Projekt Akredytacja Szpitali

logo_akr

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku uczestniczy w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”
• projekt jest realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0151/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.;
• w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
• oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;
• działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
• współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez:
• wdrożenie programu akredytacyjnego w szpitalach,
• działania projakościowe z zakresu bezpieczeństwa opieki, dotyczące zgłaszania zdarzeń niepożądanych i uczenia się na ich podstawie (program bezpieczeństwa opieki),
• oraz działania projakościowe związane z wprowadzeniem programu restrukturyzacyjnego obejmującego innowacyjne rozwiązania organizacyjne zapewniające chorym z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia jak najszybsze, intensywne i właściwe leczenie (wewnątrzszpitalne Zespoły Szybkiego Reagowania – ZSR).
Projekt zakłada, iż wzrost liczby szpitali posiadających akredytację i zorientowanych na poprawę jakości przyczyni się do zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia oraz usług szpitalnych o wyższej jakości.

Realizator projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

akredyt