregowanie, dezynfekcja i pranie, maglowanie i prasowanie,
2) Prowadzenie ewidencji przyjętej i wypranej bielizny,
3) Utrzymanie w należytym porządku sprzętu pralniczego oraz stanu sanitarnego pomieszczeń, właściwe użytkowanie maszyn i urządzeń znajdujących się w pralni,
4) Świadczenie usług dla jednostek organizacyjnych Zespołu w zakresie naprawy, przeróbki pościeli, bielizny, szycie zasłon, firan, pokrowców odzieży ochronnej wg zleceń,
5) Pobieranie materiałów z magazynu i rozliczanie się z ilości uszytych artykułów tekstylnych,
6) Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym maszyn oraz sanitarno-higienicznym maszyn i pomieszczeń związanych z stanowiskiem pracy,
5. Podstawowe zadania Głównego Specjalisty kierującego pracą działu to:
1) Kierowanie i nadzorowanie pracy Działu Techniczno-Eksploatacyjnego oraz nadzorowanie pracy Sekcji Eksploatacyjnej w tym Pralni,
2) Zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ, a zwłaszcza zabezpieczenia stałych dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, pary NGM, oraz odpowiedniej temperatury pomieszczeń,
3) Nadzór nad nieruchomościami przekazanymi w użytkowanie SPZOZ,
4) Opracowywanie programu dostosowawczego zakładu do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia SPZOZ stosownie do obowiązujących przepisów,
5) Opracowywanie na zlecenie Dyrektora rocznych i wieloletnich planów i harmonogramów remontów bieżących i kapitalnych obiektów SPZOZ,
6) Nadzór nad realizacją zaleceń, wniosków, postanowień i decyzji wydawanych przez uprawnione organy Dozoru Technicznego,
Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego itp.,
7) Kontrolowanie posiadania przez podległych pracowników wymaganych kwalifikacji, zaświadczeń oraz okresowych badań lekarskich,
8) Prowadzenie książek obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) Zlecanie okresowych przeglądów budowlanych, nadzór nad wykonywaniem innych przeglądów infrastruktury technicznej.
10) Organizowanie technicznych inspekcji budynków i urządzeń dla oceny ich stanu,
11) Nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji technicznej dla robót budowlanych–projektów, kosztorysów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
12) Sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją urządzeń energetycznych, chłodniczych, energetycznych i cieplnych, techniczno-eksploatacyjnych oraz gospodarką wodno-ściekową,
13) Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych przez podległych pracowników w miarę posiadanych kwalifikacji i możliwości,
14) Ustalanie programów i planów zabiegów konserwacyjno-naprawczych urządzeń energetycznych, sanitarnych, co oraz zapewnienie usług serwisu technicznego w ramach posiadanych uprawnień,
15) Wyliczanie kosztów remontów i sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
16) Opracowywanie pod względem merytorycznym faktur będących wynikiem prowadzonej przez Dział działalności oraz terminowe rozliczanie faktur i doraźnych zakupów gotówkowych,
17) Nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów urządzeń energetycznych, instalacji gazów medycznych, urządzeń chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń alarmowych i sygnalizacyjnych, sprzętu techniczno-gospodarczego oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,
6. Do podstawowych zadań Inspektora ds. p.poż. należy:
1) kontroli przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych,instalacyjnych i technologicznych;
2) kontroli wyposażenia budynków, obiektów budowlanych oraz terenu SPZOZ w Sanoku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3) organizowania i zlecania konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4) zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji (potrzebne materiały dostarcza Zamawiający);
5) przygotowania budynków, obiektów budowlanych oraz terenu SPZOZ w Sanoku do prowadzenia akcji ratowniczej (potrzebne materiały dostarcza Zamawiający);
6) zapoznawania pracowników SPZOZ w Sanoku z przepisami przeciwpożarowymi;
7) ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia