Zakład Analityki

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 163 (kierownik)
Telefon: 013 46 56 263 (laboratorium)

Zakład Analityki jest jednostką organizacyjną zakładu leczniczego „Szpital SPZOZ w Sanoku”.

1. Pracą Zakładu kieruje Kierownik.
2. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni Zastępca Kierownika.
3. W dni wolne od pracy za całość pracy w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej odpowiada pracownik pełniący dyżur wyznaczony przez Kierownika.
4. W strukturze Zakładu funkcjonują komórki organizacyjne określone w §7 Regulaminu.
5. Do zadań Zakładu Analityki należy w szczególności:
a) badanie własności fizycznych i składu (chemicznego i morfotycznego) płynów ustrojowych, wydzielin i wydalin w celu zapobiegania chorobom, rozpoznawania ich, kontroli leczenia i orzekania,
b) wykonywanie badań analitycznych pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu, oraz osobom ze skierowaniem lub bez skierowania za odpłatnością,
c) wykonywanie badań rutynowych w dniach i godzinach normalnej pracy Zakładu Analityki,
d) badań dyżurowych,
e) prowadzenie wewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości wszystkich parametrów oznaczanych w laboratorium zgodnie z normami jakości obowiązującymi w laboratoriach,
f) prowadzenie dokumentacji i statystyki medycznej,
g) prowadzenie i nadzór nad magazynem materiałów i odczynników diagnostycznych,
h) tworzenie planu zakupów materiałów i odczynników diagnostycznych oraz wnioskowanie o ich zakup,
i) prawidłowe gospodarowanie zapasami w zakresie materiałów i odczynników diagnostycznych.

Tryb pracy w Zakładzie:

Podział i rozkład pracy pracowników zatrudnionych w Zakładzie Analityki ustala kierownik zgodnie z zarządzeniem Dyrektora w sprawie czasu pracy i rozkładu godzinowego pracy,
1. Współdziałanie z innymi komórkami:
a) Zakład Analityki porozumiewa się z komórkami o charakterze medycznym w sprawie procesu diagnostycznego pacjenta, a w szczególności problemów dotyczących fazy przedlaboratoryjnej związanej z przygotowaniem pacjenta i fazy postlaboratoryjnej związanej z właściwą interpretacją uzyskanych wyników badań,
b) współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w zakresie zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt niezbędny do działalności,
c) współpraca z Działem Technicznym i certyfikowanym serwisem w zakresie przeglądu, konserwacji i naprawy sprzętu medycznego zgodnie z harmonogramem,
d) współpraca z Oddziałami Zakładu w celu wyeliminowania błędów przedlaboratoryjnych,
e) prowadzenie szkoleń personelu.