Dzień otwarty – nowy Blok Operacyjny

Dyrektor SPZOZ w Sanoku w imieniu Starosty Sanockiego i własnym zaprasza Mieszkańców Miasta Sanoka i Powiatu Sanockiego w dniu 16 marca 2019r. w godzinach 9-13 na dzień otwarty nowego Bloku Operacyjnego.
Wszystkich chętnych do oglądnięcia finansowanego z środków UE Bloku Operacyjnego zapraszamy w w/w terminie (wejście przy SOR w Sanoku), podczas oględzin personel szpitala przedstawi i oprowadzi po tej kluczowej dla społeczności miasta i powiatu infrastrukturze. Jest to jedyna niepowtarzalna szansa na zobaczenie z bliska nowych sal operacyjnych i aparatury medycznej, gdyż na co dzień (po otwarciu) Blok Operacyjny będzie zamknięty dla osób postronnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku realizował projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizacja – nr RPPK.06.02.01-18-0019/17”

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu miało miejsce w dniu 28 listopada 2017r. , natomiast rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w kwietniu 2018r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczeństwa zamieszkałego w rejonie Bieszczad, a także w regionie podkarpacia poprzez rozbudowę i przebudowę bazy lokalowej bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji.

Inwestycja j.w. została podzielona na 3 etapy realizacyjne.

Etap I, wchodzący w skład niniejszego projektu UE obejmuje swym zakresem:

Blok Operacyjny (5 sal operacyjnych – ogólna, naczyniowa, laryngologiczna, ortopedyczna, urologiczna) i Centralną Sterylizację wraz z wyposażeniem tych obiektów .

Całkowita wartość projektu wynosi: 22.342.669.52 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 9.994.156,23 zł
Wkład własny: 12.348.513,29 zł
W tym środki własne SPZOZ w Sanoku : 10.925.069,29 zł
W tym dotacja Powiatu Sanockiego: 1.423.444,00 zł
Wartość robót budowlanych – 17.976.526,84 zł
Wartość wyposażenia – 3.922.397,20 zł
Wartość innych (promocja , dokumentacja tech., inspektorzy) – 443.745,48 zł

Pozostałe dwa etapy obejmujące przeniesienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Laboratoriów Analitycznego i Mikrobiologicznego czekają na realizację z uwagi na brak środków finansowych.

Serdecznie zapraszamy