Pielęgniarka społeczna

PIELĘGNIARKA SPOŁECZNA
mgr Małgorzata Sawicka
tel. 13 46 56 206
ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI SPOŁECZNEJ

• pełne wsparcie i kompleksowa pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentacji w celu umieszczenia Pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL)
• wstępne przygotowanie dokumentacji w celu umieszczenia Pacjenta w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza procedura jest wykonywana przez właściwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
• wystawianie wniosków na opiekę hospicyjną
• poradnictwo w zakresie uzyskania usług opiekuńczych w domu
• wystawianie wniosków dot. uzyskania stopnia niepełnosprawności. Wnioski są wypełniane jedynie dla Pacjentów hospitalizowanych, których sytuacja zdrowotno-socjalna tego wymaga
• wystawianie wniosków na opiekę pielęgniarską długoterminową
• przeprowadzenie wstępnego wywiadu środowiskowego w celu uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ta forma wsparcia jest skierowana wyłącznie do Pacjentów Szpitala, osób bezdomnych
• kompleksowa praca socjalna dostosowana do potrzeb Pacjenta

TO NALEŻY WIEDZIEĆ:
Na umieszczenie w placówce opiekuńczej Pacjent musi wyrazić świadomą zgodę potwierdzoną swoim podpisem. Jeśli ze względu na stan zdrowia Pacjent nie jest zdolny do wyrażenia takiej zgody, decyzję o umieszczeniu w placówce opiekuńczej podejmuje sąd rodzinny.

W przypadku ubezwłasnowolnionego Pacjenta decyzję o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym podejmuje opiekun prawny, potrzebna jest również zgoda sądu rodzinnego.

Proszę pamiętać, że Szpital nie jest jednostką opiekuńczą, dlatego niedopuszczalne są pobyty Pacjentów spowodowane względami socjalnymi. Oczekiwanie na miejsce w zakładzie opiekuńczym może trwać wiele miesięcy. Opiekę w okresie oczekiwania na miejsce zobowiązana jest zapewnić rodzina.