Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej
www.zozsanok.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-28.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-02-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Grafiki i zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych. Media te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Nie wszystkie odnośniki do dokumentów posiadają tekst alternatywny. Dokumenty te zostały opublikowne przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa nie korzysta z dodatkowych, niestandardowych skrótów klawiaturowych które ułatwiają dostepność strony iternetowej. Strona została opublikowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa nie posiada formularza kontaktowego. Strona została opublikowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej nie działa fokus czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Strona została opublikowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Nie wszystkie dokumenty PDF są dostępne cyfrowo.

Deklarację sporządzono 2020-03-16 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

W menu po lewej stronie strony znajdują się pomocne opcje: „Wersja kontrastowa” , „Wersja czarno-biała” i „Rozmiar tekstu”.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Korzystanie z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza migowego

 1. W SPZOZ w Sanoku pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem.
 2. Zasady organizacyjne:
  Tryb planowy:

  • Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść do Szpitala Specjalistycznego pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem druku dostępnego na stronie internetowej www.zozsanok.pl.
   Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego
  • Wypełniony Formularz zgłoszenia można przekazać:
   • pocztą elektroniczną: szpital@zozsanok.pl
   • osobiście w Sekretariacie
   • faksem na numer 13 46 56 200
  • Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
  • Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
  • Pracownik Szpitala kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

  Tryb nagły

  • W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania wskazanego pracownika Szpitala (posługującego się językiem migowym)

Dostępność architektoniczna

 • Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren SP ZOZ w Sanoku przy ul. 800-lecia 26

  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   Wejście główne do budynku szpitalnego zlokalizowane jest na dziedzińcu wewnętrznym od strony północnej. Z dziedzińca szpitala znajdują się jeszcze dodatkowe cztery (drzwi automatycznie otwierane) wejścia do kompleksu szpitalnego, które są przystosowane do osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do szpitala można się również dostać dwoma wejściami od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
   W kompleksie szpitalnym znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziome (korytarze) i pionowe (windy) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie szpitalnym. Osoby korzystające z przestrzeni komunikacyjnych mają dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku szpitala. W kompleksie szpitalnym dostępne są również toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
   Budynek szpitala przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu szpitala znajdują się trzy pochylnie dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń w obiekcie szpitalnym.
  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
   Kompleks szpitalny przy ul. 800-lecia posiada miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parkingu przy budynku szpitala.
  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.
   Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
   Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 • Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren SP ZOZ w Sanoku przy ul. Lipińskiego 10

  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   Wejście główne do budynku Przychodni zlokalizowane południowej od strony potoku. Dodatkowe wejścia do budynku znajdują się od strony zachodniej oraz od strony wschodniej. Przy wejściu od strony zachodniej oraz południowej (przy aptece) znajdują się pochylnie umożliwiające dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
   W budynku Przychodni znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziome (korytarze) i pionowe (podnośnik) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne przemieszczanie się po budynku Przychodni. Osoby korzystające z przestrzeni komunikacyjnych mają dostęp do wszystkich pomieszczeń w obiekcie.
  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
   Budynek Przychodni przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu od strony zachodniej oraz południowej (przy aptece) znajdują się pochylnie dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku.
  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
   Przychodnia posiada miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parkingu przy obiekcie.
  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.
   Warunkiem wejścia na teren kompleksu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 • Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren SP ZOZ w Sanoku przy ul. Konarskiego 8

  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
   Wejście główne do budynku szpitalnego zlokalizowane jest na dziedzińcu wewnętrznym od strony zachodniej. Przy wejściu znajduje się pochylnia umożliwiająca dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
   W kompleksie szpitalnym znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziome (korytarze) i pionowe (winda) wolne od barier architektonicznych umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie szpitalnym. Osoby korzystające z przestrzeni komunikacyjnych mają dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku szpitala.
  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
   Budynek szpitala przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp do wszystkich pomieszczeń w obiekcie szpitalnym.
  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
   Szpital przy ul. Konarskiego posiada miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parkingu przy budynku szpitala.
  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
   Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.
   Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe