SPZOZ w Sanoku zatrudni Z-cę Dyrektora Ds. Ekonomicznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni Z-cę Dyrektora Ds. Ekonomicznych

Wymiar zatrudnienia: pełen etat
Opis stanowiska:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. Organizowanie, kierowanie i koordynowanie oraz podział pracy pomiędzy bezpośrednio podporządkowanych pracowników komórek organizacyjnych w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału,
2. Kształtowanie i realizacja strategii finansowej SPZOZ,
3. Przygotowanie raportów ekonomiczno-finansowych dla instytucji zewnętrznych,
4. Przygotowywanie planów naprawczych i restrukturyzacyjnych oraz ich aktualizacja,
5. Prowadzenie polityki związanej z zaciąganiem pożyczek i kredytów,
6. Optymalizowanie polityki podatkowej,
7. Ocena i opiniowanie projektów inwestycyjnych pod względem rozwoju działalności SPZOZ,
8. Nadzorowanie pracy Głównego Księgowego w tym Działu Finansowo-Księgowego,
9. Nadzorowanie pracy Działu Teleinformatyki, w szczególności w zakresie sprawności funkcjonowania systemu informatycznego SPZOZ,
10. Przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych na działania inwestycyjne (dotacje, programu UE, inne), współpraca z organami samorządu i administracji państwowej w zakresie finansowania bieżącej działalności oraz finansowania inwestycji.
11. Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem i sprawozdawczością dotacji i projektów unijnych,
12. Analizowanie kosztów komórek organizacyjnych oraz bieżące informowanie w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej zespołu,
13. Nadzór nad przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do wystawiania rachunków za sprzedawane usługi,
14. Nadzór nad prawidłowym przygotowywaniem materiałów źródłowych do prowadzenia analiz ekonomicznych,
15. Kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi i wszystkich dokumentów o charakterze rozliczeniowym stanowiącym podstawę wydania środków pieniężnych;
16. Nadzorowanie prac komórek organizacyjnych Zespołu w przedmiocie sprawozdawczości finansowej i statystycznej;
17. Nadzorowanie egzekwowania należności, w tym odsetek za nieterminowe zapłaty,
18. Sporządzanie okresowych analiz oraz prognoz i opracowywanie na ich podstawie propozycji przedsięwzięć zmierzających do eliminacji nieprawidłowości lub uprawnienia funkcjonowania SPZOZ.
19. Opracowywanie planów rzeczowo – finansowych Zespołu we współpracy z Głównym Księgowym,
20. Nadzór nad terminowym i zgodnym z umową przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktur) za sprzedawane usługi w tym NFZ,
21. Nadzór nad procedurą wyceniania realizowanych świadczeń zdrowotnych, w tym poszczególnych procedur,
22. Nadzór nad prawidłowym przygotowywaniem materiałów źródłowych do prowadzenia analiz ekonomicznych,
23. Kontrolowanie obrotu środkami pieniężnymi i wszystkich dokumentów o charakterze rozliczeniowym stanowiącym podstawę wydania środków pieniężnych;
24. Sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi w zakładzie regulaminami,
25. Nadzorowanie prac nad sporządzaniem sprawozdawczości finansowej i statystycznej;
26. Nadzorowanie egzekwowania należności, w tym odsetek za nieterminowe zapłaty za usługi.
27. Analiza materiałów statystycznych i sprawozdawczych, z poszczególnych komórek organizacyjnych SPZOZ, w zakresie dostarczania informacji umożliwiających podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne magisterskie
• minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub na samodzielnym stanowisku
• bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień ekonomicznych oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku pozycja 1870 z późn.zm.) i aktów wykonawczych do ustawy
– ustawy z dnia 15 kwietnia 2001 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 roku pozycja 1638 z późn.zm.) i aktów wykonawczych do ustawy
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
• bardzo dobra organizacja pracy własnej
• sumienność o dokładność w wykonywaniu obowiązków
• samodzielność, rzetelność, pracowitość i systematyczność
• wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne
• umiejętność kierowania zespołem oraz pracy pod presją czasu
• odpowiedzialny stosunek do wykonywanych zadań

Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe w instytucjach finansów publicznych

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej SPZOZ w Sanoku – www.zozsanok.pl – w zakładce: Ogłoszenia o pracę → Druki do pobrania)
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe
• oświadczenie o niekaralności (w tym także, że nie jest prowadzone postępowanie) za prawomocne skazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także że i nie jest prowadzone postępowanie
• oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
• list motywacyjny
• CV opatrzone własnoręcznym podpisem zawierające klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i we wszystkich załączonych do niej dokumentach na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Z-cy Dyrektora Ds. Ekonomicznych oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku.”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierającej wymagane dokumenty z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Z-cy Dyrektora Ds. Ekonomicznych” w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, pocztą na adres: SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2019 r.
• Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
• Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zozsanok.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy; administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.