Sekretariat

Telefon: 013 46 56 100
Informacja 013 46 56 113
Fax: 013 46 56 200
Adres e-mail: szpital@zozsanok.pl

Sekretariat Dyrekcji
wchodzący w skład Działu Organizacyjnego

Działem Organizacyjnym kieruje Kierownik

Kierownik – mgr Edyta Dżułyk – Koordynator Kontroli Zarządczej
Podstawowe zadania :
1) Segregowanie, ewidencjonowanie, przedkładanie Dyrektorowi do dekretacji oraz przekazywanie adresatom wynikającym z dekretacji Dyrektora, wpływającej korespondencji zewnętrznej zgodnie z instrukcją kancelaryjną
2) Przyjmowanie korespondencji z komórek organizacyjnych , przekazywanie jej do podpisu bądź rozpatrzenia właściwemu Dyrektorowi, zwrot do właściwych komórek organizacyjnych
3) Prowadzenie rejestrów korespondencji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną
4) Organizacja pracy, prowadzenie terminarza spotkań i zadań Dyrektora Szpitala,
5) Informowanie o spotkaniach zainteresowane osoby
6) Wykonywanie bieżących prac administracyjno – kancelaryjnych
7) Dbałość o aktualność i estetykę materiałów informacyjnych na tablicy ogłoszeń w administracji
8) Obsługa urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych
9) Obsługa poczty elektronicznej
10) Całość spraw związanych z obsługą sekretariatu , a w szczególności: dbanie o zakupy na potrzeby sekretariatu, obsługa gości i interesantów, dbanie i odpowiedzialność za powierzone mienie
11) Odbieranie telefonów poprzez przedstawienie się: „Imię i Nazwisko, Sekretariat Dyrekcji SPZOZ w Sanoku” przyjmowanie i łączenie rozmów
12) Redagowanie i przygotowywanie pism dla Dyrektora i jego zastępców.
13) Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów dla Dyrektora i jego zastępców.
14) Sporządzanie protokołów i raportów na potrzeby Dyrektora i Jego zastępców (Protokoły ze spotkań dyrektora, odpraw itp.)
15) Przygotowanie dokumentów i materiałów dla Dyrektora i Jego zastępców.
16) Dbałość o porządek w kancelarii i gabinecie Dyrektora
17) Prowadzenie bazy adresowej (np. aktualne dane wójtów, burmistrzów, dyrektorów- nr. tel. Adresy , e maile,)
18) Organizowanie podróży służbowych Dyrektora ( np. przygotowanie delegacji, rozliczenie delegacji potwierdzenie uczestnictwa w zebraniach, konferencjach, rezerwowanie miejsc noclegowych itp.)
19) Prowadzenie ewidencji związanej z udostępnianiem i wynajmowaniem Sali Edukacyjnej w tym wydawanie zgód (na wynajem) i kluczy, przekazywanie informacji do Działu Finansowo-Księgowego w przedmiocie naliczenia odpłatności za wynajem.
20) Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji skarg oraz wniosków związanych z obsługą pacjenta oraz dotyczących udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej we współpracy z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Praw Pacjenta , a także korespondencji w tym zakresie.