Dział Personalny

Telefon: 013 46 56 309 (Kierownik)
Telefon: 013 46 56 180 (Sekcja Personalna)
Telefon: 013 46 56 310 (Sekcja Personalna)
Adres e-mail: kadry@zozsanok.pl
Telefon: 013 46 56 283 (Sekcja Płac)
Telefon: 013 46 56 184 (Sekcja Płac)
Adres e-mail: place@zozsanok.pl

mgr. Agnieszka Biodrowicz – Kierownik działu

1. Działem Personalnym kieruje Kierownik.
2. W skład Działu wchodzą:
1) Sekcja Personalna, którą kieruje Kierownik działu
2) Sekcja Płac, którą kieruje Kierownik działu
3. Podstawowe zadania Działu:
3.1 Sekcja personalna w zakresie spraw kadrowych :
1) Wykonywanie czynności związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników,
2) Naliczaniem i prowadzeniem ewidencji urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy,
3) Prowadzenie akt osobowych pracowników SPZOZ, wykonywanie wszelkich czynności nakazanych przepisami prawa pracy itp.
4) Badanie i analiza zasobów ludzkich w celu dostosowania zatrudnienia do potrzeb działalności i planów rozwojowych SPZOZ,
5) Poszukiwanie, selekcja oraz rekomendacja odpowiednich kandydatów na stanowiska pracy,
6) Sprawdzanie formalne kwalifikacji zatrudnionych pracowników,
7) Analiza potrzeb szkoleniowych i sterowanie działalnością dotyczącą szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników SPZOZ,
8) Wnioskowanie w sprawach: wynagrodzeń dla nowo zatrudnionych pracowników, nagród i dodatków specjalnych, awansowania pracowników w oparciu o przepisy placowe i w ramach posiadanych środków finansowych.
9) Obliczanie wysługi lat i przyznawanie dodatków stażowych,
10) Uzgadnianie ze związkami zawodowymi wniosków dotyczących pracowników w zakresie spraw osobowych,
11) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
12) Prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników na renty inwalidzkie i emerytury ,
13) Działalność w zakresie dyscypliny pracy, analiza absencji chorobowej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz opracowywanie wniosków związanych z udzielaniem kar regulaminowych,
14) Realizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym w zakresie obowiązków pracodawcy,
15) Prowadzenie archiwum akt osobowych,
16) Wprowadzanie do SOP osób udzielających świadczeń ze wszystkimi szczegółowymi danymi.
17) Organizacja i ustalanie czasu pracy poszczególnych lekarzy w zakresie działalności Zakładu.
18) Prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, stały monitoring umów cywilnoprawnych.
19) Przygotowanie i sporządzanie, prowadzenie rejestru umów na świadczenia medyczne zawarte w trybie konkursowym w zakresie pracy Działu.
20) Prowadzenie i weryfikacja świadczeń dla celów rozliczeniowych osób będących na umowach cywilno – prawnych.
21) Przygotowywanie i sporządzanie umów z zakresu specjalizacji personelu działalności podstawowej Zakładu.
22) Prowadzenie, ewidencja oraz ustalanie harmonogramu staży podyplomowych lekarzy stażystów.
23) Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w zakresie świadczeń wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki i inne zawody medyczne . Stały monitoring w/w umów celem zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych w tym składanie wniosków o kontynuację, na 3 miesiące przed końcem obowiązującej umowy, do akceptacji przez Z-ce Dyrektora ds. Lecznictwa.
3.2 Sekcja Płac w zakresie spraw płacowych :
1) Wyliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń należnych pracownikom z tytułu umowy o pracę i umowy o dzieło /zlecenie, itp.,
2) Rozliczanie i ewidencja księgowa wynagrodzeń pracowników pod względem obowiązkowych składek i podatków,
3) Organizowanie wypłaty wynagrodzeń,
4) Ewidencja księgowa nie podjętych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia/dzieła,
5) Rozliczanie pracowników z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych,
6) Realizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym w zakresie obowiązków pracodawcy,
7) Rozliczanie i ewidencja podatku dochodowego od osób fizycznych,
8) Ewidencja zasiłków chorobowych i macierzyńskich i itp. należnych i wypłacanych pracownikom.
9) Sporządzanie imiennych wykazów wynagrodzeń za przepracowane lata byłym i obecnym pracownikom dla celów emerytalno-rentowych.
10) Pełna ewidencja wynagrodzeń pracowników Zespołu.
11) Archiwizowanie dokumentacji płacowej.