Centralna Sterylizacja

Centralna Sterylizacja

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 272 (kierownik)
Telefon: 013 46 56 153 (wydawanie materiału)
Telefon: 013 46 56 138 (część czysta)
Telefon: 013 46 56 139 (część brudna)

Kierownik – mgr Bożena Jastrzębska
Telefon: 013 46 56 272

Centralna Sterylizacja jest nowo otwartą komórka organizacyjną , która została uruchomiona w maju 2019 r wraz z Blokiem Operacyjnym.
Centralna Sterylizacja świadczy kompleksowe usługi dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego a także oddziałów szpitalnych i Poradni Specjalistycznych .
Zgodnie Z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Centralna Sterylizacja podzielona jest na trzy strefy : brudną , czystą i sterylną co umożliwia ruch postępowy obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i urządzenia myjąco – dezynfekcyjne oraz dwa sterylizatory parowe a także niskotemperaturowy umożliwia wykonywanie przez wyszkolony personel usług na wysokim poziomie a także monitorowanie prowadzonych procesów dekontaminacji w poszczególnych strefach.
Każdy proces mycia i sterylizacji jest kontrolowany za pomocą odpowiednich testów. Wyniki monitorowania prawidłowości przebiegu procesów mycia i sterylizacji są dokumentowane i przechowywane .
Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych a także organizacyjnych zgodnie z wytycznymi z 2017 w sprawie sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia zwiększyło się bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta i personelu wykonującego usługi sterylizacyjne.