Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

Lokalizacja
ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

Telefony
Kierownik / Pielęgniarz Oddziałowy – 13 46 56 237

Adres e-mail: sor@zozsanok.pl

Kierownik oddziału: lek. Wojciech Biernikiewicz – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Zastępca kierownika: lek. Tomasz Czerwiński – specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Lesław Jonarski – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
lek. Bartłomiej Panocha – młodszy asystent (w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych)

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), który udziela świadczeń medycznych osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, szczególnie w przypadku urazów, zatruć i poważnych chorób wewnętrznych (zawał serca, udar mózgu, sepsa).
Sytuacjami oraz objawami mogącymi wskazywać na poważne zagrożenie funkcji życiowych są między innymi:
– wypadki komunikacyjne,
– nagły szkodliwy wpływ środowiska (udar cieplny, porażenie prądem, podtopienie, rozległe oparzenia, wychłodzenie organizmu, ostre reakcje uczuleniowe),
– ostre zatrucia, np. lekami, środkami chemicznymi,
– nagła silna duszność,
– nagły ostry ból w klatce piersiowej lub jamie brzusznej,
– sinica, żółtaczka, wysypka krwotoczna na ciele,
– nagłe osłabienie połowy ciała, zaburzenia mowy,
– utrata przytomności,
– psychoza, majaczenie,
– napady drgawek,
– znaczny wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi, arytmia serca,
– krwotok z przewodu pokarmowego,
– krwotok z dróg oddechowych,
– upadek z wysokości,
– próba samobójcza,
– masywne wymioty z krwią.

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:
– recepty na stosowane przewlekle leki,
– wykonania iniekcji,
– zmiany opatrunku,
– konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, bez wskazań nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
– zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z nagłym stanem zagrożenia życia lub zdrowia.

Zakres świadczonych usług medycznych:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na:
– diagnostyce urazów, zatruć i nagłych zachorowań,
– podjęciu leczenia i wykonywania procedur medycznych w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
– kontynuacji leczenia pacjentów kierowanych przez zespoły ratownictwa medycznego,
– pomocy medycznej ofiarom wypadków, klęsk żywiołowych i katastrof.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym. Jeżeli stan pacjenta nie zagraża jego zdrowiu lub życiu, prosimy o zgłaszanie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w nocy lub w dni wolne od pracy prosimy, aby korzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.
Mogą to być następujące sytuacje:
– zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
– infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką,
– bóle brzucha i bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
– biegunka lub wymioty,
– nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Ze względu na swoje zadania Szpitalny Oddział Ratunkowy dzieli się na następujące obszary:

rejestracji i przyjęć, segregacji medycznej, gdzie przyjmowani są pacjenci do oddziału. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie obowiązuje tradycyjnie rozumiana kolejka, bezwzględne pierwszeństwo mają chorzy w stanach zagrożenia życia lub trwałej utraty zdrowia,
resuscytacyjno-zabiegowy, gdzie przeprowadzane są zabiegi ratujące zdrowie i życie – resuscytacja krążeniowo‑oddechowo‑mózgowa oraz okołourazowa,
wstępnej intensywnej terapii, gdzie monitorujemy i podtrzymujemy funkcje życiowe, wykonujemy diagnostykę i wdrażamy wczesne leczenie,
terapii natychmiastowej, gdzie wykonuje się drobne zabiegi chirurgiczne oraz zakłada opatrunki gipsowe,
obserwacji, gdzie monitorowane są funkcje życiowe pacjenta, podawane leki i wykonywane badania diagnostyczne w trakcie przedłużonego pobytu,
konsultacyjny, gdzie lekarze specjaliści badają i konsultują pacjentów zgłaszających się samodzielnie do szpitala (wyłącznie w trybie nagłym!).

Wymienione powyżej obszary są wyposażone w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające wykonywanie zaawansowanych procedur z zakresu medycyny ratunkowej. Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do ratowania życia i zdrowia ludzkiego:
– zestawy do monitorowania parametrów życiowych
– kardiomonitory, aparaty EKG, zestawy do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną i nieinwazyjną,
– pulsoksymetry,
– kapnografy,
– termometr umożliwiający pomiar temperatury powierzchniowej i głębokiej ciała,
– defibrylatory z opcją kardiowersji i elektrostymulacji serca,
– pompy infuzyjne,
– aparaty do szybkiego toczenia płynów,
– aparaty do ogrzewania płynów infuzyjnych,
– aparaty do powierzchniowego ogrzewania pacjenta,
– ssaki elektryczne,
– respiratory stacjonarne,
– zestawy do trudnej intubacji.
Poza sprzętem medycznym zlokalizowanym stacjonarnie w poszczególnych strefach SOR ważną rolę odgrywa również sprzęt przenośny, pozwalający na transport pacjentów wymagających stałego monitorowania lub podtrzymywania funkcji życiowych do innych części szpitala (np. do pracowni diagnostyki obrazowej, bloku operacyjnego czy innego oddziału) np. respirator transportowy.
Poza wymienionym powyżej sprzętem niezwykle istotne jest wyposażenie SOR w aparaturę umożliwiającą szybką diagnostykę przyłóżkową pacjenta m.in. aparat USG, aparat RTG z ramieniem C, wykorzystywane w diagnostyce pacjenta po urazie.
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY NIE UDZIELA INFORMACJI TELEFONICZNYCH O STANIE ZDROWIA CHORYCH

PLANOWA IZBA PRZYJĘĆ

Zakres zadań Planowej Izby Przyjęć
1. Prowadzenie wstępnej diagnostyki i konsultacji specjalistycznych chorych zgłaszających się do Szpitala
2. Przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do planowych przyjęć,

INFORMACJE DLA PACJENTA SKIEROWANEGO DO SZPITALA

Uprzejmie prosimy pacjentów do planowej hospitalizacji, ze skierowaniem do szpitala i ustalonym terminem przyjęcia, o zgłaszanie się na Izbę Przyjęć w ustalonych godzinach. Pozwoli to na skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na przyjęcie zarówno w Izbie Przyjęć, jak i w oddziale.
1. Oddział Otolaryngologiczny – o godz. 7.30
2. Oddział Urazowo-Ortopedyczny – o godz. 8:00
3. Oddział Pulmonologiczny – o godz. 8:00
4. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym – o godz. 9:00
5. Oddział Wewnętrzny – o godz. 11:00
6. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym – o godz. 11:00
7. Oddział Kardiologiczny – o godz. 12:00

UWAGA: Niepoinformowanie o zmianie terminu zabiegu bądź rezygnacji wiąże się automatycznie z wykreśleniem pacjenta z listy oczekujących NFZ