Dział rozliczeń i dokumentacji medycznej

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok
tel. (013) 465 61 68
Adres e-mail: statystyka@zozsanok.pl
Kierownik Działu: mgr Katarzyna Brejta

Działem Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej kieruje Kierownik.

W skład Działu wchodzą:
– koderzy medyczni
– statystycy medyczni/archiwistki
– sekretarki medyczne
2. Podstawowe zadania Działu :
1) Nadzór nad prawidłowym kodowaniem realizowanych procedur medycznych (na podstawie X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, zgodnie z katalogiem JGP oraz prowadzenie elektronicznej sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia z wykonania kontraktu (zgodnie z zapisami obowiązujących umów na udzielenie świadczeń medycznych),
2) Nadzór nad właściwym stosowaniem kodów chorób i procedur medycznych określonych
Międzynarodową Klasyfikacją ICD 9, ICD 10,
3) Sporządzanie sprawozdań statystycznych i ewidencja w systemie informatycznym dotyczących lecznictwa ambulatoryjnego, pomocy doraźnej, zdrowia psychicznego i uzależnień, świadczeń kosztochłonnych,
4) Na podstawie sprawdzonych i wprowadzonych danych do systemu informatycznego przyjęciowo-wypisowego, oraz terminowe
do dnia 10 następnego miesiąca przygotowanie wykonania w formie elektronicznej i papierowej z każdego rodzaju świadczeń,
5) Nadzór i korygowanie kodów statystycznych w porozumieniu z lekarzem prowadzącym lub kierownikiem/ordynatorem oddziału.
6) Prowadzenie działalności statystycznej, opracowanie danych statystycznych i materiałów dla potrzeb Dyrekcji oraz innych instytucji, prowadzenie działalności statystycznej w zakresie lecznictwa stacjonarnego (ruch chorych, karta statystyczna), AOS, pomocy doraźnej, zdrowia psychicznego i uzależnień, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności SPZOZ,
7) Przyjmowanie dokumentacji medycznej z oddziałów, sprawdzanie pod względem kompletności w zakresie niezbędnych kart
-wkładek, chronologicznego układania, numeracji zgodnie z przepisami prawa a po wykorzystaniu przekazywanie do archiwum medycznego,
8) Ewidencjonowanie dokumentacji medycznej chorego leczonego w oddziale szpitalnym w przypadku nieprawidłowości zgłaszanie uwag Dyrektorowi ds. Lecznictwa,
9) Ewidencja kopii zwolnień lekarskich,
10) Prowadzenie księgi głównej szpitala oraz księgi zgonów z uwzględnieniem wszystkich oddziałów,
11) Nadzór nad wypełnianiem ankiet udarowych przez lekarzy oddziału neurologicznego oraz,
endoprotez stawu biodrowego do aplikacji internetowej NFZ,
12) Korespondencja związana z udostępnieniem dokumentacji medycznej na potrzeby osób fizycznych oraz instytucji zewnętrznych;
13) Przygotowanie dokumentacji na potrzeby kontroli NFZ lub innych instytucji,
14) Współpraca z Radcą Prawnym Szpitala,
15) Weryfikowanie statusu ubezpieczenia pacjenta w systemie EWUŚ,
16) Ewidencjonowanie i poprawianie błędów wskazanych przez NFZ w zwrotnych raportach statystycznych,
17) Nanoszenie kolejek na procedury wysokospecjalistyczne w aplikacji SZOI,
18) Sporządzanie wniosków do NFZ o wyrażenie indywidualnej zgody na rozliczenie udzielonego świadczenia,
19) Prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej z NFZ i innymi instytucjami w zakresie wykonywanych świadczeń zdrowotnych,
20) Przygotowanie list wyborczych,
21) Udział w opracowaniu materiałów do szczegółowych analiz na potrzeby Dyrekcji,
22) Zapewnienie bieżącej aktualizacji katalogów niezbędnych dla prawidłowego kodowania świadczeń w komórkach organizacyjnych
działalności podstawowej,
23) Przedstawianie danych statystycznych odnośnie przedłużonej hospitalizacji, ilości i przyczyn zgonów z poszczególnych oddziałów, odmów hospitalizacji itp. Na potrzeby zespołów ds. Jakości,
24) Opracowywanie wskaźników statystycznych,
25) Kompletowanie i przygotowywanie do archiwizacji historii chorób (nadzór nad sekretarkami med. z oddziałów szpitalnych w w/w zakresie),
26) Prowadzenie ruchu chorych hospitalizowanych pacjentów,
27) Prowadzenie rejestru korespondencji dotyczącej dokumentacji medycznej pacjentów, kontrola nad terminowym przesyłaniem jej uprawnionym instytucjom i organom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dopilnowanie by wypożyczona dokumentacja została zwrócona,
28) Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, i innych uprawnionych podmiotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
29) Obsługa składnicy akt.
3. Koder JGP- Zadaniem kodera jest gromadzenie informacji medycznej, pozwalającej na zgodne z przepisami oraz zasadami sztuki medycznej uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w szczególności:
1) Sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością kodowania JGP zrealizowanych świadczeń, w szczególności świadczeń w oddziałach szpitalnych,
2) Prowadzi bieżącą kontrolę prawidłowości rozliczeń prowadzonych w oparciu o JGP z uwzględnieniem analiz i raportów SGA,
3) Monitorowanie zmiany JGP i bieżące szkolenia dla pracowników SPZOZ odpowiedzialnych za kodowanie świadczeń,
4) Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem zrealizowanych świadczeń dokonywanie szczegółowej weryfikacji udzielonych świadczeń pod kątem poprawności kodowania wg JGP oraz zakwestionowanych i niezapłaconych przez NFZ świadczeń,
5) Współpraca z NFZ i świadczeniodawcami w zakresie wyjaśniania przyczyn powstałych koincydencji usług.