Zakład Mikrobiologii

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 167 (kierownik)
Telefon: 013 46 56 267 (laboratorium)

Zakład Mikrobiologii jest jednostką organizacyjną zakładu leczniczego „Szpital SPZOZ w Sanoku”.

1. Pracą Zakładu kieruje Kierownik.
2. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni wyznaczony Zastępca Kierownika.
3. W strukturze Zakładu funkcjonują komórki organizacyjne określone w § 7 Regulaminu.
4. Do zadań Zakładu Mikrobiologii należy w szczególności:
1) wykonywania rutynowych badań bak teriologicznych, badań diagnostycznych, profilaktycznych i sanitarno epidemiologicznych,
2) badania wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Zakładu oraz dla pozostających pod opieką poradni specjalistycznych na podstawie skierowania oraz odpłatnie,
3) prowadzenie konsultacji w zakresie mikrobiologii i farmakologii klinicznej na rzecz oddziałów Szpitala oraz innych instytucji,
4) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami,
5) prowadzenie i nadzór nad magazynem materiałów i odczynników diagnostycznych,
6) tworzenie planu zakupów materiałów i odczynników diagnostycznych oraz wnioskowanie o ich zakup,
7) prawidłowe gospodarowanie zapasami w zakresie materiałów i odczynników diagnostycznych,
8) Szczegółowe zadania określają zakresy czynności poszczególnych pracowników.

5. Współdziałanie z innymi komórkami:
1)Zakład Mikrobiologii porozumiewa się z komórkami o charakterze medycznym w sprawie procesu diagnostycznego pacjenta, a w szczególności problemów dotyczących fazy przedlaboratoryjnej związanej z pobraniem odpowiedniego materiału diagnostycznego oraz fazy postlaboratoryjnej związanej z właściwą interpretacją wyników badań.